Przejdź do treści
Zakończenie sezonu XCP oraz SPBW (fot. Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego)
Źródło artykułu

MI planuje wprowadzić zakaz lotów statków powietrznych bez napędu nad parkami narodowymi

Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, które ma zmienić rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące. Dotyczy ono całkowitego zakazu lotów na parkami narodowymi statków powietrznych bez napędu, tj. szybowców, lotni, paralotni czy też balonów.

W dokumencie znamienna jest zmiana opisu stref R, który zgodnie z nowym brzmieniem, nie będzie już nawiązywał do statków powietrznych z napędem (zostało wykreślone słowo „napęd”): "Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)".

Wprowadzona zmiana, traktowana dosłownie, będzie stanowiła de facto zakaz wlotu dla statków powietrznych bez napędu - szybowców i lotni na teren stref R, które ustanowione są nad Parkami Narodowymi. Aeroklub Polski nie został powiadomiony jako strona w tych konsultacjach, a zmiana ta będzie miała bardzo poważne negatywne konsekwencje, zwłaszcza dla lotnictwa górskiego.

Wniosek dyrektorów Parków Narodowych nie zawiera informacji o potrzebie ustanowienia takiej zmiany co jest zgodne z tym, że statki powietrzne bez napędu nie zakłócają egzystencji fauny i flory na terenie PN.


Uzasadnienie zmian przepisów, które zostało przedstawione przez Ministerstwo Infrastruktury:

Potrzeba i cel wydania rozporządzenia

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 617) ma na celu dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do aktualnego stanu potrzeb i wymagań w zakresie zapewniania ładu i bezpieczeństwa operacji lotniczych w przestrzeni powietrznej, w szczególności przez:

1) aktualizację wykazu stref zakazanych (strefy P) i ograniczonych (strefy R) oraz ich granic;
2) poprawę nieścisłości terminologicznych dotyczących określenia granic poziomych stref.

Przesłanką do opracowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, zwanego dalej „projektem rozporządzenia”, jest potrzeba aktualizacji wykazu stref, w których obowiązują zakazy i ograniczenia, głównie ze względu na dynamicznie zachodzące zmiany topograficzne, brak występowania lub zmianę przesłanek dla ustanowienia danej strefy lub potrzebę relokacji granic istniejących stref (górnej, dolnej lub bocznych).

II. Zakres regulacji
W § 1 projektu nadano nowe brzmienie załącznikom nr 1 i 3 do rozporządzenia. W załącznikach nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia określa się nowe brzmienie załączników nr 1 i 3 do obowiązującego rozporządzenia, w których zaktualizowano obszary stref P i R, bazując na danych otrzymanych od ich użytkowników. Wprowadzane zmiany przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa lotów nad wyznaczonymi strefami oraz w obszarach chronionych, tam gdzie zostały one utworzone.

Załącznik nr 1 zawiera wykaz stref, w których zakazane jest wykonywanie lotów w strefach P, a załącznik nr 3 zawiera wykaz stref, w których zakazane jest wykonywanie lotów w strefach R. Ujęte w tabele wykazy stref zawierają ich nazwy, określenie granic bocznych, górnych i dolnych oraz specyfikację występujących w nich ograniczeń. Zgodnie z utrwaloną na gruncie obecnie obowiązującego prawa praktyką, w załącznikach przy określaniu granic stref posłużono się wartościami wyrażonymi w metrach (m), kilometrach (km), stopach (ft) oraz poziomach lotu (FL), starając się pogodzić potrzeby użytkowników, zarówno wojskowych, jak i cywilnych.

Ponadto zgodnie z wnioskiem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jako zarządzającego przestrzenią powietrzną na poziomie strategicznym i podmiotu odpowiedzialnego za publikację Zbioru Informacji Lotniczych, wchodzący w skład Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych (AIP Polska), a także zgodnie z wymogami Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm), wartości współrzędnych geograficznych granic bocznych stref określone zostały w zaokrągleniu do pełnych sekund.

W załączniku nr 1 zmienianego rozporządzenia, ze względu na uzasadnione potrzeby instytucji państwowych, podmiotów sektora paliwowego lub instytucji kultury, wprowadzono nowe nazwy stref:

1) „EP P30 LOTOS Terminale S.A.” zmieniono na „EP P30 Czechowice-Dziedzice”,
2) „EP P31 LOTOS – Infrastruktura S.A.” zmieniono na „EP P31 Jasło”,
3) „EP P32 Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.” zmieniono na „EP P32 Kędzierzyn-Koźle”.

Ponadto wprowadzono nowe strefy: EP P35 Białobrzegi, EP P36 Gdańsk II, EP P37 Dobrów, EP P38 Osiek.

Zmieniono także granicę obowiązującej strefy EP P10 Świerk przez zmianę jej środka.

Ponadto usunięto wyraz „koło” zastępując go wyrazem „okrąg” odnośnie do stref zakazanych P: EP P1 Pionki, EP P2 Krupski Młyn, EP P3 Puławy, EP P4 Bieruń, EP P5 Oświęcim, EP P6 Tarnów, EP P10 Świerk, EP P11 Brzeg Dolny, EP P12 Stare Kiejkuty, EP P14 Skarżysko-Kamienna, EP P18 Emów, EP P20 Muzeum Auschwitz-Birkenau, EP P23 Trzebinia, EP P24 Jedlicze, EP P26 Frontex, EP P28 Kozienice, EP P29 Legionowo, EP P31 Jasło.

Na wniosek Dyrektorów właściwych parków narodowych, w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmieniono granice stref: EP R11 Gorczański Park Narodowy, EP R13 Karkonoski Park Narodowy, EP R19 Tatrzański Park Narodowy, EP R20 Wielkopolski Park Narodowy, EP R22 Woliński Park Narodowy, EP R26 Park Narodowy Gór Stołowych, EP R27 Magurski Park Narodowy, EP R28 Narwiański Park Narodowy, EP R30 Park Narodowy „Ujście Warty”.

Usunięto wyraz „koło”, zastępując go wyrazem „okrąg” przy określeniu granic poziomych strefy EP R40 Słupsk.

Ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP, utworzono strefę EP R42 Sochaczew.
Ze względu na uzasadnione potrzeby instytucji państwowych, podmiotów sektora paliwowego lub instytucji kultury, wprowadzono nową strefę EP R43 Nowy Port.

Zgodnie z brzmieniem § 2 projektu rozporządzenia proponuje się wejście w życie rozporządzenia po upływie 90 dni od dnia jego ogłoszenia. Jest to okres w pełni wystarczający, aby podmioty zainteresowane zapoznały się ze zaktualizowanymi wykazami stref P i R.

Z uwagi na rodzaj wprowadzanych zmian brak jest konieczności zamieszczania w projekcie rozporządzenia przepisów przejściowych lub dostosowujących.

Nie ma możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków niż wydanie projektowanego rozporządzenia.

III. Przewidywane skutki finansowe i prawne wejścia w życie rozporządzenia

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych.

Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

IV. Przedstawienie projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

V. Udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, z dniem przekazania do uzgodnień i konsultacji publicznych.

VI. Ocena organu wnioskującego, czy projekt ten podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji.

VII. Oświadczenie organu wnioskującego co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskim.


Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące dostępny jest tutaj (LINK)

Konsultacje na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzone są tutaj (LINK)


Czytaj również:
Stanowisko ULC ws. listu otwartego dotyczącego sprzeciwu wobec projektu wprowadzenia zakazu lotów statków powietrznych bez napędu nad parkami narodowymi
Sprzeciw wobec projektu wprowadzenia zakazu lotów statków powietrznymi bez napędu nad parkami narodowymi – Ty również możesz pomóc w tej walce
Odpowiedź środowiska lotniczego na stanowisko ULC w kwestii projektu rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony