Przejdź do treści
księgi
Źródło artykułu

PART-FCL – licencje LAPL

W tym tygodniu zapisy PART FCL dotyczące Licencji LAPL ogólne i dla licencji samolotowej LAPL(A)

PODCZĘŚĆ B

LICENCJA PILOTA LEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH — LAPL

SEKCJA 1

Wymagania wspólne


FCL.100 LAPL — wiek minimalny


Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi mieć ukończone:

a) w przypadku samolotów i śmigłowców, co najmniej 17 lat;

b) w przypadku szybowców i balonów, co najmniej 16 lat.


FCL.105 LAPL — uprawnienia i warunki

a) Przepisy ogólne. Posiadacz licencji LAPL jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy (PIC) w operacjach niekomercyjnych na odpowiedniej kategorii statków powietrznych.

b) Warunki. Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi spełniać wymagania dla stosownej kategorii statków powietrznych oraz, w stosownych przypadkach, klasy lub typu statku powietrznego użytego podczas egzaminu praktycznego.


FCL.110 LAPL — zaliczanie wymagań dla tej kategorii statków powietrznych

a) Osoba ubiegająca się o licencję LAPL, posiadająca już inną licencję w tej samej kategorii statków powietrznych, uzyskuje pełne zaliczenie wymagań dla licencji LAPL w tej kategorii statków powietrznych.

b) Bez uszczerbku dla powyższej litery, w przypadku wygaśnięcia takiej licencji, aby zdobyć licencję LAPL w odpowiedniej kategorii statków powietrznych, osoba ubiegająca się musi zdać egzamin praktyczny zgodnie z FCL.125.

FCL.115 LAPL — szkolenie

Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Kurs obejmuje wiedzę teoretyczną oraz szkolenie w locie odpowiednie dla nadawanych uprawnień.

FCL.120 LAPL — egzamin z wiedzy teoretycznej

Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi wykazać podczas egzaminów, że posiada wiedzę teoretyczną odpowiednią dla nadawanych uprawnień w zakresie następujących przedmiotów:

a) przedmioty wspólne:

  • Prawo lotnicze,
  • Człowiek – możliwości i ograniczenia,
  • Meteorologia, oraz
  • Łączność;

b) przedmioty dotyczące poszczególnych kategorii statków powietrznych:

Zasady lotu,

  • Procedury operacyjne,
  • Osiągi i planowanie lotu,
  • Wiedza ogólna o statku powietrznym, oraz
  • Nawigacja.

FCL.125 LAPL — egzamin praktyczny

a) Osoba ubiegająca się o licencję LAPL musi wykazać podczas egzaminu praktycznego, że potrafi, jako pilot dowódca statku powietrznego odpowiedniej kategorii, wykonywać stosowne procedury i manewry ze stopniem kompetencji wymaganym dla nadawanych uprawnień.

b) Kandydat do egzaminu praktycznego przechodzi wcześniej szkolenie w locie na tej samej klasie lub typie statku powietrznego, jaki będzie użyty do przeprowadzenia egzaminu. Do czasu wpisania do licencji kolejnych rozszerzeń zgodnie z niniejszą podczęścią, nadane uprawnienia ograniczają się do klasy lub typu statku powietrznego użytego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego.

c)Oceny zaliczające

Egzamin praktyczny jest podzielony na różne sekcje, które odpowiadają różnym fazom lotu właściwym dla danej kategorii pilotowanego statku powietrznego.

Niezaliczenie jednego punktu sekcji powoduje niezaliczenie całej sekcji. W przypadku gdy kandydat nie zaliczy tylko jednej sekcji, powtarza tylko tę sekcję. Niezaliczenie więcej niż jednej sekcji powoduje niezaliczenie całego egzaminu.

W razie potrzeby powtórzenia egzaminu zgodnie z pkt 2), niezaliczenie którejkolwiek z sekcji, a dotyczy to również sekcji zdanych przy poprzednim podejściu, powoduje niezaliczenie całego egzaminu.

W przypadku gdy kandydat nie otrzyma zaliczenia wszystkich sekcji egzaminu w dwóch podejściach, musi odbyć dodatkowe szkolenie praktyczne.

(...)
Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Ośrodka Szkolenia Lotniczego Unitedsky.


Czytaj również:
PART–FCL: Balony
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
PART-FCL – daty
Tak pewnie będzie...  

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony