PART-FCL – dodatek 8 i 9

Unitedsky/EASA

Dodatek 8 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1178/2011 dotyczy przenoszenie zaliczania części IR z kontroli umiejętności na klasę lub typ. Natomiast Dodatek 9 reguluje szkolenie, egzamin praktyczny oraz kontrola umiejętności do licencji MPL, ATPL, uprawnień na typ i klasę, a także kontrola umiejętności do uprawnień IR .

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011
z dnia 3 listopada 2011 r.
ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Dodatek 9

 

Szkolenie, egzamin praktyczny oraz kontrola umiejętności do licencji MPL, ATPL, uprawnień na typ i klasę, a także kontrola umiejętności do uprawnień IR

B. Szczegółowe wymagania dotyczące samolotów


OCENY ZALICZAJĄCE
1. W przypadku samolotów z załogą jednoosobową, z wyłączeniem samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową, kandydat musi zaliczyć wszystkie sekcje egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności. Niezaliczenie jednego elementu danej sekcji skutkuje niezaliczeniem tej sekcji. Jeżeli kandydat nie zaliczy więcej niż jednej sekcji, musi powtórzyć cały egzamin lub kontrolę. Kandydat, który nie zaliczy tylko jednej sekcji, powtarza niezaliczoną sekcję. Jeżeli kandydat nie zaliczy jakiejkolwiek sekcji egzaminu powtórkowego lub kontroli powtórkowej, w tym sekcji zaliczonych przy wcześniejszym podejściu, musi powtórzyć cały egzamin lub kontrolę. W przypadku wielosilnikowych samolotów z załogą jednoosobową, musi być zaliczona sekcja 6 odpowiedniego egzaminu lub kontroli, dotycząca lotu z asymetrią ciągu.

2. W przypadku samolotów z załogą wieloosobową oraz samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową, kandydat musi zaliczyć wszystkie sekcje egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności. Jeżeli kandydat nie zaliczy więcej niż 5 elementów, musi powtórzyć cały egzamin lub kontrolę. Kandydat, który nie zaliczy 5 lub mniej elementów, powtarza niezaliczone elementy. Jeżeli kandydat nie zaliczy jakiegokolwiek elementu egzaminu powtórkowego lub kontroli powtórkowej, w tym elementów zaliczonych przy wcześniejszym podejściu, musi powtórzyć cały egzamin lub kontrolę. Egzamin praktyczny do licencji ATPL i MPL nie obejmuje sekcji 6. Jeżeli kandydat nie zaliczy lub nie podejdzie do zaliczenia tylko sekcji 6, uprawnienia na typ wydaje się bez uprawnień CAT (II) lub CAT (III). W celu rozszerzenia uprawnień na typ o uprawnienia CAT (II) lub CAT (III) kandydat musi zdać sekcję 6 na odpowiednim typie statku powietrznego.

ZAKRES TOLERANCJI PODCZAS EGZAMINU W LOCIE
1. Kandydat musi wykazać się umiejętnością:

a) pilotowania samolotu w granicach jego ograniczeń;

b) płynnego i dokładnego wykonywania wszystkich manewrów;

c) właściwej oceny sytuacji i wykorzystania zespołu umiejętności lotniczych;

d) stosowania wiedzy lotniczej;

e) zachowywania kontroli nad samolotem przez cały czas w taki sposób, że nigdy nie ma wątpliwości co do pozytywnego wyniku wykonywanej procedury lub manewru;

f) rozumienia i stosowania procedur koordynacji pracy załogi oraz procedur na wypadek niezdolności do pracy członka załogi, jeżeli mają one zastosowanie; oraz

g) skutecznego komunikowania się z pozostałymi członkami załogi, w stosownych przypadkach.

2. Zastosowanie mają poniższe tolerancje, skorygowane przy uwzględnieniu występowania turbulencji, a także właściwości pilotażowych oraz osiągów wykorzystywanego samolotu:

1. Wysokość:

a) Ogólnie ±100 stóp
b) Rozpoczęcie odejścia na drugi krąg na wysokości decyzji + 50 stóp/– 0 stóp
c) Minimalna względna/bezwzględna wysokość zniżania + 50 stóp/– 0 stóp

2. Utrzymywanie nakazanej linii drogi:
przy wykorzystaniu radiowych pomocy nawigacyjnych ± 5°

3. Podejście precyzyjne odchylenie do połowy skali, azymut i ścieżka schodzenia

4. Kierunek

a) ze wszystkimi silnikami działającymi ± 5°

b) z symulowaną awarią silnika ± 10°

5. Prędkość
a) ze wszystkimi silnikami działającymi ±5 węzłów

b) z symulowaną awarią silnika + 10 węzłów/– 5 węzłów

ZAKRES SZKOLENIA / EGZAMINU PRAKTYCZNEGO / KONTROLI UMIEJĘTNOŚCI
Samoloty z załogą jednoosobową, z wyłączeniem samolotów complex o wysokich osiągach
1. Użyte poniżej symbole mają następujące znaczenie:

a) P = szkolony jako pilot dowódca lub drugi pilot oraz jako pilot lecący (pilot flying – PF) i pilot nielecący (pilot not flying – PNF)

b) X = to ćwiczenie należy wykonać na symulatorze lotu, o ile jest dostępny, albo na samolocie, jeżeli jest to odpowiednie dla danego manewru lub procedury

c) P# = Szkolenie należy uzupełnić o przegląd samolotu wykonany pod nadzorem

2. Szkolenie praktyczne należy przeprowadzić na sprzęcie szkoleniowym co najmniej na poziomie oznaczonym (P), bądź na dowolnym sprzęcie wyższego poziomu, co oznacza się strzałką (——>)

Wykorzystywany sprzęt szkoleniowy określa się następującymi skrótami:

a) A = Samolot

b) FFS = Pełny symulator lotu

c) FTD = Urządzenie do szkolenia lotniczego (w tym urządzenia FNPT II do uprawnień na klasę samolotów wielosilnikowych)

3. Jeżeli egzamin praktyczny lub kontrola umiejętności obejmuje przedłużenie/wznowienie ważności uprawnień IR, oznaczone gwiazdką (*) elementy sekcji 3B oraz, w przypadku samolotów wielosilnikowych, sekcji 6, należy wykonać wyłącznie według wskazań przyrządów. Jeżeli w trakcie egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności oznaczone gwiazdką (*) elementy nie są wykonywane wyłącznie według wskazań przyrządów, a nie prowadzi się wtedy zaliczenia uprawnień IR, uprawnienia na klasę lub typ ograniczają się wyłącznie do lotów VFR.

4. Sekcja 3A musi być zaliczona w celu przedłużenia uprawnień na typ lub klasę samolotów wielosilnikowych wyłącznie w warunkach lotu VFR, jeżeli kandydat nie spełnił wymagania dotyczącego wykonania 10 odcinków trasy w okresie 12 miesięcy poprzedzających egzamin/kontrolę. Zaliczenie sekcji 3A nie jest wymagane, jeżeli zaliczona została sekcja 3B.

5. Litera „M” w kolumnie egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności oznacza ćwiczenie obowiązkowe lub wybór jeżeli występuje więcej niż jedno ćwiczenie.

6. Jeżeli ćwiczenia na symulatorze FFS lub urządzeniu FNPT II wchodzą w zakres zatwierdzonego kursu do uprawnień na typ lub klasę samolotu, podczas szkolenia praktycznego do uprawnień na typ samolotu lub klasę samolotów wielosilnikowych należy korzystać z symulatora FFS lub urządzenia FNPT II. Przy zatwierdzaniu takiego kursu pod uwagę bierze się następujące względy:

a) kwalifikacja symulatora FFS lub urządzenia FNPT II zgodnie z częścią OR;

b) kwalifikacje instruktorów;

c) liczba godzin szkolenia na symulatorze FFS lub urządzeniu FNPT II podczas kursu; oraz

d) kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie szkolonego pilota na podobnych typach.

7. W przypadku przeprowadzania egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności w warunkach operacji w załodze wieloosobowej uprawnienia na typ muszą być ograniczone do operacji w załodze wieloosobowej.

(...)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Unitedsky


Czytaj również:
PART – FCL - załogi w lotnictwie cywilnym cz. 3
PART - FCL - załogi w lotnictwie cywilnym część 2
PART – FCL – załogi w lotnictwie cywilnym
PART-FCL – szkolenie modułowe do IR

PART-FCL – szkolenie zintegrowane do licencji MPL
PART – FCL – egzamin praktyczny do licencji CPL(H) c.d. 
PART-FCL – egzamin praktyczny do licencji CPL
PART – FCL – sterowce
PART-FCL - CPL - śmigłowce cz. 2
PART-FCL – CPL - śmigłowce
PART-FCL – CPL - samoloty
PART-FCL – szkolenia ATP
PART-FCL – skale biegłości językowej
PART-FCL - egzaminatorzy - sekcja 4, 5 , 6 i 7
PART-FCL – egzaminatorzy – sekcja 2 i 3
PART-FCL – egzaminatorzy
PART-FCL – instruktorzy c.d. 2
PART-FCL – instruktorzy c.d.
PART-FCL – instruktorzy TRI
PART-FCL – instruktorzy – sekcja 2
PART-FCL – instruktorzy
PART-FCL – uprawnienia dodatkowe
PART-FCL – pionowzloty, sterowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ – śmigłowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ
PART-FCL (klasa i typ statku powietrznego)
PART-FCL – ATPL(H) & IR
PART-FCL – MPL & ATPL(A)
PART-FCL – CPL(A)
PART-FCL – Sekcja 5 – SPL i Sekcja 6 – BPL
PART-FCL – Sekcja 3 PPL(H) i Sekcja 4 PPL(As)
PART-FCL: wymagania PPL, SPL, BPL
PART-FCL: Balony
PART-FCL – szybowce
PART-FCL – szybowce
PART-FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
Tak pewnie będzie...    

 

 

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus