Przejdź do treści
Źródło artykułu

EASA publikuje badanie dotyczące wpływu turbin wiatrowych na bezpieczeństwo lotnicze

Agencja Unii Europejskiej Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała badanie na temat wpływu turbin wiatrowych na bezpieczeństwo lotnicze. W raporcie oceniono ryzyko bezpieczeństwa stwarzane przez turbiny wiatrowe w pobliżu lotnisk i tras lotniczych, skuteczność istniejących środków łagodzących, a także zaproponowano ulepszenia przepisów w zakresie wykrywania, oświetlania i oznaczania turbin wiatrowych.

Badanie wykazało, że wobec braku jasnych ram regulacyjnych właściwe organy każdego państwa członkowskiego wdrożyły w tym zakresie różne rozwiązania. Doprowadziło to do dużej różnorodności wśród państw członkowskich w zakresie sposobu oświetlania i oznakowania turbin wiatrowych. Aby jednak lepiej ograniczyć to ryzyko z perspektywy europejskiej, w raporcie zaleca się wprowadzenie:

  • koncepcji zabezpieczeń, która określa proces, obowiązki i kryteria właściwych organów i operatorów lotnisk;
  • lepszego procesu zarządzania danymi o przeszkodach i jasnych wymogów dotyczących danych o przeszkodach;  
  • ulepszonych ram regulacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z turbinami wiatrowymi w zakresie ochrony otoczenia lotniska, w przypadku gdy turbiny wiatrowe są lokalizowane w pobliżu lotniska.

W badaniu dokonano oceny istniejących rozwiązań łagodzących, m.in. przepisów wykonawczych dotyczących ochrony lotnisk przed skutkami działania turbin wiatrowych i stwierdzono, że:

  • główne zagrożenia związane są z „lotami lotnictwa ogólnego” wykonywanymi na małych wysokościach i zgodnie z przepisami dotyczącymi lotów z widocznością (VFR);
  • większość mniejszych lotnisk wykorzystywanych przez statki powietrzne lotnictwa ogólnego, które wykonują loty na małych wysokościach zgodnie z przepisami VFR, podlega krajowym wymogom bezpieczeństwa i jest wyłączona z zakresu unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotnisk;
  • państwa członkowskie wdrożyły różne rozwiązania dotyczące oświetlenia i oznakowania turbin wiatrowych;
  • proces zarządzania danymi o przeszkodach, będący podstawą różnych środków łagodzących, stwarza znaczne ryzyko;
  • skumulowane ryzyko powodowane przez turbiny wiatrowe nie jest związane tylko z ich wysokością, ale także z innymi skutkami działania, takimi jak powodowane turbulencje

Na zlecenie EASA badanie przeprowadzono w 2023 r., a raport końcowy opublikowano w październiku 2023 r.

Raport Safety impact of wind turbines in the vicinity of aerodromes and air routes dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony