Nowe wydanie Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021 (KPB 2018)

Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021 (nowe wydanie)

Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021 (KPB 2018), stanowiący załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – KPBwLC, jest drugą edycją dokumentu mającego na celu wskazanie obszarów zagrożeń, które zostaną objęte procedurą szczególnych analiz i specjalnego nadzoru Prezesa ULC.

Jest to narzędzie oparte na koncepcji zarządzania ryzykiem, a więc identyfikacji zagrożeń, ich oceny oraz wypracowywania efektywnych działań mitygujących. Na poziomie europejskim działania te są przedstawiane w kolejnych wydaniach Europejskiego Planu Bezpieczeństwa Lotniczego (EPAS – European Plan for Aviation Safety), natomiast Państwa Członkowskie zobligowane są do wypracowania adekwatnych planów i rozwiązań na poziomie krajowym.

KPB 2018 oprócz wskazywania zagrożeń ustanawia też, nieco rozbudowany w stosunku do zeszłorocznego, zestaw Wskaźników Poziomu Bezpieczeństwa (SPIs – Safety Performance Indicators), które na podstawie odrębnych przepisów winny być opracowywane przez podmioty lotnicze, objęte obowiązkiem mierzenia poziomu bezpieczeństwa (Safety Performance Monitoring).

Do takich podmiotów – zobowiązanych do posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, zalicza się ośrodki szkolenia lotniczego i operatorów lotniczych – jako organizacje typu complex, oraz zarządzających lotniskami użytku publicznego i instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej.

Niezależnie od powyższego Prezes ULC zachęca także te podmioty, które na razie nie mają obowiązku implementacji SMS do udziału w niniejszym projekcie.

Druga edycja Planu przewiduje, poza modyfikacją kilku wskaźników wprowadzonych w poprzedniej edycji [np. „Stan techniczny statków powietrznych SCF-NP oraz SCF-PP, na statkach powietrznych innych niż śmigłowce” czy wyodrębnienie „Zdarzeń związanych z usterkami podwozia (GEAR)”], wskazanie kilku nowych obszarów zagrożeń oraz dodanie nowych zadań i wskaźników bezpieczeństwa [m.in. „Zdarzenia związanie z transportem materiałów niebezpiecznych (DG)”; „Zdarzenia na śmigłowcach (HELI)” i „Zdarzenia z udziałem FOD”]. Zmiany są odpowiedzią na uwagi środowiska i mają na celu efektywniejsze zbieranie danych związanych z poziomem bezpieczeństwa.

Do pobrania:
Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus