KZPP

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 45 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

W posiedzeniu Komitetu, powołanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (Dz. U. Nr 173, poz. 1074), uczestniczą przedstawiciele Ministrów właściwych do spraw transportu i spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa ULC, Dowódcy Sił Powietrznych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz środowisk lotniczych – wg potrzeb, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu.

Podczas posiedzenia:

  • Omówiony został problem efektywności procedur wykorzystania rezerwowanych dla potrzeb ćwiczeń przestrzeni powietrznych (EA) w aspekcie pisma przekazanego KZPP przez Zespół Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym dotyczącego braku możliwości wykorzystania stref wydzielanych dla potrzeb ćwiczeń przez statki powietrzne lotnictwa ogólnego wykonujące loty IFR. Komitet podsumowując dyskusję i rozumiejąc potrzeby elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej przekazał przedstawicielowi Zespołu informację o przystąpieniu PAŻP do opracowania zmian w przestrzeni powietrznej w szerszym aspekcie, zwiększającym przepustowość i efektywność wykorzystania całej przestrzeni. Wiąże się to m.in. ze zmianą filozofii wykorzystywania TSA, TRA, MTR i innych wydzielanych przestrzeni zwiększając możliwości wykonania w nich lotów IFR. O rezultatach tych prac PAŻP będzie informowała Komitet na bieżąco oraz zamieszczała wiadomości na swojej stronie internetowej. KZPP przygotowywał będzie komunikaty w tej sprawie na stronie ULC po każdym posiedzeniu Komitetu. Przedstawiciel Zespołu zgodził się na tą formę odpowiedzi na zgłoszony wniosek.

  • Omówiono inicjatywę organizowania przez PAŻP konferencji z użytkownikami przestrzeni powietrznej, które mogą być w dalszym ciągu organizowane przez Agencję. Zaproponowano, by odbywały się one dwa razy w roku: przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu. Powinny one zachować dotychczasowy nieformalny status. Wnioski z tych konferencji powinny zostać przedyskutowane na KZPP.

  • Przekazane i przedyskutowane zostały informacje Komitetu dotyczące:

    • Lotów statków powietrznych nad aglomeracją warszawską w świetle aktualnych przepisów prawnych. Poinformowano o pracach nad nowym projektem rozporządzenia MI w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące oraz o zmianach w nim zawartych w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Projekt zmiany rozporządzenia - po uzgodnieniach wewnętrznych, ze środowiskiem lotniczym i międzyresortowych - jest obecnie przedmiotem analiz legislacyjnych i merytorycznych Rządowego Centrum Legislacyjnego. W nowym rozporządzeniu zostały wzięte pod uwagę m.in. elementy, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wykonywania lotów, głównie wymagania dotyczące charakterystyk (osiągi, doskonałości) statków powietrznych, obligatoryjne wydawanie dokumentów przez organy administracji lokalnej i mniejsza ilość przedziałów wielkości aglomeracji miejskich związane z minimalnymi wysokościami lotów nad nimi.

    • Opracowania przez MON (DSP) nowego wniosku o możliwości wykonywania lotów w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej klasy G z prędkością większą niż 250 węzłów, ale nie z nieograniczoną (tj. z tzw. prędkością bezpieczną). DSP z wsparciem PAŻP przystąpiło do prac nad opracowaniem - wymaganej w opiniach - analizy bezpieczeństwa w projektowanym rozwiązaniu. Prace nad ww. analizą są w toku, wyniki będą znane do końca bieżącego roku i wówczas wniosek przedstawiony zostanie ponownie.


Następne posiedzenie KZPP odbędzie się 29 października 2009 r. na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus