PART – FCL – uprawnienia dodatkowe

Akrobacje Artura Kielaka podczas Mazury Airshow 2011/ fot. Marta Grajper

W dniu 25.11.2011 roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Rozporządzenie wejdzie w życie 20-tego dnia od publikacji, a zastosowanie będzie miało od 8 kwietnia 2012 roku z możliwością wykorzystania przewidzianych w art. 12 okresów przejściowych. Komisja nie wykluczyła jednak wydłużenia czasu na dostosowanie się do nowych wymagań.


Artykuł 12
Wejście w życie i stosowanie

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8 kwietnia 2012 r.

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu do dnia 8 kwietnia 2015 r. następujących przepisów załącznika I:

ZAŁĄCZNIK I
[CZĘŚĆ FCL]
PODCZĘŚĆ A
WYMAGANIA OGÓLNE

a) przepisów dotyczących licencji pilotów pionowzlotów, sterowców, balonów i szybowców;

b) przepisów podczęści B;

PODCZĘŚĆ B
LICENCJA PILOTA LEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH — LAPL

c) przepisów FCL.800, FCL.805, FCL.815 oraz FCL.820;
Opisane poniżej. Nie dotyczy FCL 810 Uprawnień dodatkowych do lotów nocnych

d) w przypadku śmigłowców, przepisów sekcji 8 podczęści J;

PODCZĘŚĆ J
INSTRUKTORZY
SEKCJA 8
Szczegółowe wymagania dotyczące instruktorów szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej – MCCI

e) przepisów sekcji 10 i 11 podczęści J.

PODCZĘŚĆ J
INSTRUKTORZY
SEKCJA 10
Instruktor lotów w terenie górzystym – MI
SEKCJA 11
Szczegółowe wymagania dotyczące instruktorów szkolenia pilotów doświadczalnych – FTI

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą zdecydować o niedokonywaniu konwersji licencji na samoloty i śmigłowce niezgodnych z JAR, które zostały wydane przez te państwa, do dnia 8 kwietnia 2014 r.

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu przepisów niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do pilotów posiadających licencje i towarzyszące orzeczenia lekarskie wydane przez państwo trzecie uczestniczące w niekomercyjnej eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 216/2008, do dnia 8 kwietnia 2014 r.

5. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu przepisów sekcji 3 podczęści B załącznika IV do dnia 8 kwietnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK IV
PODCZĘŚĆ B
WYMAGANIA W ZAKRESIE ORZECZEŃ LEKARSKICH DLA PILOTÓW
SEKCJA 3
Szczególne wymagania w zakresie orzeczeń lekarskich na potrzeby licencji LAPL

6. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu do dnia 8 kwietnia 2014 r. przepisów podczęści C załącznika IV.

ZAŁĄCZNIK IV
PODCZĘŚĆ C
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ PERSONELU POKŁADOWEGO

7. W przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z przepisów ust. 2–6, powiadamia o tym Komisję i Agencję. Wspomniane powiadomienie zawiera uzasadnienie dla tego rodzaju odstępstwa, jak również program wdrożenia obejmujący planowane działania i odpowiednie ramy czasowe.Dotychczas przedstawialiśmy zapisy projektu. Teraz jest to już rozporządzenie nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym.

Ostatnio przedstawiliśmy zapisy dotyczące sterowców i pionowzlotów. Dzisiaj:

UPRAWNIENIA DODATKOWE

FCL.800 Uprawnienia do wykonywania akrobacji

a) Posiadaczowi licencji pilota na samoloty, motoszybowce turystyczne lub szybowce wolno wykonywać loty akrobacyjne tylko w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień.

b) Osoba ubiegająca się o uprawnienia do wykonywania akrobacji:

1) musi posiadać co najmniej 40 godzin czasu lotu lub, w przypadku szybowców, 120 startów w charakterze pilota dowódcy statku powietrznego odpowiedniej kategorii, wykonane po wydaniu licencji;

2) musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia, obejmujące:

(i) wykłady z wiedzy teoretycznej stosownej dla danego uprawnienia;

(ii) musi zaliczyć co najmniej 5 godzin lub 20 lotów szkolnych w akrobacji na statku powietrznym odpowiedniej kategorii.

c) Uprawnienia do wykonywania akrobacji ograniczają się do kategorii statku powietrznego, na której odbyło się szkolenie w locie. Uprawnienia te można rozszerzyć na inną kategorię statku powietrznego, jeżeli pilot posiada na nią licencję i ukończył na niej co najmniej 3 loty szkolne z instruktorem obejmujące pełny program szkolenia akrobacyjnego dla danej kategorii statku powietrznego.

FCL.805 Uprawnienia do holowania szybowców i holowania banerów

a) Posiadaczowi licencji pilota z uprawnieniami do pilotowania samolotów lub motoszybowców turystycznych wolno holować szybowce lub banery tylko w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień do holowania szybowców lub holowania banerów.

b) Osoba ubiegająca się o uprawnienie do holowania szybowców:

1) musi mieć wykonane po wydaniu licencji co najmniej 30 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy oraz 60 startów i lądowań na samolotach, jeżeli przedmiotowa działalność ma być prowadzona na samolotach, bądź na motoszybowcach turystycznych, jeżeli przedmiotowa działalność ma być prowadzona na motoszybowcach turystycznych;

2) musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia, obejmujące:

(i) wykłady z wiedzy teoretycznej w zakresie operacji i procedur holowania;

(ii) co najmniej 10 lotów szkolnych z holowaniem szybowca, w tym co najmniej 5 lotów szkolnych z instruktorem, oraz

(iii) 5 lotów zapoznawczych na szybowcu holowanym przez statek powietrzny, przy czym nie dotyczy to posiadaczy licencji LAPL(S) lub SPL.PL L 311/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.11.2011

c) Osoba ubiegająca się o uprawnienie do holowania banerów:

1) musi mieć wykonane po wydaniu licencji co najmniej 100 godzin czasu lotu oraz 200 startów i lądowań na samolotach lub motoszybowcach turystycznych w charakterze pilota dowódcy. Z tej liczby co najmniej 30 godzin należy wykonać na samolotach, jeżeli przedmiotowa działalność ma być prowadzona na samolotach, bądź na motoszybowcach turystycznych, jeżeli przedmiotowa działalność ma być prowadzona na motoszybowcach turystycznych;

2) musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia, obejmujące:

(i) wykłady z wiedzy teoretycznej w zakresie operacji i procedur holowania;

(ii) co najmniej 10 lotów szkolnych z holowaniem baneru, w tym co najmniej 5 lotów z instruktorem.

d) Uprawnienia do holowania szybowców i banerów ograniczają się do samolotów lub motoszybowców turystycznych, w zależności od tego, na jakim statku powietrznym przeprowadzono szkolenie. Uprawnienia te można rozszerzyć, jeżeli pilot posiada licencję na samoloty lub motoszybowce turystyczne i wykonał z powodzeniem na jednym z tych typów statków powietrznych, w zależności od przypadku, co najmniej 3 loty szkolne z instruktorem obejmujące pełny program szkolenia dotyczącego holowania.

e) Aby móc korzystać z uprawnień do holowania szybowców lub banerów, ich posiadacz powinien w okresie ostatnich 24 miesięcy wykonać minimum 5 lotów holujących.

f) W przypadku gdy pilot nie spełnia wymagania określonego w lit. e), musi wykonać brakujące loty holujące z instruktorem lub pod nadzorem instruktora przed ponownym korzystaniem ze swoich uprawnień.

FCL.810 Uprawnienia do wykonywania lotów nocnych

(...)

Grzegorz Skomorowski


Czytaj całość artykułu na stronie Unitedsky.

Czytaj również:
PART-FCL – pionowzloty, sterowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ – śmigłowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ
PART-FCL (klasa i typ statku powietrznego)
PART-FCL – ATPL(H) & IR
PART-FCL – MPL & ATPL(A)
PART-FCL – CPL(A)
PART-FCL – Sekcja 5 – SPL i Sekcja 6 – BPL
PART-FCL – Sekcja 3 PPL(H) i Sekcja 4 PPL(As)
PART – FCL: wymagania PPL, SPL, BPL
PART–FCL: Balony
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
Tak pewnie będzie...

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus

Komentarze

Holowanie szybowców - czy można zrobić to uprawnienie na specialu (Jak12 lub Gawron)? W FCL.805 nic o tym nie ma, ale czy ktoś ma pewną informację na ten temat?