Przejdź do treści
Unitedsky/EASA
Źródło artykułu

PART-FCL – definicje

W dalszej części projektu Rozporządzenia Komisji WE NR…../… w sprawie wymagań w stosunku do personelu” dotyczącego zasad licencjonowania pilotów znajdujemy załączniki. Załącznik I, Podczęść A zawiera między innymi definicje. Warto się z nimi zapoznać, gdyż ułatwi to zrozumienie dalszej treści dokumentu i interpretację jego zapisów. Istnieją różnice pomiędzy definicjami zawartymi w JAR-FCL i wydaje się, że zapisy w projekcie rozporządzenia są czytelniejsze i podane w bardziej przystępnej formie.

Załącznik I

DO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO

CZĘŚĆ FCL

PODCZĘŚĆ A

WYMAGANIA OGÓLNEFCL.001 Właściwy organ


Do celów niniejszej części, za właściwy organ uważa się organ wyznaczony przez państwo członkowskie, do którego osoba zwraca się o wydanie licencji pilota lub towarzyszących uprawnień lub certyfikatów.

FCL.010 Definicje


Do celów niniejszej części stosuje się następujące definicje:

„Lot akrobatyczny” oznacza celowy manewr obejmujący nagłą zmianę położenia przestrzennego statku powietrznego, anormalne położenie przestrzenne statku powietrznego lub anormalne jego przyspieszenie, które nie jest niezbędne do wykonywania normalnego lotu ani instruktażu w procesie wydawania licencji lub uprawnień innych niż uprawnienia akrobatyczne.

„Samolot” oznacza stałopłat o napędzie silnikowym, cięższy od powietrza, wytwarzający siłę nośną głównie w wyniku oddziaływania powietrza na skrzydła.

„Samolot, który musi być pilotowany z drugim pilotem” oznacza typ samolotu, który musi być pilotowany z drugim pilotem zgodnie z instrukcją użytkowania w locie lub certyfikatem operatora lotniczego.

„Statek powietrzny” oznacza każde urządzenie, które może utrzymać się w powietrzu w wyniku oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od powierzchni ziemi.

„Umiejętności lotnicze” oznacza stałe stosowanie właściwej oceny sytuacji oraz dobrze rozwiniętej wiedzy, umiejętności i zachowań w celu osiągnięcia celów lotu.

„Sterowiec” oznacza lżejszy od powietrza statek powietrzny o napędzie silnikowym, z wyłączeniem sterowców na ogrzane powietrze, które do celów niniejszej części są objęte definicją balonu.

„Balon” oznacza lżejszy od powietrza statek powietrzny bez napędu silnikowego, który utrzymuje się w locie w wyniku wykorzystania gazu lub instalowanego w nim ogrzewacza powietrza. Do celów niniejszej części, za balon uznaje się również sterowiec na ogrzane powietrze, mimo że posiada on napęd silnikowy.

„Urządzenie do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (BITD – Basic Instrument Training Device)” oznacza naziemne urządzenie szkoleniowe będące stanowiskiem studenta-pilota imitującym klasę samolotów. Może ono wykorzystywać ekranowe panele przyrządowe oraz sprężynowe urządzeń sterowania lotem, stanowiąc platformę szkoleniową obejmującą przynajmniej proceduralne aspekty lotu według wskazań przyrządów.

„Kategoria statku powietrznego” oznacza podział statków powietrznych na kategorie według określonych podstawowych właściwości, na przykład: samolot, pionowzlot, śmigłowiec, sterowiec, szybowiec, balon wolny.

„Klasa samolotu” oznacza klasyfikację samolotów z jednoosobową załogą niewymagających uprawnień na typ.

„Klasa balonu” oznacza klasyfikację balonów ze względu na sposób unoszenia sie w powietrzu.

„Komercyjny transport lotniczy” oznacza przewóz pasażerów, ładunków lub poczty za opłatą lub na wynajem.

„Kompetencja” oznacza połączenie umiejętności, wiedzy i postawy wymagane do wykonania zadania według założonego standardu.

„Element kompetencji” oznacza działanie, które stanowi zadanie obejmujące zdarzenie wywołujące i zdarzenie kończące, które wyraźnie określa jego granice, a także możliwy do zaobserwowania rezultat.

„Jednostka kompetencji” oznacza funkcję indywidualną, na którą składa się wiele elementów kompetencji.

„Drugi pilot” oznacza pilota obsługującego innego niż pilot dowodzący, w statku powietrznym, do którego obsługi wymagany jest więcej niż jeden pilot, ale z wyłączeniem pilota obecnego na pokładzie w wyłącznym celu otrzymywania instrukcji w drodze do uzyskania licencji lub uprawnienia.

„Zaliczenie” oznacza uznanie wcześniej zdobytego doświadczenia lub kwalifikacji.

„Lot nawigacyjny” oznacza lot między punktem wylotu i punktem przylotu po wcześniej zaplanowanej trasie, z wykorzystaniem standardowych procedur nawigacyjnych.

„Drugi pilot zastępujący podczas przelotu” oznacza pilota zastępującego drugiego pilota zasterami w fazie przelotu podczas lotów z więcej niż jednym pilotem powyżej poziomu FL 200.

„Czas instruktażu w locie i na ziemi” oznacza nalot lub czas spędzony na przyrządach naziemnych, w trakcie którego osoba otrzymuje instrukcje lotnicze od odpowiednio upoważnionego instruktora.

„Błąd” oznacza działanie lub brak działania załogi lotniczej prowadzące do odchyleń od zamiarów lub oczekiwań organizacyjnych lub dotyczących lotu.

(...)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Ośrodka Szkolenia Lotniczego Unitedsky

Czytaj również:
Czytaj również:
PART–FCL: Balony
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – daty
Tak pewnie będzie...

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony