PART-FCL – instruktorzy TRI

unitedsky

Dzisiaj dalsza część:


PODCZĘŚCI J

INSTRUKTORZY

SEKCJA 4
Szczegółowe wymagania dotyczące instruktorów szkolenia na typ – TRI


FCL.905.TRI TRI – uprawnienia i warunki

Instruktor TRI jest uprawniony do prowadzenia szkolenia w zakresie:

a) przedłużania i wznawiania ważności uprawnień IR, pod warunkiem posiadania ważnego uprawnienia IR;

b) wydawania uprawnienia TRI lub upoważnienia SFI, pod warunkiem posiadania 3 lat doświadczenia jako instruktor TRI; oraz

c) w przypadku instruktora TRI na samoloty z załogą jednoosobową:
1. wydawania oraz przedłużania i wznawiania ważności uprawnień na typ samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową, jeżeli kandydat chce uzyskać uprawnienia do wykonywania operacji w załodze jednoosobowej.

Uprawnienia instruktora TRI(SPA) mogą zostać rozszerzone na prowadzenie szkolenia w locie w zakresie uprawnień na typ samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową w operacjach w załodze wieloosobowej, o ile TRI:
(i) posiada upoważnienie MCCI; lub
(ii) posiada lub posiadał uprawnienie TRI na samoloty z załogą wieloosobową;

2. prowadzenia szkolenia MPL w podstawowej fazie, o ile posiada on uprawnienia rozszerzone na operacje w załodze wieloosobowej oraz posiada lub posiadał uprawnienie FI(A) lub IRI(A);

d) w przypadku instruktora TRI na samoloty z załogą wieloosobową:

1. wydawania oraz przedłużania i wznawiania ważności uprawnień na typ:

(i) samolotów z załogą wieloosobową;

(ii) samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową, jeżeli kandydat chce uzyskać uprawnienia do wykonywania operacji w załodze wieloosobowej;

2. prowadzenia szkolenia MCC;
3. prowadzenia szkolenia MPL w podstawowej, średnio zaawansowanej i zaawansowanej fazie, o ile, w przypadku fazy podstawowej, instruktor posiada ważne lub wygasłe uprawnienie FI(A) lub IRI(A);

FCL.910.TRI TRI – uprawnienia ograniczone

a) Przepisy ogólne. Jeżeli szkolenie TRI jest prowadzone tylko na symulatorze FFS, uprawnienia instruktora TRI ograniczają się do szkolenia na symulatorze FFS.

W takim przypadku instruktor TRI może prowadzić loty liniowe pod nadzorem, o ile szkolenie TRI obejmowało dodatkowe szkolenie w tym zakresie.

b) Instruktor TRI na samoloty i pionowzloty – TRI(A) i TRI(PL). Uprawnienia instruktora TRI ograniczają się do typu samolotu lub pionowzlotu, na którym przeprowadzono szkolenie i ocenę kompetencji. Uprawnienia TRI zostaną rozszerzone na kolejne typy, jeżeli instruktor TRI:

1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wykonał co najmniej 15 odcinków trasy, w tym starty i lądowania na odpowiednim typie statku powietrznego, z czego 7 odcinków można wykonać na symulatorze FFS;
2. ukończył części odpowiedniego kursu TRI obejmujące szkolenie techniczne oraz szkolenie w locie;
3. zaliczył odpowiednie sekcje oceny kompetencji zgodnie z FCL.935, wykazując przed FIE lub TRE upoważnionym zgodnie z podczęścią K, że potrafi szkolić pilotów do poziomu wymaganego do wydania uprawnień na typ, w tym udzielać instruktażu przed lotem i po locie oraz przekazywać wiedzę teoretyczną.

c) Instruktor TRI na śmigłowce – TRI(H).

1. Uprawnienia instruktora TRI(H) ograniczają się do typu śmigłowca, na którym przeprowadzono egzamin praktyczny przed wydaniem uprawnienia TRI. Uprawnienia TRI zostaną rozszerzone na kolejne typy, jeżeli instruktor TRI:

(i) ukończył odpowiednią dla typu część techniczną szkolenia TRI na odpowiednim typie śmigłowca lub urządzeniu FSTD tego typu;
(ii) przeprowadził co najmniej 2 godziny szkolenia w locie na odpowiednim typie pod nadzorem odpowiednio uprawnionego instruktora TRI(H); oraz
(iii) zaliczył odpowiednie sekcje oceny kompetencji zgodnie z FCL.935, wykazując przed FIE lub TRE upoważnionym zgodnie z podczęścią K, że potrafi szkolić pilotów do poziomu wymaganego do wydania uprawnień na typ, w tym udzielać instruktażu przed lotem i po locie oraz przekazywać wiedzę teoretyczną.

2. Przed rozszerzeniem uprawnień wynikających z uprawnienia TRI(H) ze śmigłowców z załogą jednoosobową na śmigłowce tego samego typu z załogą wieloosobową, posiadacz uprawnienia musi mieć co najmniej 100 godzin czasu lotu na tym typie w operacjach w załodze wieloosobowej.

d) Niezależnie od powyższych przepisów, posiadacz uprawnienia TRI, któremu wydano uprawnienia na typ zgodnie z FCL.725 lit. e), jest uprawniony do rozszerzenia swoich uprawnień TRI na ten nowy typ statku powietrznego.

FCL.915.TRI TRI – warunki wstępne

Osoba ubiegająca się o uprawnienie TRI musi:

a) posiadać licencję CPL, MPL lub ATPL na odpowiednią kategorię statku powietrznego;PL 25.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/53

b) w przypadku uprawnienia TRI(MPA):

1. posiadać 1 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotów z załogą wieloosobową; oraz
2. wykonać, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, 30 odcinków trasy, w tym starty i lądowania, w charakterze pilota dowódcy lub drugiego pilota na odpowiednim typie samolotu, z czego 15 odcinków można wykonać na symulatorze FFS tego typu;

c) w przypadku uprawnienia TRI(SPA):

1. wykonać, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, 30 odcinków trasy, w tym starty i lądowania, w charakterze pilota dowódcy na odpowiednim typie samolotu, z czego 15 odcinków można wykonać na symulatorze FFS tego typu; oraz
2. (i) posiadać co najmniej 500 godzin czasu lotu na samolotach w charakterze pilota, w tym 30 godzin jako pilot dowódca samolotu odpowiedniego typu; lub
(ii) posiadać ważne lub wygasłe uprawnienie FI na samoloty wielosilnikowe z uprawnieniami IR(A);

d) w przypadku uprawnienia TRI(H):

1. w przypadku uprawnienia TRI(H) na śmigłowce jednosilnikowe z załogą jednoosobową, posiadać 250 godzin czasu lotu w charakterze pilota śmigłowców;
2. w przypadku uprawnienia TRI(H) na śmigłowce wielosilnikowe z załogą jednoosobową, posiadać 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota śmigłowców, w tym 100 godzin jako pilot dowódca śmigłowców wielosilnikowych z załogą jednoosobową;
3. w przypadku uprawnienia TRI(H) na śmigłowce z załogą wieloosobową, wykonać 1 000 godzin czasu lotu w charakterze pilota śmigłowców, w tym:

(i) 350 godzin w charakterze pilota śmigłowców z załogą wieloosobową; lub

(ii) w przypadku kandydata posiadającego już uprawnienie TRI(H) na śmigłowce wielosilnikowe z załogą jednoosobową, 100 godzin w charakterze pilota tego typu w operacjach w załodze wieloosobowej.

4. posiadacz uprawnienia FI(H) uzyskuje pełne zaliczenie wymagań określonych w pkt 1 i 2 w odniesieniu do odpowiedniego śmigłowca z załogą jednoosobową;

e) w przypadku uprawnienia TRI(PL):

1. posiadać 1 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotów, pionowzlotów lub śmigłowców z załogą wieloosobową; oraz
2. wykona, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, 30 odcinków trasy, w tym starty i lądowania, w charakterze pilota dowódcy lub drugiego pilota na odpowiednim typie pionowzlotu, z czego 15 odcinków można wykonać na symulatorze FFS tego typu.


Grzegorz Skomorowski 

W następnej części przepisy dotyczące szkolenia TRPTRI


Czytaj również:
PART-FCL – instruktorzy – sekcja 2
PART-FCL – instruktorzy
PART – FCL – uprawnienia dodatkowe
PART-FCL – pionowzloty, sterowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ – śmigłowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ
PART-FCL (klasa i typ statku powietrznego)
PART-FCL – ATPL(H) & IR
PART-FCL – MPL & ATPL(A)
PART-FCL – CPL(A)
PART-FCL – Sekcja 5 – SPL i Sekcja 6 – BPL
PART-FCL – Sekcja 3 PPL(H) i Sekcja 4 PPL(As)
PART – FCL: wymagania PPL, SPL, BPL
PART–FCL: Balony
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
Tak pewnie będzie...

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus