PART – FCL – dodatek 9 cd.

Unitedsky/EASA

Dodatek 9 Rozporządzenia w części B uszczegóławia wymagania dotyczące samolotów.

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011
z dnia 3 listopada 2011 r.
ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Dodatek 9
Szkolenie, egzamin praktyczny oraz kontrola umiejętności do licencji MPL, ATPL, uprawnień na typ i klasę, a także kontrola umiejętności do uprawnień IR

B. Szczegółowe wymagania dotyczące samolotów cd.


Samoloty z załogą wieloosobową oraz samoloty complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową.

a) Użyte poniżej symbole mają następujące znaczenie:

P = Szkolony jako pilot dowódca lub drugi pilot oraz jako pilot lecący i pilot nielecący w celu wydania odpowiednich uprawnień na typ.

X = To ćwiczenie należy wykonać na symulatorze lotu, o ile jest dostępny, albo na samolocie, jeżeli jest to odpowiednie dla danego manewru lub procedury.

P# = Szkolenie należy uzupełnić o wykonany pod nadzorem przegląd samolotu.

b) Szkolenie praktyczne należy przeprowadzić na sprzęcie szkoleniowym co najmniej na poziomie oznaczonym (P), bądź można je przeprowadzić na dowolnym sprzęcie wyższego poziomu, co oznacza się strzałką (———>).

Wykorzystywany sprzęt szkoleniowy określa się następującymi skrótami:

A = Samolot

FFS = Pełny symulator lotu

FTD = Urządzenie do szkolenia lotniczego

OTD = Inne urządzenia szkoleniowe

c) Elementy oznaczone gwiazdką (*) należy wykonać wyłącznie według wskazań przyrządów. Jeżeli podczas egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności ten warunek nie zostanie spełniony, uprawnienia na typ ograniczą się tylko do lotów VFR.

d) Litera „M” w kolumnie egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności oznacza ćwiczenie obowiązkowe.

e) Jeżeli ćwiczenia na symulatorze FFS wchodzą w zakres zatwierdzonego kursu do uprawnień na typ, podczas szkolenia praktycznego i egzaminów należy korzystać z symulatora FFS. Przy zatwierdzaniu takiego kursu pod uwagę bierze się następujące względy:

(i) kwalifikacja symulatora FFS lub urządzenia FNPT II;

(ii) kwalifikacje instruktorów;

(iii) liczba godzin szkolenia na symulatorze FFS lub urządzeniu FNPT II podczas kursu; oraz

(iv) kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie szkolonego pilota na podobnych typach.

f) W przypadku samolotów z załogą wieloosobową oraz samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową wykorzystywanych w operacjach w załodze wieloosobowej wykonywane manewry i procedury obejmują współpracę w załodze wieloosobowej (MCC).

g) W przypadku samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową wykorzystywanych w operacjach w załodze jednoosobowej manewry i procedury należy wykonywać w charakterze pojedynczego pilota.

h) Jeżeli w przypadku samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową egzamin praktyczny lub kontrolę umiejętności przeprowadza się w warunkach operacji w załodze wieloosobowej, uprawnienia na typ ograniczają się do operacji w załodze wieloosobowej. Osoba ubiegająca się o uprawnienia dla pojedynczego pilota musi dodatkowo wykonać manewry/procedury wymienione w 2.5, 3.9.3.4, 4.3, 5.5 oraz co najmniej jeden manewr/procedurę z sekcji 3.4 jako pojedynczy pilot.

i) W przypadku ograniczonego uprawnienia na typ wydanego zgodnie z FCL.720.A lit. e) kandydat musi spełnić takie same wymagania jak inne osoby ubiegające się o uprawnienie na typ, z wyjątkiem ćwiczeń praktycznych dotyczących faz startu i lądowania.

(...)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Unitedsky


Czytaj również:
PART-FCL – dodatek 9
PART-FCL – dodatek 8 i 9
PART – FCL - załogi w lotnictwie cywilnym cz. 3
PART - FCL - załogi w lotnictwie cywilnym część 2
PART – FCL – załogi w lotnictwie cywilnym
PART-FCL – szkolenie modułowe do IR

PART-FCL – szkolenie zintegrowane do licencji MPL
PART – FCL – egzamin praktyczny do licencji CPL(H) c.d. 
PART-FCL – egzamin praktyczny do licencji CPL
PART – FCL – sterowce
PART-FCL - CPL - śmigłowce cz. 2
PART-FCL – CPL - śmigłowce
PART-FCL – CPL - samoloty
PART-FCL – szkolenia ATP
PART-FCL – skale biegłości językowej
PART-FCL - egzaminatorzy - sekcja 4, 5 , 6 i 7
PART-FCL – egzaminatorzy – sekcja 2 i 3
PART-FCL – egzaminatorzy
PART-FCL – instruktorzy c.d. 2
PART-FCL – instruktorzy c.d.
PART-FCL – instruktorzy TRI
PART-FCL – instruktorzy – sekcja 2
PART-FCL – instruktorzy
PART-FCL – uprawnienia dodatkowe
PART-FCL – pionowzloty, sterowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ – śmigłowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ
PART-FCL (klasa i typ statku powietrznego)
PART-FCL – ATPL(H) & IR
PART-FCL – MPL & ATPL(A)
PART-FCL – CPL(A)
PART-FCL – Sekcja 5 – SPL i Sekcja 6 – BPL
PART-FCL – Sekcja 3 PPL(H) i Sekcja 4 PPL(As)
PART-FCL: wymagania PPL, SPL, BPL
PART-FCL: Balony
PART-FCL – szybowce
PART-FCL – szybowce
PART-FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
Tak pewnie będzie...   

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus