Wytyczne dla ośrodków szkolenia w zakresie języka prowadzenia szkoleń – stanowisko ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego -siedziba

6 maja br. Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował "Wytyczne dla ośrodków szkolenia w zakresie języka prowadzenia szkoleń". Jak argumentował, zostały one wprowadzone w związku z dużym wzrostem liczby obcokrajowców szkolących się na terytorium Polski oraz instruktorów prowadzących szkolenie w języku innym niż polski.

Kwestia ta jednak poruszyła środowisko lotnicze, w imieniu którego Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland wystosowało pismo do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, P. Piotra Samsona (link na dole artykułu). Organizacja wniosła w nim o zawieszenie stosowania Wytycznych do momentu przeprowadzenia konsultacji ze środowiskiem lotniczym.

Ze swojej strony również poprosiliśmy ULC o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wprowadzeniem "Wytycznych dla ośrodków...".  i w związku z tym przekazaliśmy do Urzędu listę kilku zagadnień, które nurtowały środowisko. Odpowiedzi publikujemy poniżej:

Czy Prezes ULC wycofał się z opublikowanych dnia 6 maja 2019 roku „Wytycznych dla ośrodków szkolenia w zakresie języka prowadzenia szkoleń"?

Do momentu wejścia w życie nowych wytycznych w przedmiotowym zakresie, obowiązujące są regulacje przytoczone w komunikacie z dnia 6 maja 2019 r.
 
Czy prowadzone są w sprawie nowych wytycznych konsultacje ze środowiskiem lotniczym, a jeżeli tak to przez kogo i w jakiej formie?

Obecnie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi konsultacje ze środowiskiem lotniczym w sprawie nowych wypracowanych wspólnie (uaktualnionych) wytycznych dotyczących języka w jakim prowadzone są szkolenia lotnicze. Konsultacje prowadzone są w formie mailowej - ze wszystkimi ośrodkami szkolenia lotniczego. Termin zgłaszania uwag i propozycji to 9 czerwca br. z możliwością ich przedłużenia, przy takim postulacie ze strony ATO. 
 
Jaki jest cel tych zaleceń?


Celem wytycznych jest ujednolicenie procesu nadawania uprawnień językowych zgodnie z FCL.055 rozporządzenia 1178/2011, kandydatom będącym w procesie szkolenia lotniczego, szczególnie w odniesieniu do licencji PPL.
 
Czy ww. zalecenia dotyczą wyłącznie ATO i nie będą zmieniać warunków wydawania licencji? Prosimy o wskazanie poprzednich wytycznych na które powołano się w ogłoszonym tekście z 6 maja 2019 roku.

 
Obecnie obowiązujące zasady, zgodnie z FCL.055 rozporządzenia 1178/2011, dotyczą nabywania uprawnień językowych przez kandydatów. Zasady te obowiązują od wejścia w życie rozporządzenia 1178/2011 i od tamtej pory są stosowane przy wydawaniu licencji oraz uprawnień (z uwzględnieniem zmian w przepisach, które również zostały bezpośrednio wskazane w komunikacie). Komunikat z dnia 6 maja 2019 r. miał na celu przypomnienie niniejszych regulacji, ze względu na pojawiające się coraz częściej pytania w zakresie uprawnień językowych, związanych z nagłym wzrostem szkoleń lotniczych obcokrajowców oraz szkoleń prowadzonych przez instruktorów nieposiadających wpisu poziomu biegłości języka polskiego w licencji.
 
Prosimy o sprecyzowanie „czasu szkolenia w języku polskim" gdyż pojęcie to zwłaszcza w ramach szkolenia praktycznego budzi szereg wątpliwości.
 
Tak jak wskazano w przywoływanym komunikacie, szkolenie w języku polskim oznacza język w jakim prowadzone jest szkolenie lotnicze, tj. język w jakim instruktor porozumiewa się z uczniem. Nie dotyczy to dokumentacji ani materiałów szkoleniowych, jak również korespondencji radiowej prowadzonej w trakcie szkolenia w locie. Czas szkolenia praktycznego oznacza natomiast okres od dnia rozpoczęcia szkolenia do dnia jego ukończenia. Czas szkolenia jest każdorazowo wskazywany przez ośrodek szkolenia lotniczego na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.
 
Czy wszystkie dotychczas wydane przez ULC wpisy biegłości językowej w języku polskim zostały nadane zgodnie z procedurą opisaną w AMC1 do PART-FCL 055? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie innych przepisów zgodnie z którym zostały one nadane.
 
Wszystkie wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisy poziomu biegłości językowej, zarówno w języku polskim jak i angielskim, zostały nadane zgodnie z FCL.055 rozporządzenia 1178/2011 oraz AMC do niniejszego przepisu.
 
Kto i od  kiedy wprowadził wymóg szkolenia w języku polskim jak przesłanki do wydania uproszczonej procedury zdawania egzaminu językowego? Podobnie w jaki sposób zostało powiązane obywatelstwo z biegłością języka polskiego.
 
Szkolenie w języku polskim nie jest wymogiem do wydania uproszczonej procedury zdawania egzaminu językowego, jednak jest jednym z elementów który jest weryfikowany przy nadawaniu poziomu biegłości języka polskiego - włącznie z weryfikacją biegłości językowej przez egzaminatora praktycznego podczas egzaminu praktycznego. Dopiero ukończenie szkolenia w języku polskim i weryfikacja dokonana przez egzaminatora praktycznego, gwarantują pełne spełnienie wymagań zgodnie z procedurą wskazaną w AMC1 FCL.055 i mogą skutkować wpisem poziomu 6 biegłości języka polskiego. Brak powiązania obywatelstwa polskiego, z możliwością uzyskania poziomu 6 biegłości języka polskiego, skutkowałby koniecznością zdawania egzaminu językowego przez każdego z kandydatów starających się o licencję zgodną z Part-FCL, co znacznie utrudniłoby dostęp do rynku lotniczego.


Komunikat ULC:

Korzystając z okazji, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego pragnie szczerze zachęcić ośrodki szkolenia lotniczego do wzięcia udziału w przeprowadzanych obecnie konsultacjach. Dzięki formie mailowej konsultacji, każdy z ośrodków szkolenia ma możliwość zaproponowania rozwiązań, które według nich będą najlepiej dostosowane do obecnej sytuacji na rynku szkoleń lotniczych. Mamy nadzieję, że w wyniku konsultacji, uda się wypracować wspólną politykę w zakresie języka w jakim prowadzone są szkolenia lotnicze.


Czytaj również:
ULC: Wytyczne dla ośrodków szkolenia w zakresie języka prowadzenia szkoleń
Wytyczne ULC dla ośrodków szkolenia w zakresie języka prowadzenia szkoleń - stanowisko KTL AOPA Poland

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus