Konferencja "CybAir 2021. Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie"

Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie (fot. Uczelnia Łazarskiego)

Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej "CybAir 2021. Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie", która odbędzie się 5 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

Pierwsza edycja interdyscyplinarnej konferencji "CybAir 2021" rozpoczyna wieloetapową dyskusję na temat lotnictwa i kosmonautyki, w szczególności z uwzględnieniem wyzwań cyberbezpieczeństwa, nowych technologii oraz postulatów prawnych.

Wśród prelegentów pierwszy edycji są m.in. prawnicy, eksperci z wojska i lotnictwa cywilnego, inżynierowie. Dzięki tak kompleksowemu ujęciu przedmiotu konferencji, uczestnicy będą mogli razem z prelegentami podjąć próbę określenia rozwiązań prawnych dla możliwości rozwoju i zagrożeń związanych z lotnictwem cywilnym, wojskowym i kosmicznym, a także bardzo wielu innych kwestii.

Podczas konferencji “CybAir 2021” zostaną poruszone następujące tematy:
✈ Lotnictwo jako obszar cyberzależny,
✈ Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie i kosmonautyce,
✈ Bezpieczeństwo lotów a państwowa władza lotnicza. Generowane zagrożenia,
✈ Cyber-bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym,
✈ Infrastruktury krytyczne danych i ich przetwarzania w systemach transportu lotniczego,
✈ Cyberataki w sektorze lotniczym,
✈ Perspektywy rozwoju lotnictwa i wykorzystania kosmosu,
✈ Drony jako nowe technologie - poszukiwanie rozwiązań w zakresie ustalenia odpowiedzialności cywilnej,
✈ Przyszłość autonomicznych urządzeń bojowych (w kontekście lotniczym) z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego,
✈ Rozprzestrzenianie wirusów drogą lotniczą. Zagadnienia prawne,
✈ Cyberbezpieczeństwo międzynarodowe.

W trakcie konferencji będzie możliwość zadawania pytań za pośrednictwem chatu.

Konferencja CYB-AIR jest rozpoczęciem szerokiej dyskusji zainspirowanej konfrontacją zagadnienia technicznego, organizacyjnego i prawnego bezpieczeństwa urządzeń, instalacji i programów komputerowych z zagadnieniem lotnictwa i kosmonautyki, czyli sektora technologicznie i technicznie najbardziej nowoczesnego.

Goście Konferencji zostaną zapytani o znaczenie i stan cyberbezpieczeństwa z uwagi na postęp i wdrażane na świecie lub planowane do wdrożenia rozwiązania celem postawienia wniosków de lege ferenda. Konkluzje prawne są niezbędne do stworzenia sprzyjającego środowiska legislacyjnego, zorientowanego zarówno na postęp nauki i technologii, współpracy świata nauki z sektorem publicznym i prywatnym, jak i zachowania wspomnianych procesów w ramach szeroko rozumianego humanitaryzmu.

Dyskusją w ramach Konferencji CYB-AIR będziemy dążyć do określenia rozwiązań prawnych dla możliwości i zagrożeń związanych z lotnictwem cywilnym, wojskowym i kosmicznym. Zapytamy ekspertów z wojska i lotnictwa cywilnego, matematyka i prawników oraz zachęcimy do aktywności pokonferencyjnej młodzież, studentów, naukowców i praktyków z branży lotniczej zainteresowanych cyberbezpieczeństwem – zapowiadają organizatorzy.

Chcemy upowszechniać i rozwijać wiedzę na temat praktycznego realizowania się cyberbezpieczeństwa, jako procesu, a nie stanu, w którym dążenie do uzyskania akceptowalnego poziomu ryzyka w stosunku do  cyberbezpieczeństwa wymaga podjęcia szerszych działań w ramach współpracy międzynarodowej i wzmocnienia wymiany informacji pomiędzy państwami, a także koordynację celem wzajemnego ujawniania podatności i tworzenia i utrzymywania w poszczególnych podmiotach adekwatnych polityk bezpieczeństwa. Jest to jedno z głównych zadań Konferencji CYB-AIR, której paneliści odwołają się do kluzowych zasad służących ochronie poufności, integralności i dostępności informacji, jako podstawowego warunku budowania bardziej złożonych zdolności na drodze do wypełniania już istniejących unormowań prawnych – informują organizatorzy.

Podkreślimy nowoczesne rozumienie cyberbezpieczeństwa nie tylko w sensie zapewnienia nowoczesnych i przydatnych rozwiązań IT, ale jako procesu łączącego walory zarządcze, wszystkich odłamów bezpieczeństwa i ciągłości działania w ramach spójnych i współpracujących ze sobą elementów wewnątrz podmiotu i podmiotu tego z innymi podmiotami. Przybliżymy aspekty bezpieczeństwa środowiskowego i interakcji urządzeń i systemów z człowiekiem, gdzie ujawniają się podatności natury socjotechnicznej oraz potrzebę analizy ryzyka, szacowania i zarządzać nim – dodają.

Więcej informacji na stronie: www.cybair.lazarski.pl

Źródło: Uczelnia Łazarskiego
comments powered by Disqus