Podsumowanie 205. Sesji Rady ICAO

Podsumowanie 205. Sesji Rady ICAO

W dniach od 4 do 15 maja 2015 r. w siedzibie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w Montrealu (ICAO) odbyła się faza komitetowa 205. Sesji Rady ICAO. W dniach od 8 do 26 czerwca 2015 r. odbyła się druga faza – tzw. faza Rady 205. Sesji Rady ICAO. W posiedzeniach wzięła udział stała przedstawicielka Polski w Radzie – dr hab. Małgorzata Polkowska.

W ramach fazy komitetowej, w dniu 4 maja miało miejsce spotkanie koordynacyjne UE celem omówienia bieżących spraw do przedyskutowania w najbliższym tygodniu. Na pierwszym posiedzeniu połączonych komitetów: Komitetu Współpracy Technicznej (TCC) oraz Komitetu Finansowego (FIC) przedyskutowano zawartość raportu współpracy technicznej za rok 2014 oraz raport dotyczący aktualizacji administracyjnych i operacyjnych kosztów usługowych (AOSC) na 2015 r. Następnie odbyło się spotkanie Komitetu TCC, gdzie zaakceptowano dokument na temat celów planowania i przewidywanych wydatków w związku z prowadzeniem projektów pomocowych. Niektórzy członkowie zwrócili uwagę na potrzeby szkoleń w ramach prowadzonych projektów (np. na Madagaskarze). Przedstawiciel Arabii Saudyjskiej zauważył przy tym potrzebę rozdzielenia projektów dla regionu Europy i Bliskiego Wschodu. Zaznaczył, że jest to szczególnie ważne zwłaszcza biorąc pod uwagę prowadzoną kampanię „no country left behind”. Członkowie Komitetu wymienili poglądy na temat ankiety zadowolenia klienta, która przygotowana jest przez Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu McGill w Montrealu. Ostateczne wyniki ankiety będą przedstawione na jesiennej sesji Rady.

W dniach 4 oraz 12 maja odbyło się spotkanie podgrupy ds. opracowania kluczowych wskaźników efektywności ICAO (KPIs). Członkiem podgrupy jest stała reprezentantka Polski. W trakcie spotkań omówiono podstawowe założenia i cele grupy oraz przedyskutowano program zadań na najbliższe tygodnie Rady. Polska wraz z Nigerią przygotowały wstępny model KPIs w oparciu o założenia działania ICAO oraz przedstawiły propozycje dalszych działań grupy. Kolejne spotkania mają odbyć się w trakcie trwania fazy Rady. 6 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Transportu Lotniczego (ATC). Uczestnicy spotkania przedyskutowali dokument dotyczący rewizji implementacji rezolucji i decyzji ostatniej sesji Zgromadzenia ICAO. Uczestnicy spotkania podjęli kwestie liberalizacji, w tym przekazywania informacji państwom afrykańskim na temat liberalizacji. Dyrektor Departamentu Transportu Lotniczego (ATB) poinformował o projektach prowadzonych przez biuro wspólnie z WTO, ITF a także ICM (Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). Nieformalny briefing z udziałem twórców projektu został ustalony na dzień 10 czerwca 2015 r. Projekt ma charakter bezpłatny, stąd Organizacja nie poniosła wydatków z tego tytułu. Następnie uczestnicy spotkania przedyskutowali kwestie związane z długodystansową wizją liberalizacji transportu lotniczego oraz podstawowych zasad ochrony konsumenta, a także kwestie środowiskowe.

7 maja 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla członków Rady na temat przygotowań trzyletniego budżetu ICAO, w tym poszczególne wydatki m. in. na poszukiwania i ratownictwo. 8 maja odbyło się spotkanie informacyjne na temat Światowych Dialogów ws. Ochrony Środowiska (GLADs). Członkowie Rady uznali odbyte spotkania za sukces i wskazali na dużą ich przydatność dla państw członkowskich. Kolejna faza GLADs odbędzie się w przyszłym roku. Stała przedstawicielka Polski zabrała głos i zauważyła, że inicjatywa zaproszenia ekspertów i przedstawicieli władz lotniczych i przemysłu do rozmów w grupach roboczych była bardzo dobra, natomiast dodała, że uczestnikami byli głównie przedstawiciele państw, które uczestniczyły aktywnie w we wcześniejszych spotkaniach dotyczących GMBM, dlatego ICAO powinno rozważyć możliwość przyciągnięcia jak największej liczby państw, których poziom wiedzy w tym zakresie jest niższy.

W dniu 11 maja odbyło się poranne posiedzenie koordynacyjne, po którym zaplanowano spotkanie Wspólnego Komitetu Wspierania (JSC). Omówiono dokumenty dotyczące katalogu aktywnych wulkanów na Islandii, dystrybucji pyłu wulkanicznego, kosztów osłony meteorologicznej oraz symulatora ATS. Tego samego dnia odbyło się jedno z czterech posiedzeń komitetu finansowego. Omówiono przychody z publikacji i ich dystrybucji oraz przedstawiono nowy program szkoleniowy TRAINAIR PLUS. 14 maja odbyło się spotkanie Grupy Roboczej WGGE, gdzie rozpatrzono dokument dotyczący terminu najbliższego Zgromadzenia ICAO w 2016 r. Omówiono również zakres prac przygotowawczych do Zgromadzenia i wstępnych założeń. Sekretariat ICAO poinformował, że czeka na pomysły dotyczące technicznych rozwiązań podczas Zgromadzenia. Popołudniu odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Finansowego. Podczas spotkania przedstawiono dokument dotyczący wydatków i wpływów w 2014 r. w ramach Global Aviation Training (GAT). W dniu 15 maja obyło się ostatnie posiedzenie Komitetu FIC, gdzie omówiono finansowe oświadczenie oraz raport audytora zewnętrznego na rok 2014.

W dniach od 8 do 26 czerwca 2015 r. odbyła się druga faza 205. Sesji – tzw. faza Rady. W każdym tygodniu Rady odbywały się spotkania koordynacyjne UE, podczas których przedstawiciele państw UE w Radzie dyskutowali na temat zajmowanych stanowisk na posiedzeniach oraz ewentualnych potrzebach dodatkowych spotkań UE np. z audytorami zewnętrznymi ICAO, przedstawicielami EUROCONTROL czy Sekretariatem ICAO (np. w sprawie panelu ekonomicznego ATRP). Na jednym z dodatkowych spotkań koordynacyjnych UE Polski Instytut ICM miał możliwość przedstawienia swojego projektu prezentowanego na Radzie w ramach tzw. nieformalnego briefingu.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady w dniu 8 czerwca br. zaprezentowany został raport dotyczący rozwoju współpracy technicznej na rok 2014 i aktualizacji przychodów i wydatków ICAO (AOSC) za rok 2015. Przewidywana implementacja programowa w 2015 r. i szacunki budżetowe AOSC zostały zatwierdzone przez Radę w 2014 roku. Następnie omówiony został dokument dotyczący badań satysfakcji klienta (ang. Customer Satisfaction Surveys). W dniu 12 marca 2015 roku w ICAO została podpisana umowa o świadczenie badania satysfakcji klientów dla ICAO przez McGill University.  Oczekuje się, że wyniki badań będą złożone w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. Raport, załączający wyniki badań satysfakcji klientów przeprowadzony przez McGill University zostanie zaprezentowany na 206. sesji Rady na jesieni br. Trzeci zaprezentowany na posiedzeniu dokument dotyczył zaleceń Wspólnego Komitetu Wspierania związanego z duńskim i islandzkim porozumieniem finansowym. Komitet zalecił, aby Rada zatwierdziła poprawkę dotyczącą, w szczególności przeprowadzenia wspólnego projektu badawczego na temat pyłu wulkanicznego, modernizacji symulatora ruchu lotniczego w obszarze oceanicznym Reykjawiku (ROACC) i określenia zakresu badań nad potencjalnym wpływem zmian klimatycznych na region Północnego Atlantyku. Kolejnym omawianym dokumentem był raport dotyczący funduszu dot. transportu lotniczego, który został ustanowiony podczas 201. sesji Rady. TRAF powstał jako mechanizm gromadzenia i wykorzystania dobrowolnych składek członkowskich i datków od innych darczyńców celem wsparcia prac ICAO w dziedzinie transportu lotniczego. ICAO szuka nowych darowizn do funduszu na bieżąco za pośrednictwem promocji on-line i podczas różnych wydarzeń lotniczych. Strona internetowa ICAO z informacją o funduszu jest cały czas aktualizowana. W chwili obecnej opracowywane są szczegółowe propozycje dalszych projektów, które będą finansowane przez TRAF. Następnie omówiono raport dotyczący implementacji strategii ICAO TRIP. Rada została poinformowana o dużej darowiźnie Kanady na rzecz implementacji programu ICAO TRIP, co pozwoliło Sekretariatowi ICAO na wykonanie kilku projektów. Rada zapoznała się również z postępami prac dotyczącymi strategii TRIP oraz z informacjami zawartymi w dokumencie roboczym. Kolejnym omówionym na sesji dokumentem był raport dotyczący aktualizacji implementacji USAP-CMA oraz liczbie państw, które podpisały Memorandum of Understanding. Członkowie Rady zostali poinformowani o tym, iż Sekretariat ICAO będzie wydawał biuletyn w formie elektronicznej, po to, aby zachęcić pozostałe państwa do podpisania przedmiotowego MoU. Rada zarekomendowała, aby Sekretariat zdawał w tej sprawie raporty corocznie podczas wiosennych sesji Rady.

Następnego dnia fazy Rady miały miejsce wydarzenia szczególnie ważne dla Polski. Delegacja naszego kraju wraz ze stałą przedstawicielką Polski w Radzie miała okazję gościć prof. dr hab. Marek Niezgódkę i dr Jana Malawko z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Goście mieli okazję zaprezentować swój projekt dotyczący koncepcji globalnej diagnozy transportu lotniczego na spotkaniu koordynacyjnym dla przedstawicieli Unii Europejskiej w Radzie. Projekt ten będzie realizowany we współpracy z ICAO. Dyrektor ICM i Sekretarz Generalny ICAO - Raymond Benjamin podpisali również Memorandum przypieczętowujące współpracę. Ponadto tego samego dnia miało miejsce nieformalne spotkanie informacyjne dla członków Rady dotyczące IBAC - International Business Aviation Council. Prezentacja ukazywała politykę IBAC i poruszała kwestie priorytetowe dla przemysłu. Podkreślone zostało znaczenie Business Aviation i jego zalety, a także poruszono kwestię dotyczącą środowiska. Ponadto zaakcentowano fakt, że Business Aviation jest zintegrowaną częścią transportu lotniczego, głównym czynnikiem, który umożliwia rozwój przemysłu w pewnych niedostępnych regionach i uzupełnia ruch obsługiwany przez przewoźników regularnych. Ten rodzaj lotnictwa potrzebuje jednakże specyficznych regulacji i współpracy z ICAO, a także innymi jednostkami z branży. Pytania, które padły od członków Rady po prezentacji dotyczyły między innymi kwestii wybudowania terminali dla Business Aviation, kwestii bezpieczeństwa i dialogu z innymi regularnymi przewoźnikami.

Następnego dnia Rady tj. 10 czerwca br. omówiono raport dotyczący Programu Pomocy Technicznej ICAO w zakresie ułatwień, bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym. Szczególna uwaga została skierowana na projekty, które wspierane są przez ICAO (tzw. Voluntary Funds), jak i na te finansowane z regularnego budżetu. Ponadto omówiono inicjatywy, które zostały podjęte w ramach programu No Country Left Behind (NCLB). Ma on za zadanie pomóc państwom członkowskim w efektywnej implementacji standardów i rekomendowanych praktyk (SARPs) przy założeniu, że SSC (Significant Safety Concerns) identyfikowane podczas audytów są zniwelowane. Ma to na celu harmonizację globalnego ruchu lotniczego. Polska zasugerowała, że pożyteczne mogłoby być stworzenie systemów informacji pomiędzy biurami regionalnymi. Strona internetowa mogłaby stanowić tu cenne źródło informacji i pozwalałaby na śledzenie postępów. W dokumencie zawarto informacje dotyczące spotkań w ramach programu NCLB i HLSC (High-Level Safety Conference), która miała miejsce w lutym 2015 w Montrealu. Wyszczególnione zostały w nim rezultaty spotkań i ramy czasowe dotyczące implementacji konkretnych działań z zakresu bezpieczeństwa w ICAO. Ciekawym pomysłem budzącym duże zainteresowanie wśród członków Rady była propozycja utworzenia programu dla wolontariuszy lotniczych (IPAV). Umożliwiałaby ona emerytowanym pracownikom ICAO krótkookresowe działania na rzecz państw potrzebujących wsparcia technicznego. Polska przedstawicielka w swoim wystąpieniu zasugerowała tu utworzenie bazy danych, która skupiałaby wszystkie osoby chętne do wolontariatu, co zostało poparte przez m.in. reprezentantkę Zjednoczonych Emiratów Arabskich i odnotowane przez Prezydenta Rady.

Po południu tego samego dnia sesji Rady miało miejsce nieformalne spotkanie informacyjne pod hasłem „State of the industry”. Dyrektor Biura Transportu Lotniczego (ATB) ICAO i zastępca Dyrektora Rozwoju Gospodarczego mówili o ekonomicznym rozwoju transportu lotniczego i aktualnym stanie przemysłu. Określono jak branża lotnicza rozwijała się przez lata i jak wielka rolę odgrywa ona np. w turystyce (ponad 53% wszystkich turystów korzysta z transportu drogą powietrzną). Na spotkaniu obecny był również Tony Tyler - Dyrektor Generalny IATA. Podkreślił on fakt, że rozwój branży lotniczej jest prawidłowy i udzielił bardziej szczegółowych informacji dotyczących wyników przewoźników i ich wydajności. Zaznaczył, że istnieje ogromna potrzeba współpracy pomiędzy rządami i przemysłem lotniczym, tak aby zapewnić zrównoważony rozwój lotnictwa. Następne prezentacje dotyczyły działalności Airport Council International (ACI), CANSO oraz International Coordinating Council of Aerospace Industries Associations (ICCAIA). Kolejne prezentacje odnosiły się do danych i możliwości ich wykorzystania w lotnictwie. Miało tu miejsce również wystąpienie International Transport Forum (OECD), a także prezentacja polskiego ICM na forum całej Rady i profesjonalistów lotniczych. Prezentacja przygotowana przez gości z Warszawy dostarczyła większej ilości informacji na temat samej instytucji jaką jest ICM oraz projektów które zostały wcześniej opracowane (m.in dla lotniska Chopina w Warszawie). Przedmiotowy projekt ICM spotkał się z dużym zainteresowaniem i pochlebnymi opiniami. W dniu 11 czerwca zostały zaprezentowane prezentacje dotyczące kampanii ICAO ”No Country Left Behind”. Biuro Żeglugi Powietrznej ICAO (ANB) dostarczyło informacji o działaniach, które podejmowane są w ramach programu i planów na przyszłość, tak aby wszystkie państwa osiągnęły dobre wyniki, jeżeli chodzi o implementacje SARPs. Po tym nastąpiło także krótkie sprawozdanie dyrektorów wszystkich biur regionalnych ICAO (Azji i Pacyfiku,  Bliskiego Wschodu, Zachodniej i Centralnej Afryki, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Karaibów, Afryki Wschodniej i Środkowej, Europy i Atlantyku Północnego). Każdy z nich przedstawił największe wyzwania dla lotnictwa i ICAO w danym obszarze, w tym informacje, które państwa potrzebują największej pomocy oraz gdzie nastąpiła poprawa. Opowiedzieli także o strategiach krótko i długookresowych. Podkreślono jak zróżnicowany jest każdy z nich pod względem społeczności, gospodarki, kultury i jak ważnym czynnikiem jest umożliwienie dostępu każdemu z państw do informacji. Głos zabrał również Pan Anthony Philbin z Departamentu Komunikacji ICAO.

Ostatni punkt spotkania dotyczył działania funduszu na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Zwrócono uwagę na donację otrzymaną od Sudanu i Turcji i potrzebę współpracy między różnymi przedsiębiorstwami z branży lotniczej, aby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Dodatkowo Polska dostarczyła dwóch sugestii: po pierwsze stworzenia forum online, dzięki któremu Państwa mogłyby wyrazić swoje opinie, propozycje zmian, oczekiwania, tak aby system funkcjonował jeszcze sprawniej, był jeszcze bardziej przejrzysty i dokładny. Drugi pomysł odnosił się do Funduszu Zasobów Ludzkich i polegałby na stworzeniu mapy umożliwiającej śledzenie progresu, skupiającej dane i obrazującej co konkretnie zmieniło się dzięki funduszowi.

W piątek, 12 czerwca sesja Rady rozpoczęła się od zaprezentowania dokumentu dotyczącego nagród, które miałyby być przyznawane przez Prezydenta Rady państwom w ramach uznania za bardzo dobrą implementacje SARP’s. Dokument spotkał się z generalnym poparciem członków Rady. Sekretariat ma się zająć ustaleniem konkretnej nazwy nagrody i mechanizmu jej przyznawania. Następnie zaprezentowano dokument dotyczący w szczególności wyboru na następną kadencję trzech wiceprezydentów Rady i przewodniczących Komitetów. Kolejno omówiono projekt wstępny programu na 39. Sesję Zgromadzenia ICAO, która będzie miała miejsce w 2016 roku. Zadecydowano o datach i miejscu Zgromadzenia. Sesja odbędzie się od wtorku, 27 września do piątku, 7 października w siedzibie głównej ICAO. Ponadto podjęto decyzje w sprawie udziału obserwatorów. Reprezentantka Polski zaproponowała, aby w sesji mogli uczestniczyć także przedstawiciele uczelni oraz młodych profesjonalistów (ang. Young Aviation Professionals). Propozycja ta została zanotowana przez Prezydenta, a lista będzie rozszerzona po indywidualnym zgłoszeniu obserwatorów przez Państwa Członkowskie.

Po propozycji adaptacji poprawki 25 do aneksu 9 omówiono dokument, który poruszał kwestie planu AFI SECFAL, postępów jakie mają miejsce w realizacji planu i dalszego wsparcia w ich osiąganiu. Ponadto wyrażono opinię, że dołożone zostaną wszelkiego rodzaju starania, aby wysiłki jeżeli chodzi o pomoc państwom afrykańskim nie były dublowane, a ewentualne informacje na ten temat powinny zostać przekazywane do Sekretariatu. Przedstawiciel ANB poinformował, że koordynacja działań asystujących państwom afrykańskim jest głównym celem programu AFI SECFAL. Następnie zostały przedstawione po kolei raporty ustne dotyczące programu AFI SECFAL Steering Committee, którego pierwsze spotkanie miało miejsce w Maputo w dniu 18 maja 2015. Komitet sterujący odnotował pozytywny wkład Centrów Treningowych Bezpieczeństwa Lotniczego (Aviation Security Training Centres) w regionie AFI. Podkreślony został również fakt, że ich liczba powinna zostać zwiększona. Sekretariat ICAO ma również podjąć kroki pozwalające na konsolidację wszystkich znaczących informacji dotyczących cybersecurity w lotnictwie na rzecz państw członkowskich.  Przedstawicielka Polski zwróciła uwagę na fakt, iż cybersecurity jest nowym zjawiskiem i niezwykle ważnym i zasugerowała aby Sekretariat ICAO rozważył kwestię ewentualnego stworzenia własnego mechanizmu.

W dniach 12-13 czerwca br. przykładem zeszłorocznego site off meeting, odbyło się spotkanie integracyjne członków Rady, dyrektorów departamentów merytorycznych z ICAO oraz dyrektorów regionalnych ICAO oraz wydziału ds. szkoleń w ICAO (GAT) w Mont-Tremblant. Spotkanie zorganizowane w formie warsztatów roboczych było poświęcone budowaniu potencjału szkoleniowego w ICAO i regionach w ramach kampanii No country left behind z uwzględnieniem celowości szkoleń tj. prawidłowej i terminowej implementacji aneksów technicznych ICAO w zakresie bezpieczeństwo oraz ochrony w lotnictwie cywilnym. Na zakończeniu warsztatów sporządzono wspólną listę projektów dotyczących planów krótko, średnio i długoterminowych co do wdrażania programów szkoleniowych w tym TRAINAIR PLUS, udoskonalania systemu komunikacji państw z ICAO poprzez dyrektoriaty regionalne, plany zapotrzebowania państw na szkolenia wraz z przemysłem i innymi organizacjami w tym IATA, ACI, CANSO. Prezydent ICAO nawiązał także do wspólnej inicjatywy stworzenia platformy współpracy ICAO z akademiami (uniwersytetami, politechnikami) celem lepszej komunikacji i zachęcania młodych profesjonalistów do budowania karier lotniczych w ramach kampanii No country left behind. W podsumowaniu wskazano, iż tak, jak wynikało to z ankiety przeprowadzonej w tym roku wśród państw członkowskich, oczekują one od ICAO, aby Organizacja zaangażowała się we współpracę z państwami celem weryfikacji ich potrzeb szkoleniowych. Państwa oczekują także od ICAO we współpracy z innymi agendami ONZ i reprezentantami przemysłu  stworzenia adekwatnych i profesjonalnych szkoleń odpowiadających potrzebom rynku. Raport ze spotkania w Mont Tremblant zostanie przedstawiony członkom Rady na następnym posiedzeniu Rady na jesieni z planem działań wymaganych do podjęcia przez Organizację w najbliższym czasie w związku ze szkoleniami i wzrostem ich rangi w ICAO.

W dniach 15 i 16 czerwca br. polska delegacja gościła przedstawicieli Wydziału Zarządzania oraz Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Goście mieli okazję odwiedzić siedzibę główną ICAO i biura delegacji Polski wraz ze stałym przedstawicielem w Radzie ICAO. Goście obejrzeli wystawę ufundowaną przez delegację Polski z okazji 85-tej rocznicy podpisania Konwencji Warszawskiej oraz replikę samolotu Flaris LAR 1, który jest również prezentem od naszego kraju dla ICAO. Ponadto zwiedzili muzeum znajdujące się w budynku, które przedstawia Organizację i jej działalność, a także salę Zgromadzenia i Rady, gdzie Polska ma okazję zasiadać po raz pierwszy w historii w latach 2013-2016. Na koniec dnia odbyło spotkanie z Prezydentem Rady ICAO. Ponadto goście złożyli wizytę w Instytucie Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu McGill, w Bibliotece Polskiej im. Wandy Stachiewicz i uniwersytecie technicznym ETS.

Na poniedziałkowej sesji Rady w dniu 15 czerwca br. omówiono dokumenty, które rozpoczęły tzw. tydzień bezpieczeństwa w Radzie (ang. Safety Week). Pierwszy z nich dotyczył rekomendacji HLSC. Rada była zobligowana do rozważenia potrzeby formalnej dyrektywy, jeżeli chodzi o podobne konferencje i zadecydowania jakie działania po konferencji mają zostać podjęte. Innym omówionym dokumentem był raport ustny Repository Review Group, w której skład wchodzą reprezentanci: Chin, Libii, Meksyku, Nigerii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Do tego składu włączono także Japonię. Zadaniem grupy jest dostarczanie ciągłego wkładu do ulepszenia funkcjonalności i integralności systemu, którego mechanizm miałby dostarczać informacji o strefach konfliktowych i opinii na temat działania mechanizmu. Następny punkt agendy sesji lotniczych proces tworzenia stanowiska oraz jako części delegacji dotyczył dokumentu na temat bezpieczeństwa żeglugi powietrznej i wydajności oraz raportu Komisji Żeglugi Powietrznej dotyczącego proponowanych zmian dotyczących stanowiska ICAO w sprawie International Telecommunications Union (ITU) Word Radiocommunication Conference (2015) (WRC-15). Zwrócono się do Sekretarza Generalnego z prośbą o określenie stanowiska ICAO w tej sprawie i zaprezentowania go państwom i innym jednostkom zainteresowanym, a także zachęcono państwa do włączenia w prace tych konferencji swoich ekspertów.

16 czerwca odbyło się kolejne spotkanie podgrupy ICAO Performance Management, którego członkiem jest stała przedstawicielka. Oprócz Polski w grupie zasiadają przedstawiciele z Nigerii, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Francji, Boliwii. Na spotkaniu przedyskutowano wybrane 30 z ponad 170 wskaźników (KPI’s) badania efektywności Organizacji i zastanawiano się na włączeniem dodatkowych KPI’s co do działających dyrektoriatów regionalnych. Propozycja spotkała się z pozytywną decyzją uczestników spotkania. Podgrupa ma przedstawić raport końcowy ze swoich prac w ramach WGGE (w ramach której została powołana) na jesiennej sesji Rady. Przewodniczący WGGE na komitecie WGGE (który odbył się w ramach 205. sesji  18 czerwca br.) oraz Prezydent Rady ICAO podziękował przewodniczącemu i członkom podgrupy za dotychczasowy wysiłek i prace i poprosił podgrupę o ich kontynuowanie. Ponadto 16 czerwca odbyło się drugie spotkanie w ramach komitetu HRC (Human Resources Committee), w którym Polska wzięła udział jako obserwator.

Podczas posiedzenia 17 czerwca kontynuowano omawianie kwestii bezpieczeństwa. Polska reprezentantka zadała pytanie odnoszące się do dokumentu dotyczącego przeglądu implementacji rezolucji i decyzji z 38. sesji Zgromadzenia (Safety and Air Navigation Capacity and Efficiency) w kwestii czy istnieją dalsze informacje na temat prac w rozwoju procesu GASP oraz do kogo adresowane są szkolenia w zakresie Safety Management Training Programme. Ponadto po sesji polska delegacja wystosowała szereg konkretnych pytań do dokumentów do Sekretariatu; część odpowiedzi została już udzielona przez Dyrektorów Biur ANB i ANC. Dokument dotyczące długoterminowej wizji transportu lotniczego oraz zasad ochrony konsumenta został ostatecznie zaakceptowany. Zwrócono uwagę na małą liczbę akceptacji państw w odpowiedzi na State Letter. Polska udzieliła odpowiedzi pozytywnej i zaakceptowała plan jako jedna z pierwszych.

18 czerwca odbyło się posiedzenie WGGE, na którym odniesiono się jedynie do poinformowania o statusie prac w ramach podgrupy ds. ICAO Performance Management. Przewodniczący zapowiedział, iż przedstawi na sesji Rady raport na temat stanu prac w podgrupie i zarekomenduje jej kontynuację. 18 czerwca odbyło się także pierwsze posiedzenie podgrupy roboczej powołanej w ramach WGGE co do polityki ICAO. Członkami grupy oprócz Polski są Nigeria, Portugalia, Singapur, USA, Rosja i Malezja. Przewodniczącym jest Przedstawiciel z Arabii Saudyjskiej.

W piątek, 19 czerwca spotkanie Rady rozpoczęto raportem przewodniczącego grupy EAG w sprawie GLADs, które odbyły się w 2015 roku. Raport został pozytywnie przyjęty przez członków Rady. W kontekście kampanii NCLB został podniesiony problem zmniejszenia hałasu maszyn lotniczych. Następnie omówiono dokumenty dotyczące ochrony środowiska w systemie ONZ. Dokumenty zostały przyjęte bez dyskusji. Następnie przedstawiono raport WGGE do dokumentu dotyczącego programu prac Rady na kolejne sesje 2016-2019. Przedstawiciel Norwegii zapowiedział, iż w przyszłym roku Szwecja będzie gościć seminarium RPAS w drugim kwartale roku. W chwili obecnej trwają uzgodnienia dokładnego terminu z ICAO. Sekretarz Generalny podziękował państwom, w tym Polsce za zorganizowanie konferencji prawniczych promujących ICAO. Polska reprezentantka zabrała głos i podziękowała Sekretarzowi Generalnemu wyrażając nadzieję na dalszą promocję ICAO i jego międzynarodowych dokumentów prawnych oraz zachętę dla ICAO do organizacji sympozjów w języku angielskim, po to, aby w ramach budowania potencjału we własnych krajach można było dalej promować ratyfikację międzynarodowych dokumentów w regionach (we własnych językach). Zachęciła także ICAO do podejmowania kursów i szkoleń wewnętrznych o tematyce prawnej celem podniesienia wiedzy pracowników. Takie kursy mogłyby być prowadzone przez ekspertów LEB w ICAO. Omawiając kwestie prawne w ramach prac Komitetu Prawnego ICAO Polska reprezentantka poparła kwestię włączenia do programu prac prawnych na Komitecie Prawnym w bieżącym roku kwestii związanych z problematyką lotów kosmicznych, wspominając przy tym o istniejącej grupie roboczej do spraw kosmicznych w ICAO (powstałej w 2014 r). Opinia ta spotkała się z dużą aprobatą pozostałych członków Rady oraz Prezydenta Rady, który zaproponował, aby ta tematyka była przedstawiona na Legal Committee w punkcie agendy AOB, jako że agenda została już zatwierdzona wcześniej przez Radę.

W dniu 22 czerwca w biurze delegacji Polski miało miejsce spotkanie młodych profesjonalistów z branży lotniczej. Inicjatywa polskiej przedstawicielki i dwóch praktykantów Alicji Gajewskiej oraz Przemysława Kornasia spotkała się z ciepłym i licznym przyjęciem studentów (w tym z Polski) i absolwentów reprezentujących wiele specjalności lotniczych. W biurze polskiej delegacji gościliśmy między innymi osoby z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, Libanu, Japonii, a także z wielu departamentów ICAO.

Na posiedzeniu Rady w dniu 22 czerwca omówiono kwestie finansowe tj. raport finansowy i sprawozdania audytora zewnętrznego za rok 2014, które poddane zostały do rozważenia Rady. Następnie zwrócono uwagę na propozycję planu działań, jeżeli chodzi o implementacje rekomendacji audytora zewnętrznego. Ponadto przedstawiono dokument Sekretarza Generalnego ICAO o charakterze informacyjnym dotyczący zdania stanu realizacji spraw w ICAO na okres mijającej kadencji pana Raymonda Benjamin oraz ślubowanie nowej Sekretarz dr Fang Liu w sprawie ich kontynuacji od czasu objęcia przez nią urzędu tj. od 1 sierpnia 2015 r. Przewodniczący WGGE przedstawił również raport co do rewizji polityki ICAO. Prezydent ogłosił reprezentantkę Polski jako wiceprzewodniczącą Komitetu RHCC oraz podziękował Sekretarzowi Generalnemu za jego dotychczasową pracę i wyraził nadzieje na bliską współpracę z dr Liu.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus