Umowa na Studium Wykonalności dla Baltic FAB podpisana

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

W dn. 19 lipca 2010 r. Pan Krzysztof Banaszek, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, podpisał z Panem Michaelem Shorthose, Dyrektorem Zarządzającym Helios Technology Limited, umowę na wykonanie Studium Wykonalności dla utworzenia Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) (projekt nr 2008-EU-29-S).

Studium będzie zawierało operacyjne i ekonomiczne uzasadnienie na potrzeby procesu ustanawiania i rozwoju Baltic FAB-u w świetle wymogów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES). Zostanie ono przygotowane przez Wykonawcę: Helios Technology Limited we współpracy z Ernst &Young Corporate Finance sp. z o.o., wyłonionego w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Koszt całkowity Studium wynosi 1 250 000,00 euro, przy czym połowa tej kwoty jest finansowana w ramach funduszu transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Trans-European Network-Transport) w dziedzinie Zarządzanie Ruchem Lotniczym/Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej (Air Traffic Management/Functional Airspace Blocks).

Łączna kontrolowana przestrzeń powietrzna projektowanego Baltic FAB to 409 tysięcy km2, w tym:
Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Warszawa 334 000 km2
Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Wilno 75 338 km2

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus