Szkolenie do PJIR

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w  związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami na skoczków spadochronowych zawodowych z uprawnieniem instruktora (PJIR) i koniecznością odbywania przez kandydatów na to uprawnienie nadzorowanej praktyki instruktorskiej w ośrodku szkolenia lotniczego posiadającym certyfikat na szkolenie instruktorów Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca Ośrodki posiadające certyfikat uprawniający do szkolenia na skoczka spadochronowego (PJ) do rozszerzania zakresu posiadanego certyfikatu o szkolenie PJIR.

W tym celu Urząd przekazuje do wykorzystania szablon „ Programu szkolenia kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji skoczka spadochronowego zawodowego CDL(P) z uprawnieniami instruktora spadochronowego PJIR, GPJIR” i zaleca jego wykorzystanie przy opracowywaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu certyfikacji ośrodka na PJIR. Szablon ten stanowi minimum, które powinno znaleźć się w programie szkolenia Ośrodka. Może on być uzupełniany i rozszerzany przez ośrodki. Należy zwrócić uwagę, że program ten powinien być natomiast uzupełniony o załączniki, tj. m. in. wzory stosownych zaświadczeń oraz standardowe stopki używane przez poszczególne Ośrodki w zatwierdzonych już dokumentach regulaminowych.

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego wskazuje na konieczność dostosowania zatwierdzonej już w Ośrodkach Instrukcji Szkolenia, do planowanego szkolenia w zakresie PIJI lub przedłożenia do zatwierdzenia nowej Instrukcji w tym zakresie.

Celem Urzędu jest przeprowadzenie sprawnej certyfikacji ośrodków szkolenia lotniczego na PJIR. Dlatego też Urząd zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych Ośrodków o przekazanie do dnia 7 sierpnia 2009 r., informacji o gotowości Ośrodka do poddania się procesowi certyfikacji. Planuje się bowiem zorganizowanie w Urzędzie spotkania z przedstawicielami ww. Ośrodków i dokonanie analizy kompletności oraz poprawności przygotowanych dokumentów i złożonych wniosków, które będą podstawą wydania certyfikatu.

Program szkolenia kandydatów ubiegających się o uzyskanie Licencji skoczka spadochronowego zawodowego CDL(P) Z uprawnieniami instruktora spadochronowego PJIR, GPJIR można pobrać ze strony ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus