Przejdź do treści
Satelita GPS
Źródło artykułu

Najnowsza wersja bazy danych punktów dla urządzeń Garmin, GPSavioPL 5.1

Baza punktów GPSavioPL zawiera punkty użytkownika (user waypoints) na terenie Polski przydatne dla lotów VFR w przestrzeni G.

Plik o rozszerzeniu GDB zapisany jest w formacie Garmin GPS Database Version 3, który jest czytany przez program Garmin MapSource ver. 6.12.2 i wyższej (bezpłatna aktualizacja programu MapSource do najnowszej wersji dostępna jest na stronie http://www.garmin.com/support/download.jsp).

Z bazy punktów korzystałem w odbiornikach Garmin GPSMAP 296 i 496, ale punkty powinny funkcjonować także w innych odbiornikach obsługiwanych przez garminowski program MapSource i pochodne (Trip & Waypoint Manager, City Navigator itp.). Wykorzystuję następujące pola informacyjne punktów: Name (do 10 znaków),  Comment (do 20 znaków), Symbol, Altitude, Depth, Proximity, Category i File/URL. Dla odbiorników nie obsługujących tylu pól informacyjnych przygotowałem plik w wersji „MINI” (opis dalej).

W pliku znajdują się następujące informacje:

A. Lądowiska
Miejsca przystosowane do startu/lądowania (nie tylko zarejestrowane). Pas do lądowania o długości od 200 m w górę.
Ikony (symbole) użyte do oznaczenia lądowisk służą do rozróżnienia nie jakości/klasy lądowiska ale źródła i wiarygodności danych:
- „Airport”/”Lotnisko” (symbol samolotu) – dane pochodzące z AIP Polska, Atlasu Lotniczego 2005, własnej strony internetowej lądowiska lub z dokładnego pomiaru za pomocą GPS w terenie. Dla tych punktów, poza współrzędnymi geograficznymi, podane są z reguły także wysokość punktu nad poziomem morza oraz długość i kierunek pasa.
- „Glider Area”/”Szybowce” (symbol szybowca lub lotni) – dane z innych źródeł (dane opisowe, orientacyjne, z Internetu), których nie udało mi się dotąd potwierdzić.
- „Soft Field”/”Lądowisko” (symbol okręgu) – współrzędne wprowadzone na podstawie otrzymanych informacji, ale wizyta „z powietrza” lub ortofotomapa (mapy.geoportal.gov.pl) nie potwierdziły istnienia lądowiska w tym miejscu. Każda informacja potwierdzająca mile widziana!
- „Car”/”Samochód” (symbol samochodu) - tzw. DOL (Drogowe Odcinki Lotniskowe) – oczywiście nie polecam lądowania chyba, że nie będzie innego wyjścia.
Dodatkowe informacje o lądowisku:
- w polu Altitude/Wysokość n.p.m. wysokość bezwzględną punktu (AMSL).
- w polu Depth/Głębokość długość głównego pasa do startu/lądowania w DZIESIĄTKACH metrów (czyli wartość pola Depth = 35.5 m oznacza długość pasa 355 m).
- w polu Comment/Komentarz:
- kierunek geograficzny (nie magnetyczny!) głównego kierunku startu/lądowania: informacja zapisana w formacie Wnnn, gdzie „nnn” oznacza kierunek geograficzny startu/lądowania w orientacji wschodniej (000<nnn<=180); w przypadku gdy dozwolony jest tylko jeden kierunek lądowania, oznaczenie kierunku lądowania zakończone jest literą „X”.
- częstotliwość radiostacji lotniskowej z jedną lub dwiema cyframi po przecinku, ewentualnie poprzedzona jedną literą oznaczającą nazwę stacji jak (A)pproach, (T)ower, (I)nfo, (R)adio, (K)wadrat, (P)ort , (B)aza, itp..
- w polu Link/URL – adres strony internetowej lądowiska.

Współrzędne geograficzne lądowiska podane są w układzie WGS 84 i wskazują na środek pasa przystosowanego do lądowania. Gdy na lądowisku znajduje się kilka pasów - w bazie może wystąpić kilka punktów oznaczających to lądowisko (dla każdego pasa oddzielnie).

W pliku w formacie XLS dodatkowo podane są wszystkie znane nazwy lądowiska z uwzględnieniem polskich liter.

B. Przeszkody stałe o wysokości względnej większej niż 100m (AGL)
Na podstawie danych z AIP Polska (wersja internetowa), rozdział ENR 5.4 (ostatnia uwzględniona zmiana AIRAC nr 075).

Ikony (symbole) użyte do oznaczenia przeszkód wskazują na ich wysokości względne::
- „Short Tower”/”Niska wieża” – wysokość AGL 100-199m,
- „Tall Tower”/”Wysoka wieża” -  wysokość AGL większych niż 200 m.
W polu Altitude/Wysokość n.p.m. podana jest wysokość bezwzględna przeszkody (AMSL), a w polu Depth/Głębokość – jej wysokość względna (AGL).

W przypadku kilku przeszkód w bezpośredniej bliskości, całą grupę reprezentuje w bazie tylko JEDEN PUNKT (centralny). Jeżeli koło otaczające punkt centralny, w którym mieszczą się wszystkie przeszkody danej grupy, ma promień większy niż 200m, to w polu Proximity/Przybliżenie podana jest wartość tego promienia. Na mapie punkt taki wyświetlany jest wraz z okręgiem, wewnątrz którego znajdują się wszystkie przeszkody grupy. W polu Comment/Komentarz podano ile przeszkód znajduje się w grupie (format: Xnn, gdzie „nn” oznacza liczbę przeszkód). Podana wysokość (zarówno AMSL, jak i AGL) odnosi się do NAJWYŻSZEJ przeszkody z grupy.

Koło dokładności o promieniu 1000 m zastosowane jest także w przypadku każdej przeszkody, której współrzędne w AIP Polska podane są z dokładnością do pełnych minut.

C. Punkty nawigacyjne VFR w obszarach CTR/TMA
Na podstawie danych z AIP Polska (wersja internetowa), rozdział AD 2, według stanu na 5.06.2008 r.
Nazwa punktu nawigacyjnego VFR składa się z kodu lotniska komunikacyjnego i nazwy punktu (obciętą do 10 znaków), np. „EPKT TANGO”, „EPWA NOVEM”, zgodnie z oznaczeniami punktów w AIP. Wspólne punkty w obszarach EPKT i EPKK, EPWA i EPBC oraz EPSC i EPSD występują w bazie danych pojedynczo z  kodem lotniska lepiej odpowiadającym specyfice punktu.
Do oznaczenia punktów nawigacyjnych VFR na mapie użyto ikony (symbolu) „Flag,Green”/”Flaga,Zielona”

KATEGORIE PUNKTÓW
Program MapSource pozwala na nadawanie punktom kategorii, co ułatwia grupową edycję punktów (np. kasowanie, kopiowanie do innych plików). Kategorie w pliku GDB zapisane są jako kolejne liczby. Ich przyporządkowanie do nazw kategorii następuje w programie MapSource (opcja Edit-> Preferences->WaypointCategories / Edycja->Preferencje->Kategorie punktów). Wykorzystuję następujące kategorie (numery 1,2 i 3 nie są rozłączne i częściowo się pokrywają):
1 - Airport – lądowiska/lotniska i inne miejsca przystosowane do lądowania omówione w pkt. A powyżej
2 - Garmin – te lotniska, które występują w bazie „Atlantic Intl Aviation Data” (domyślnie instalowanej w niektórych odbiornikach GPS).
3 - Military – lotniska wojskowe
4 - Obstacle - przeszkody stałe omówione w pkt. B
5 - PointVFR - punkty nawigacyjne VFR omówione w pkt. C

IKONY/SYMBOLE DO OZNACZANIA PUNKTÓW
Wyżej wymienione ikony/symbole będą widoczne w programie MapSource i w „kompatybilnych” odbiornikach Garmina. Jeżeli Twój odbiornik nie wyświetla danej ikony warto użyć innej, zrozumiałej dla odbiornika. Zmianę taką można wykonać w programie MapSource (zaznaczyć grupę punktów, prawym klawiszem myszy wybrać opcję Waypoint properties/Właściwości punktów i wybrać odpowiednią ikonę w polu Symbol).

Ostrzeżenie!
Z informacji zawartych w bazie punktów GPSavioPL korzystasz na własne ryzyko. Nie ponoszę odpowiedzialności za ich prawidłowość. Informacje te nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych i każdorazowo należy je sprawdzić w oficjalnych źródłach.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony