Nowelizacja Prawa Lotniczego w sprawie wymogu niekaralności

KTL AOPA Poland

Szeroko zakrojony wywiad środowiskowy pozwolił sformułować jednoznaczne wnioski co do konieczności zmiany niektórych przepisów z zakresu prawa lotniczego. W związku z powyższym, Zarząd Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland, przy udziale eksperta z dziedziny prawa lotniczego Dr. Piotra Kasprzyka postanowił podjąć odpowiednie kroki zmierzające do zmiany przepisów ustawy Prawo lotnicze w przedmiocie wymogu niekaralności jako warunku uzyskania licencji lotniczej (art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo lotnicze) oraz tych przepisów, które pozwalają na cofnięcie licencji członkowi personelu lotniczego w przypadku skazania jakimkolwiek wyrokiem karnym (art. 100).

Obowiązujące przepisy Prawa lotniczego w tym zakresie ustanawiają zbyt daleko posunięte rygory prawne co do uzyskania oraz możliwości cofnięcia licencji związane z uprawomocnieniem się wyroku karnego. W pewnych okolicznościach wymogi te zdają się być sprzeczne z konstytucyjną wolnością wykonywania zawodu, jak i zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Zaproponowana zmiana opiera się na opinii prawnej, w której wskazuje się na poważne wątpliwości w przedmiocie zgodności obowiązującego (jak i projektowanego) przepisu zawartego w art. 96 ust. 1 punkt 3 ustawy Prawo lotnicze zarówno z przepisami Konstytucji, jak i prawem europejskim.

Inicjatywa zbiegła się fazie z rozpoczęciem prac legislacyjnych w Komisji Infrastruktury nad projektem nowelizacji Prawa Lotniczego i została przedstawiona Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Ministerstwu Infrastruktury, Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

W rządowym projekcie nowelizacji proponuje się następującą zmianę (punkt 50, lit. a)
- art. 96 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;"

Krajowe Towarzystwo Lotnicze - AOPA Polska wniosło o rozważenie następującej zmiany:
- w art. 96 ust. 1 skreśla się punkt 3,
- w art. 96 dodaje się ust. 1a o brzmieniu:
,,1a. licencja nie może być udzielona osobie, w stosunku do której prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu"
- w art. 100, ust. 1, punkt 1 otrzymuje brzmienie ,,przestał spełniać warunki określone w art. 96 ust. 1, 1a i 2;"

Wskutek zaistniałych okoliczności KTL-AOPA Poland zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości wniesienia poprawki do przedmiotowego projektu w proponowanym zakresie.

Znaczenie podjętej tematyki jest niewątpliwie pochodną nieprzerwanej ewolucji przepisów prawnych, sprawnie działającego systemu państwa demokratycznego oraz konieczności dostosowywania ich do nowej rzeczywistości.

Treść pisma KTL AOPA Poland, przekazanego do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Opinia prawna dotycząca wymogu niekaralności jako warunku uzyskania licencji lotniczej przygotowana przez kancelarię prawną AD NOTAM

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus

Komentarze

I co z tym wnioskiem? są jakieś rezultaty?

Śpią - bo na nich tkwi 5 000 ton ciężaru gatunkowego doboru kadry narodowej ;-) Centrali AP tylko się należy - widać że nowe władze kontynuują politykę nic nie robienia dla polskiego lotnictwa ogólnego. Najfajniej jest zwoływać organa, komisje, obrady, konsultować, monitorować, nadzorować - a tak konkretnie to nic nie zrobić.
Za byle głupstwo można dostać wyrok, np. za błąd w NIPie. AOPA tak trzymać.

Ha ha właśnie. Już na szczęście nie jestem członkiem AP. Szkoda kasy na nic nie dające składki i ciągle problemy z lataniem

Nie jestem pewien czy to do środowiska nie wprowadzi ludzi conajmniej "nierzetelnych". Do tej pory pilot jednak nie kojarzył sie z przekrętami i chyba lepiej by tak pozostało

Ciekawy jestem co powiesz pilotom którzy mają choćby alimenty- to też wyrok. Wymóg niekaralności jest chory. Pobijesz się z kimś, zaszalejesz an imprezie i koniec kariery. Jeśli twierdzisz że teraz w lotnictwie są sami "rzetelni" to musisz być ślepy

Takie mamy czasy, że nawet najbardziej uczciwa osoba może zostać oskarżona o byle co przez młodego i gniewnego prokuratora i wtedy wszystko w rękach bezdusznego wymiaru sprawiedliwości - ostatnio młogy chłopak stanął w obronie kolegi który został skatowany na śmierć przesz jakiegoś pijanego zbira na oczach tłumu który nic nie robił i to razem z tym mordercą chłopak dostał zarzut za udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym (!). Pamiętajcie, że w Polsce prokuratorzy są premiowani za każdą wygraną, a wyrok uniewiniający jest traktowany jako porażka sędziego.

Brawo AOPA,
A Aeroklub znowu śpi swoim stęchłym snem