Przejdź do treści
Źródło artykułu

PART – FCL – Balony

Dzisiaj przepisy dotyczące licencjonowania pilotów balonowych.

PODCZĘŚĆ B
LICENCJA PILOTA LEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH — LAPL

SEKCJA 5
Szczegółowe wymagania dla licencji LAPL na balony — LAPL(B)

FCL.105.B LAPL(B) — uprawnienia
Posiadacz licencji balonowej LAPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy balonów na ogrzane powietrze lub sterowców na ogrzane powietrze o maksymalnej pojemności powłoki 3400 m3, bądź balonów gazowych o maksymalnej pojemności powłoki 1200 m3, przewożących maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, że na pokładzie statku powietrznego nigdy nie znajdują się więcej niż 4 osoby.

FCL.110.B LAPL(B) — wymagane doświadczenie

a) Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(B) musi zaliczyć na balonach tej samej klasy co najmniej 16 godzin szkolenia w locie, w tym co najmniej:

1) 12 godzin szkolenia w locie z instruktorem;
2) 10 napełnień powłoki i 20 startów i lądowań; oraz
3) 1 samodzielny lot pod nadzorem trwający co najmniej 30 minut.

b) Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca balonu może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a).

Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez zatwierdzony ośrodek szkolenia, w którym pilot przechodzi szkolenie, na podstawie wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże w żadnym przypadku takie zaliczenie nie może:

1) przekroczyć całkowitego czasu lotu w charakterze pilota dowódcy balonu;
2) wynieść więcej niż 50% liczby godzin wymaganej w lit. a);
3) obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2) oraz lit. a) pkt 3).

FCL.130.B LAPL(B) — rozszerzenie uprawnień na loty na uwięzi
a) Uprawnienia wynikające z licencji LAPL(B) nie obejmują lotów na uwięzi. Ograniczenie to może zostać zniesione po wykonaniu przez pilota co najmniej 3 lotów szkolnych na uwięzi.
b) Ukończenie dodatkowego szkolenia jest wpisywane do książki lotów i potwierdzane podpisem instruktora.
c) W celu utrzymania tego uprawnienia pilot musi wykonać, w okresie ostatnich 24 miesięcy, co najmniej 2 loty na uwięzi.
d) W przypadku niespełnienia przez pilota wymagań określonych w lit. c), musi wykonać on dodatkowe loty na uwięzi z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora w celu wznowienia swoich uprawnień.

FCL.135.B LAPL(B) — rozszerzenie uprawnień na inną klasę balonów

Uprawnienia wynikające z licencji LAPL(B) ograniczają się do klasy balonów, na której przeprowadzono egzamin praktyczny. Ograniczenie to może zostać zniesione, jeżeli w zatwierdzonym ośrodku szkolenia pilot wykona na innej klasie balonów co najmniej:
a) 5 lotów szkolnych z instruktorem; lub
b) w przypadku posiadaczy licencji LAPL(B) na balony na ogrzane powietrze pragnących rozszerzyć swoje uprawnienia na sterowce na ogrzane powietrze, 5 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz
c) egzamin praktyczny, w trakcie którego wykaże egzaminatorowi, że posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną o innej klasie balonów w zakresie następujących przedmiotów:

- Zasady lotu,
- Procedury operacyjne,
- Osiągi i planowanie lotu, oraz
- Ogólna wiedza o statku powietrznym.

FCL.140.B LAPL(B) — wymagania dotyczące bieżącej praktyki
a) Posiadacz licencji LAPL(B) może korzystać z uprawnień z niej wynikających dopiero po wykonaniu, w okresie ostatnich 24 miesięcy, na jednej klasie balonów, co najmniej:

1) 6 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, w tym 10 startów i lądowań; oraz
2) 1 lotu szkolnego z instruktorem;
3) dodatkowo, jeżeli pilot posiada kwalifikacje do latania na jednej klasie balonów, w celu uzyskania możliwości korzystania z uprawnień w tej klasie musi wykonać co najmniej 3 godziny czasu lotu w tej klasie w okresie ostatnich 24 miesięcy, w tym 3 starty i lądowania.

b) Posiadacz licencji LAPL(B) niespełniający wymagań określonych w lit. a), przed ponownym korzystaniem z uprawnień z niej wynikających, musi:

1) zaliczyć przed egzaminatorem kontrolę umiejętności na balonie odpowiedniej klasy; lub
2) wykonać dodatkowy czas lotu lub starty i lądowania, w locie z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora, aby spełnić wymagania określone w lit. a).

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony