Przejdź do treści
Źródło artykułu

Tak pewnie będzie...

Komisja Europejska uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przesłała projekt "Rozporządzenia Komisji WE NR...../... w sprawie wymagań w stosunku do personelu". Chodzi o zasady licencjonowania załóg statków powietrznych po wejściu w życie unijnych wymagań Part - FCL. Zasady mają być wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Obecni i przyszli posiadacze licencji będą musieli podporządkować się nowym przepisom.

Wychodząc na przeciw wszystkim zainteresowanym Ośrodek Szkolenia Lotniczego Unitedsky co tydzień na swojej stronie internetowej będzie publikował wybrane najważniejsze fragmenty projektu rozporządzenia z myślą o wszystkich tych, którzy po wejściu w życie nowych wymagań unijnych będą musieli się do nich dostosować. Sądzimy, że co tygodniowa lektura naszej publikacji da możliwość przygotowania się do nadchodzących zmian.

I tak...

Na pierwszej stronie projektu rozporządzenia po analizie aktów prawnych dotyczących dokumentu Komisja Europejskiej przedstawia cele jakimi kierowała się przyjmując niniejsze rozporządzenie (między innymi):

(1)Rozporządzenie podstawowe (Rozporządzenie (WE) nr 1108 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r.) ustanawia wspólne zasadnicze wymogi w celu zapewnienia wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i ochrony środowiska naturalnego. Wymaga ono przyjęcia przez Komisję niezbędnych przepisów wykonawczych w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania. Ustanawia Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zwaną dalej „Agencją”, z zadaniem wspierania Komisji w opracowywaniu powyższych przepisów wykonawczych.
(2) Konieczne jest przyjęcie wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych dotyczących przyznawania licencji pilota, objętych rozporządzeniem podstawowym. Wymagania te i procedury winny wyszczególniać warunki wydawania, utrzymywania w mocy, wprowadzania zmian, zawieszania lub uchylania odpowiednich licencji i certyfikatów.
(3) W procesie wdrażania wspólnych wymagań podstawowych w zakresie licencji pilotów, Komisja powinna dołożyć starań, by odzwierciedlały one aktualny stan wiedzy, w tym najlepsze zasady praktyki, a także postęp naukowo-techniczny w zakresie szkolenia pilotów.
(4) Konieczność zapewnienia jednolitego stosowania wspólnych wymagań w zakresie licencji pilotów sprawia, że jest konieczne, aby właściwe organy państw członkowskich stosowały wspólne procedury w celu oceny zgodności z tymi wymaganiami. Agencja winna opracować akceptowalne sposoby spełniania wymagań i wytyczne ułatwiające niezbędną unifikację prawną.
(5) Konieczne jest płynne przejście Agencji do nowego systemu przepisów zapewniające utrzymanie wysokiego i ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego we Wspólnocie. Niezbędne jest zapewnienie dostatecznej ilości czasu dla przemysłu i administracji państw członkowskich, by przystosowały się do nowego systemu i uznały ciągłą ważność świadectw wydanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 69 rozporządzenia podstawowego (Rozporządzenia (WE) nr 1108 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r.)
.........dalej o środkach

Pocieszający jest zapis o płynnym przejściu Agencji do nowego systemu i uznania ciągłości ważności świadectw wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia.

Dalej artykuły:

Przez rozporządzenie podstawowe w tekście rozumie się: Rozporządzenie (WE) nr 1108 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r.

Artykuł 1
Cel i zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne wymagania techniczne mające zastosowanie do:
1. licencjonowania, szkolenia i egzaminowania pilotów biorących udział w pilotowaniu statków powietrznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia podstawowego ;

{art.4
1. Statki powietrzne – włącznie ze wszystkimi zainstalowanymi na nich wyrobami, częściami akcesoriami – które są:
b) zarejestrowane w państwie członkowskim, chyba że odpowiedzialność za nadzór nad spełnianiem przez nie wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa została przeniesiona na państwo trzecie i że statki te nie są użytkowane przez operatora wspólnotowego;
c) zarejestrowane w państwie trzecim i użytkowane przez operatora , nad którego działalnością nadzór sprawuje państwo członkowskie, lub użytkowane w celu przylotu na terytorium Wspólnoty, wykonania lotu na jej terytorium oraz odlotu z niego przez operatora mającego siedzibę lub zamieszkałego na terytorium Wspólnoty}

2. certyfikacji personelu odpowiadającego za zapewnianie szkolenia pilotów w powietrzu lub na symulatorach lotu oraz oceny kwalifikacji pilotów;

3. licencjonowania, szkolenia i egzaminowania pilotów statków powietrznych, o których mowa w lit. a) pkt (ii), lit. d) i lit. h) załącznika II do rozporządzenia podstawowego, eksploatowanych w komercyjnym transporcie lotniczym.

Artykuł 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia:
1. „Załącznik 1 ICAO” oznacza załącznik 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.;
2. „JAA” oznacza „wspólne władze lotnicze”;
3. „Licencja pilota lekkich statków powietrznych (LAPL)” oznacza licencję pilota samolotowego rekreacyjnego przewidzianą w art. 7 rozporządzenia podstawowego;
4. „Część 21” oznacza załącznik do rozporządzenia komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiający zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji projektowania i produkcji;
5. „Część AR” oznacza zasady wykonawcze rozporządzenia podstawowego ustanawiające wymagania dla właściwych organów;
6. „Część OR” oznacza zasady wykonawcze rozporządzenia podstawowego ustanawiające wymagania dla organizacji.

Artykuł 3
Przyznawanie licencji pilota

Personel, o którym mowa w art. 1 zdobywa kwalifikacje zgodnie z postanowieniami załącznika I do niniejszego rozporządzenia, zwanego dalej częścią FCL.

Artykuł 4
Krajowe licencje pilota

1. Krajowe licencje pilota, w tym wszelkie towarzyszące uprawnienia, certyfikaty, upoważnienia lub kwalifikacje, wydane lub uznane przez państwo członkowskie zgodnie z wymaganiami i procedurami JAA przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, uznaje się za wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2. Przed datą, od której zaczną obowiązywać odnośne postanowienia części FCL zgodnie z art. 10, właściwy organ państwa członkowskiego, który wydał krajową licencję pilota dokona konwersji tej licencji, w tym wszelkich towarzyszących uprawnień, certyfikatów, upoważnień lub kwalifikacji, na licencję pilota i towarzyszące uprawnienia lub certyfikaty zgodne z częścią FCL.
3. Krajowe licencje pilota, w tym wszelkie towarzyszące uprawnienia, certyfikaty, upoważnienia lub kwalifikacje:
(a) na samoloty i śmigłowce będą konwertowane na licencje oraz towarzyszące uprawnienia lub certyfikaty zgodne z częścią FCL zgodnie z postanowieniami załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
(b) na inne kategorie statków powietrznych będą konwertowane na licencje oraz towarzyszące uprawnienia lub certyfikaty zgodne z częścią FCL zgodnie
z postanowieniami ustalonymi w raporcie konwersji.
4. Raport konwersji, o którym mowa w ust. 3 lit. b):
(a) jest sporządzany przez właściwy organ państwa członkowskiego, który wydał licencję pilota, w tym wszelkie towarzyszące uprawnienia, certyfikaty, upoważnienia lub kwalifikacje oraz zatwierdzany przez Agencję;
(b) opisuje krajowe zasady, na podstawie których wydano krajowe licencje pilota;
(c) opisuje zakres uprawnień przyznanych pilotom;
(d) wskazuje, które wymagania części FCL mają zostać zaliczone;
(e) wskazuje wszelkie ograniczenia, które należy uwzględnić w licencjach oraz towarzyszących uprawnieniach i certyfikatach zgodnych z częścią FCL, a także wymagania, które pilot musi spełnić, aby te ograniczenia zostały zniesione;
(f) zawiera kopie wszelkich dokumentów koniecznych do wykazania powyższych elementów, wraz z kopiami stosownych wymogów i procedur krajowych.
5. Zakres uprawnień przyznawanych pilotom, których krajowe licencje pilotów, w tym wszelkie towarzyszące uprawnienia, certyfikaty, upoważnienia lub kwalifikacje są konwertowane na licencje oraz towarzyszące uprawnienia i certyfikaty zgodne z częścią FCL, powinien obejmować przynajmniej zakres czynności wykonywanych przez pilotów na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile nie ma to wpływu na poziom bezpieczeństwa.
Niezależnie od ust. 1 i ust. 3 lit. (a), uprawnienia na samoloty skomplikowane technicznie o wysokich osiągach z załogą jednoosobową przysługujące posiadaczom uprawnień instruktora lub certyfikatów egzaminatora na klasę samolotu, zostaną przekonwertowane na certyfikaty instruktora lub egzaminatora na typ samolotu dla samolotów z jednoosobową załogą.

(...)

Czytaj całość na stronie Ośrodka Szkolenia Lotniczego Unitedsky


Czytaj również:
PART–FCL: Balony
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
PART-FCL – daty

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony