Przejdź do treści
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo (budynek)
Źródło artykułu

Syndyk sprzedaje lotnisko Gdynia-Kosakowo za 7,1 mln złotych

Syndyk Masy Upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni ogłosił nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż upadłej spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została skalkulowana na poziomie 7.138.000 zł.

Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej została powołana przez Gminę Miasta Gdyni oraz Gminę Kosakowo w lipcu 2007 roku w celu utworzenia cywilnego lotniska użytku publicznego. Spółka otrzymała zgodę Ministra Infrastruktury oraz Ministra ON na utworzenie i zarządzanie cywilnym lotniskiem użytku publicznego. Współużytkownikiem lotniska jest wojskowa baza lotnictwa morskiego.
 
W skład oferty wchodzi:
 
Część A
 
1.Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej 41 obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 2266 o pow.924 m², 2257 o pow.1001 m², 2256 o pow.1001 m², 2259 o pow.1686 m², 2264 o pow.1003 m², 2265 o  pow.2094 m², 2268 o pow.3003 m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w trakcie prac budowlanych, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00062408/0. Dla nieruchomości obowiązuje Uchwała nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdynia z dnia 26.09.2012 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana. Zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w karcie nr 038R,ZE-tereny rolnicze, zieleń ekologiczno-krajobrazowa. Na terenie obowiązuje zakaz zabudowy. Teren znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczających – podejścia i przejściowej, wyznaczonych dla otoczenia lotniska wojskowego Oksywie/lotniska cywilnego –załącznik Nr 1
2.Prawo własności środków trwałych i wyposażenia wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3.Prawo własności zapasów magazynowych wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4.Wartości niematerialne i prawne wymienione w załączniku nr 4
 
Część B
 
1.Dokumentacja techniczna wytworzona przez Port Lotniczy Gdynia- Kosakowo Spółka z o.o., w tym pozwolenia na budowę i użytkowanie.
2.Prawo dysponowania, do września 2040 roku, nieruchomościami o powierzchni 264,7560  ha  obejmującymi:
a.Cześć lotniczą lotniska wraz z zasadniczą infrastrukturą lotniskową obejmującą:
I.Drogę Startową RWY 31/13 wraz z oświetleniem nawigacyjnym (element współużytkowany z użytkownikiem wojskowym);
II. drogi kołowania nr G,D,H;
III.wewnętrzne drogi samochodowe;
IV.płaszczyznę postoju samolotów PPS nr 3;
V. płaszczyzny przedhangarowe.
b. Budynek wielofunkcyjny służb lotniskowych wraz z przyległym parkingiem samochodowym;
c. Lotniskową stację zasilania SN wraz z systemem sterowania oświetleniem nawigacyjnym;
d. Bazę paliw lotniczych;
e. Budynek Terminala GA (w budowie) wraz z przyległym parkingiem samochodowym;
f. Część ogólnodostępną lotniska obejmującą:
I. drogę dojazdową do lotniska
II.ogrodzenie lotniska
III. wewnętrzne drogi dojazdowe.
 
Na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa, a Wójtem Gminy Kosakowo Spółka zawarła umowę dzierżawy nieruchomości lotniska, która obowiązuje do września 2040 roku. W umowie zawarto warunek z treści którego wynika, że nakłady poczynione na dzierżawionych nieruchomościach po zakończeniu obowiązywania umowy przechodzą bez prawa do odszkodowania rzecz Skarbu Państwa. Ponadto Spółka zawarła umowę dzierżawy z Gminą Miasta Gdyni na nieruchomości położone  na terenie lotniska, a będące w obszarze Gminy Miasta Gdynia na podobnych warunkach.
 
Część C
 
1.Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje na podstawie art.55 (2) Kodeksu cywilnego z wyłączeniem:
a.środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa, a także wierzytelności pieniężnych, w szczególności o zapłatę wierzytelności istniejących, wymagalnych i niewymagalnych, należności.
 
Ogłoszenie o sprzedaży przedsiębiorstwa Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. dostępne jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony