System Zarządzania Bezpieczeństwem

ulc_logo

W dniu 28 listopada 2008 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z przedstawicielami operatorów lotniczych posiadających polskie certyfikaty przewoźnika lotniczego (AOC) w sprawie  Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Spotkaniu przewodniczył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Grzegorz Kruszyński oraz Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych Pan Tomasz Kądziołka.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych LOT, Przedsiębiorstwo EXIN, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Nowy Przewoźnik Centralwings, EuroLot, Sky Taxi, Jet Air, Jet Service, SPRINAIR, Air Italy Polska, White Eagle Aviation.

Na spotkaniu omówiono aktualny stan implementacji wymagania Załącznika nr 6 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym dotyczącego konieczności wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) z dniem 1 stycznia 2009 r.

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego zawartych w przepisach rozporządzenia Komisji EU Nr 216/2008 oraz Nr 859/2008 (EU-OPS 1). W Unii Europejskiej implementacja SMS zgodnie z wymaganiami załącznika 6 następuje poprzez wdrożenie postanowień EU-OPS 1.037 i JAR-OPS-3.037 (w przyszłości będzie zastąpiony przez EU-OPS 3.037). Wskazane  wymagania obecnie nie w pełni implementują wszystkie wymagania Aneksu 6 dot. SMS, bowiem posiadają jedynie zapisy  dotyczące Programu Bezpieczeństwa i Zapobiegania Wypadkom. Na dzień dzisiejszy wiadomo że pełna implementacja SMS w myśl założeń do Aneksu 6  nie nastąpi przed 1 styczniem.2009. Dalsze działania EU mające na celu implementację SMS to opracowanie wspólnie z EASA przepisów PART OR (Organisation Requirement), które zawierać będą wymagania organizacyjne dla  operatorów lotniczych. Wymagania te będą oddzielone od OPS-1 i OPS 3 . Przewiduje się że PART OR  będzie gotowy do implementacji w  drugiej połowie czerwca 2009.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2009 r. od operatorów posiadających polski certyfikat AOC nie będzie wymagana zgodność ze standardem Załącznika nr 6 w zakresie wdrażania SMS.

Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac UE nad przepisami PART OR, które zapewnią pełną implementację Załącznika 6 w zakresie SMS Polska nie zgłosi do ICAO odstępstwa od standardu Załącznika nr 6.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus