PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ – śmigłowce

helikopter

Dzisiaj treść projektu „Rozporządzenia Komisji WE NR…/… w sprawie wymagań w stosunku do personelu” w zakresie warunków wstępnych dotyczących wydania uprawnień na klasę lub typ – śmigłowce

SEKCJA 3

Szczegółowe wymagania dotyczące śmigłowców


FCL.720.H Wymagane doświadczenie i warunki wstępne dotyczące wydania uprawnień na klasę lub typ – śmigłowce

O ile z danych dotyczących zgodności operacyjnej ustalonych na podstawie części 21 nie wynika inaczej, osoba ubiegająca się o wydanie pierwszego uprawnienia na typ śmigłowca musi spełnić następujące wymagania i warunki wstępne dotyczące tego uprawnienia:

a) Śmigłowce z załogą wieloosobową. Kandydat do szkolenia w zakresie pierwszego uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową musi:

 • posiadać co najmniej 70 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy śmigłowca;

 • z wyjątkiem przypadków, gdy szkolenie na typ jest łączone ze szkoleniem MCC:

 • posiadać zaświadczenie zaliczenia szkolenia MCC na śmigłowcach; lub

 • posiadać co najmniej 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotów z załogą wieloosobową; lub

 • posiadać co najmniej 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota w operacjach w załodze wieloosobowej na śmigłowcach wielosilnikowych;

 • zaliczyć egzaminy z wiedzy teoretycznej do licencji ATPL(H).

b) Kandydat do szkolenia w zakresie pierwszego uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową, który ukończył szkolenie zintegrowane do licencji ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR lub CPL(H), a który nie spełnia wymagań określonych w lit. a) pkt 1), otrzymuje uprawnienie na typ z ograniczeniem tylko do wykonywania czynności drugiego pilota. Ograniczenie to może zostać zniesione po tym, jak pilot:

 • wykonał na śmigłowcach 70 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy lub pilota dowódcy pod nadzorem;

 • zdał egzamin praktyczny jako pilot dowódca w załodze wieloosobowej na stosownym typie śmigłowca.

c) Śmigłowce wielosilnikowe z załogą jednoosobową. Osoba ubiegająca się o wydanie pierwszego uprawnienia na typ śmigłowca wielosilnikowego z załogą jednoosobową:

 • musi przed rozpoczęciem szkolenia w locie:

  • zaliczyć egzaminy z wiedzy teoretycznej do licencji ATPL(H); lub

  • posiadać certyfikat ukończenia szkolenia wstępnego przeprowadzonego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia. Szkolenie to obejmuje następujące przedmioty z zakresu kursu wiedzy teoretycznej do licencji ATPL(H):

   • Ogólna wiedza o statku powietrznym: konstrukcja płatowca/systemy/zespół napędowy, a także przyrządy/elektronika,

   • Osiągi i planowanie lotu: masa i wyważenie, osiągi;

 • w przypadku kandydata, którzy nie ukończył szkolenia zintegrowanego do licencji ATP(H)/IR, ATP(H) lub CPL(H)/IR – musi wykonać na śmigłowcach co najmniej 70 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy.

FCL.735.H Szkolenie w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej – śmigłowce

a) Szkolenie w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej (MCC) musi składać się z co najmniej:

 • w przypadku MCC/IR:

  • 25 godzin szkolenia teoretycznego i ćwiczeń; oraz

  • 20 godzin praktycznego szkolenia MCC lub 15 godzin takiego szkolenia, w przypadku uczniów-pilotów przechodzących zintegrowane szkolenie ATP(H)/IR. W przypadku łączenia szkolenia MCC ze wstępnym szkoleniem do uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową, część praktyczną szkolenia MCC można skrócić do nie mniej niż 10 godzin, jeżeli do szkolenia MCC i do uprawnienia na typ używane jest to samo urządzenie FSTD;

 • w przypadku MCC/VFR:


(...)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie unitedsky.eu

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus

Komentarze

Gdzie znajdę projekt PART FCL dotyczący pilotów oblatywaczy szybowcowych oraz samolotowych?

Pozdrawiam

Szanowny Panie,
Może to coś pomoże....
Pozdrawiam,
Grzegorz Skomorowski

Artykuł 6
Konwersja kwalifikacji pilota doświadczalnego

1. Kwalifikacje pilota doświadczalnego posiadane przez pilotów, którzy przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadzali próby w locie kategorii 1 i 2 określone w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 , bądź prowadzili szkolenie dla pilotów doświadczalnych, podlegają konwersji na uprawnienia pilota doświadczalnego zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, na uprawnienia instruktora szkolenia pilotów doświadczalnych przez państwo członkowskie, które nadało te krajowe kwalifikacje pilota doświadczalnego.
2. Przedmiotowa konwersja odbywa się zgodnie z elementami ustalonymi w raporcie konwersji spełniającym wymogi określone w art. 4 ust. 4 i 5.

Artykuł 4
Dotychczasowe krajowe licencje pilotów

4. Raport konwersji:
a) jest sporządzany przez państwo członkowskie, które wydało licencję pilota, w porozumieniu z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego („Agencją”);
b) opisuje krajowe wymagania, na podstawie których wydano krajowe licencje pilota;
c) opisuje zakres uprawnień przyznanych pilotom;
d) wskazuje, które wymagania załącznika I mają zostać zaliczone;
e) wskazuje wszelkie ograniczenia, które należy uwzględnić w licencjach zgodnych z częścią FCL, oraz wszelkie wymagania, które pilot musi spełnić, aby ograniczenia te zostały zniesione.
5. Raport konwersji zawiera kopie wszelkich dokumentów potwierdzających elementy określone w ust. 4 lit. a)-e), wraz z kopiami stosownych krajowych wymogów i procedur. Podczas opracowywania raportu konwersji państwa członkowskie starają się umożliwić pilotom, w największym możliwym stopniu, utrzymanie ich aktualnego zakresu zadań.

Z załacznika I tego jeszcze nie było

FCL.820 Uprawnienia pilota doświadczalnego

a) Posiadacze licencji pilota samolotowego lub śmigłowcowego mogą wykonywać czynności pilota dowódcy podczas prób w locie kategorii 1 lub 2, zgodnie z definicją zawartą w części 21 pod warunkiem posiadania uprawnień do wykonywania prób w locie.
b) Obowiązek posiadania uprawnień pilota doświadczalnego określony w lit. a) ma zastosowanie tylko do prób w locie przeprowadzanych na:
1) śmigłowcach, które zostały lub mają zostać certyfikowane zgodnie ze specyfikacjami CS-27 lub CS-29 albo równoważnymi przepisami zdatności do lotu; lub
2) samolotach, które zostały lub mają zostać certyfikowane zgodnie ze:
• specyfikacjami CS-25 lub równoważnymi przepisami zdatności do lotu; lub
• specyfikacjami CS-23 lub równoważnymi przepisami zdatności do lotu, z wyjątkiem samolotów o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 2000 kg.
c) Posiadacz uprawnień pilota doświadczalnego jest uprawniony, w ramach odpowiedniej kategorii statków powietrznych:
1) w przypadku kategorii 1 uprawnień pilota doświadczalnego, do wykonywania wszelkich prób w locie, zgodnie z definicją zawartą w części 21, w charakterze pilota dowódcy lub drugiego pilota;
2) w przypadku kategorii 2 uprawnień pilota doświadczalnego:
(i) do wykonywania prób w locie 1 kategorii, zgodnie z definicją zawartą w części 21:
- w charakterze drugiego pilota; lub
- w charakterze pilota dowódcy, w przypadku samolotów, o których mowa w lit. b) pkt (ii), z wyjątkiem samolotów z kategorii małego transportu (commuter) lub posiadających projektową prędkość nurkowania wyższą niż 0,6 macha lub pułap maksymalny wyższy niż 25 000 stóp;
(ii) do wykonywania wszelkich pozostałych kategorii prób w locie, zgodnie z definicją zawartą w części 21, w charakterze pilota dowódcy lub drugiego pilota;
3) dodatkowo, zarówno dla kategorii 1 i 2 uprawnień pilota doświadczalnego, do wykonywania lotów związanych bezpośrednio z działalnością instytucji projektowych i produkcyjnych, w granicach przysługujących im uprawnień, w przypadku niemożności spełnienia wymagań określonych w podczęści H.
d) Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia pilota doświadczalnego po raz pierwszy musi:
1) posiadać co najmniej licencję CPL i uprawnienia IR na odpowiednią kategorię statku powietrznego;
2) posiadać co najmniej 1000 godzin czasu lotu w odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego co najmniej 400 godzin w charakterze pilota dowódcy;
3) ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia odpowiednie dla statku powietrznego oraz kategorii lotów, których dotyczy wniosek. Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące przedmioty:
— Osiągi;
— Stabilność i kontrola/właściwości pilotażowe;
— Systemy;
— Zarządzanie próbą;
— Zarządzanie ryzykiem/bezpieczeństwem.
e) Uprawnienia pilota doświadczalnego mogą zostać rozszerzone na inną kategorię prób w locie oraz inną kategorię statków powietrznych po ukończeniu przez ich posiadacza dodatkowego szkolenia w zatwierdzonym ośrodku szkolenia.

co do części 21
na jej podstawie ustala się zgodność operacyjną statków powietrznych (klasyfikacja statków powietrznych)