Przejdź do treści
Unitedsky/EASA
Źródło artykułu

PART-FCL – załącznik I

Po definicjach dalsza część PART-FCL tym razem zasady wnioskowania i egzaminowania oraz …

Załącznik I

DO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO

CZĘŚĆ FCL

PODCZĘŚĆ A

WYMAGANIA OGÓLNE


FCL.015 Wnioskowanie o przyznanie licencji, uprawnień i certyfikatów oraz ich wydawanie

(a) Wniosek o wydanie, przedłużenie lub odnowienie licencji pilota oraz towarzyszących uprawnień i certyfikatów składa się do właściwego organu, w formie i w sposób ustalony przez ten organ. Do wniosku dołączane są dowody potwierdzające, że osoba wnioskująca spełnia wymagania dotyczące wydania, przedłużenia lub odnowienia licencji lub certyfikatu oraz towarzyszących uprawnień lub potwierdzeń, ustalonych w niniejszej części lub części medycznej.

(b) Wszelkie ograniczenia lub rozszerzenia uprawnień nadawanych w ramach licencji, uprawnienia lub certyfikatu są potwierdzane w licencji lub certyfikacie przez właściwy organ.

(c) Osoba w danym czasie może posiadać nie więcej niż jedną licencję na kategorię statku powietrznego wydaną zgodnie z niniejszą częścią.

(d) Wniosek o wydanie licencji na inną kategorię statku powietrznego bądź wydanie kolejnych uprawnień lub certyfikatów, jak również o zmianę, przedłużenie lub odnowienie licencji, uprawnień lub certyfikatów składa się do właściwego organu, który pierwotnie wydał przedmiotową licencję pilota, z wyjątkiem przypadków, gdy pilot zwrócił się o zmianę organu właściwego i przeniesienie swoich licencji i dokumentacji medycznej do innego organu.

FCL.020 Uczeń-pilot

(a) Uczeń-pilot nie odbywa samodzielnych lotów, chyba że został do tego upoważniony przez instruktora lotniczego i jest przez niego nadzorowany.

(b) Przed odbyciem swojego pierwszego samodzielnego lotu uczeń-pilot powinien być w wieku co najmniej:

(1) w przypadku samolotów, śmigłowców i sterowców: 16 lat;

(2) w przypadku szybowców i balonów: 14 lat.

FCL.025 Egzaminy z wiedzy teoretycznej poprzedzające wydanie licencji

(a) Obowiązki osoby wnioskującej

(1) Osoby wnioskujące podchodzą do całego zestawu egzaminów na określoną licencję lub uprawnienie będącego w gestii jednego państwa członkowskiego.

(2) Osoby wnioskujące podchodzą do egzaminu tylko po uzyskaniu rekomendacji zatwierdzonej instytucji szkoleniowej (ATO – Approved Training Organisation) odpowiedzialnej za ich szkolenie, co następuje po zadowalającym ukończeniu odpowiednich elementów kursu szkoleniowego z zakresu wiedzy teoretycznej.

(3) Rekomendacja ATO zachowuje ważność przez 12 miesięcy. W przypadku, gdy osoba wnioskująca nie podejdzie w tym okresie do co najmniej jednego egzaminu teoretycznego, ATO określa potrzebę dalszego szkolenia w oparciu o potrzeby osoby wnioskującej.

(b) Kryteria zaliczenia egzaminu

(1) Osoba wnioskująca zalicza dany test, jeżeli uzyska co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia w tym teście. Nie przyznaje się punktów karnych.

(2) O ile pozostałe zapisy niniejszej części nie stanowią inaczej, osoba wnioskująca zdała wymagany egzamin z wiedzy teoretycznej dotyczący odpowiedniej licencji pilota lub uprawnienia, jeżeli zaliczyła wszystkie wymagane testy w okresie 18 miesięcy, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym osoba ta po raz pierwszy podeszła do egzaminu.

(3) Jeżeli osoba wnioskująca nie zaliczy jednego z testów w 4 podejściach, bądź jeżeli nie zaliczy wszystkich testów w ciągu 6 podejść lub w okresie, o którym mowa w ust. 2, przystępuje ona ponownie do całego zestawu testów egzaminacyjnych. Przed ponownym przystąpieniem do egzaminów, osoba wnioskująca przechodzi dalsze szkolenie w ATO. Stopień dogłębności i zakres potrzebnego szkolenia jest ustalany przez instytucję szkoleniową w oparciu o potrzeby osoby wnioskującej.

(c) Okres ważności

(1) Pozytywne wynik egzaminów z wiedzy teoretycznej pozostaje ważny:

(i) w przypadku wydania licencji pilota lekkich statków powietrznych, licencji pilota turystycznego, licencji pilota szybowcowego lub licencji pilota balonowego, przez okres 24 miesięcy;

(ii) w przypadku wydania licencji pilota zawodowego lub uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR – Instrument Rating), przez okres 36 miesięcy;

(iii) okresy podane w (i) i (ii) liczy się od dnia, w którym pilot zdał egzamin z wiedzy teoretycznej, zgodnie z lit. b) pkt. 2.

(2) Wynik ukończenia egzaminów teoretycznych na licencję pilota liniowego (ATPL – Airline Transport Pilot Licence) pozostaje ważny w celach wydania licencji ATPL przez okres 7 lat od ostatniej daty ważności:

(i) uprawnienia IR wpisanego do tej licencji; lub

(ii) w przypadku śmigłowców, uprawnienia na typ śmigłowca wpisanego do tej licencji.

(...)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Ośrodka Unitedsky

Czytaj również:
Czytaj również:
PART–FCL: Balony
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – definicje
PART-FCL – daty
Tak pewnie będzie...  

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony