PART-FCL – MPL & ATPL(A)

Unitedsky/EASA

Ważne dla kandydatów na pilotów lotnictwa komunikacyjnego ….

PODCZĘŚĆ E

LICENCJA PILOTA W ZAŁODZE WIELOOSOBOWEJ – MPL

FCL.400.A MPL – minimalny wiek

Osoba ubiegająca się o licencję MPL musi mieć ukończone 18 lat.

FCL.405.A MPL – uprawnienia

a) Posiadacz licencji MPL jest uprawniony do wykonywania czynności drugiego pilota na samolotach, które muszą być pilotowane z drugim pilotem.
b) Posiadacz licencji MPL może uzyskać dodatkowe uprawnienia przysługujące:

1) posiadaczowi licencji PPL(A), pod warunkiem spełnienia wymagań dla licencji PPL(A) określonych w podczęści C;
2) posiadaczowi licencji CPL(A), pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w FCL.325.A.

c) Przysługujące posiadaczowi licencji MPL uprawnienia IR(A) ograniczają się do samolotów, które muszą być pilotowane z drugim pilotem. Uprawnienia IR(A) mogą zostać rozszerzone na operacje w załodze jednoosobowej na samolotach, pod warunkiem ukończenia przez posiadacza licencji szkolenia niezbędnego do wykonywania czynności pilota dowódcy w operacjach w załodze jednoosobowej wykonywanych wyłącznie według wskazań przyrządów oraz pod warunkiem zaliczenia egzaminu praktycznego IR(A) w załodze jednoosobowej.


FCL.410.A MPL – szkolenie i egzaminy z wiedzy teoretycznej

a) Szkolenie. Osoba ubiegająca się o licencję MPL musi zaliczyć szkolenie z zakresu wiedzy teoretycznej oraz szkolenie w locie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia zgodnie z dodatkiem 5 do niniejszej części.
b) Egzamin. Osoba ubiegająca się o licencję MPL musi wykazać się wiedzą na poziomie odpowiednim dla posiadacza licencji ATPL(A), zgodnie z FCL.515, oraz odpowiednim dla uprawnienia pilota w załodze wieloosobowej.

FCL.415.A MPL – umiejętności praktyczne

a) Osoba ubiegająca się o licencję MPL musi wykazać w drodze ciągłej oceny, że posiada umiejętności wymagane do zaliczenia wszystkich jednostek kompetencji określonych w dodatku 5 do niniejszej części, jako pilot lecący i pilot nielecący na samolotach wielosilnikowych turbośmigłowych z załogą wieloosobową w lotach VFR i IFR.
b) Po ukończeniu szkolenia kandydat musi zdać egzamin praktyczny zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części w celu wykazania, że potrafi wykonywać stosowne procedury i manewry ze stopniem kompetencji wymaganym dla nadawanych uprawnień. Egzamin praktyczny należy wykonać na typie samolotu wykorzystywanym w zintegrowanym szkoleniu MPL na poziomie zaawansowanym lub na symulatorze FFS tego samego typu.

PODCZĘŚĆ F

LICENCJA PILOTA LINIOWEGO – ATPL

SEKCJA 1


Wymagania wspólne


FCL.500 ATPL – minimalny wiek

Osoba ubiegająca się o licencję ATPL musi mieć ukończone 21 lat.

FCL.505 ATPL – uprawnienia

a) Posiadacz licencji ATPL jest w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do:

1) korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji LAPL, PPL i CPL;
2) wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym.

b) Osoba ubiegająca się o wydanie licencji ATPL musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego.


FCL.515 ATPL – szkolenie i egzaminy z wiedzy teoretycznej

a) Szkolenie. Osoba ubiegająca się o licencję ATPL musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Szkolenie to ma być zintegrowane lub modułowe, zgodnie z dodatkiem 3 do niniejszej części.
b) Egzamin. Osoba ubiegająca się o licencję ATPL musi wykazać, że posiada wiedzę odpowiednią dla nadawanych uprawnień w zakresie następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze,

 • Ogólna wiedza o statku powietrznym – konstrukcja płatowca/systemy/zespół napędowy

 • Ogólna wiedza o statku powietrznym – oprzyrządowanie,

 • Masa i wyważenie,

 • Osiągi,

 • Planowanie i monitorowanie lotu,

 • Człowiek – możliwości i ograniczenia,

 • Meteorologia,

 • Nawigacja ogólna,

 • Radionawigacja,

 • Procedury operacyjne,

 • Zasady lotu,

 • Łączność VFR,

 • Łączność IFR.


(...)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość na stronie Ośrodka Szkolenia Lotniczego Unitedsky

Czytaj również:
PART-FCL – CPL(A)

PART-FCL – Sekcja 5 – SPL i Sekcja 6 – BPL
PART-FCL – Sekcja 3 PPL(H) i Sekcja 4 PPL(As)
PART – FCL: wymagania PPL, SPL, BPL
PART – FCL – Balony

i inne...

 

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus