Konsultacje społeczne PAŻP projektu wprowadzenia stref obowiązkowej łączności wokół wybranych lotnisk

Konsultacje społeczne PAŻP w sprawie projektu wprowadzenia dodatkowych stref RMZ

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia stref obowiązkowej łączności w przestrzeniach lotnisk kontrolowanych lotnisk: EPBY / EPLB / EPLL / EPSC / EPZG / EPSY (w granicach tożsamych z granicami poziomymi i pionowymi CTR/TMA) poza godzinami pracy TWR opublikowanymi w AIP. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu.


Konsultacje zakończone


Termin zakończenia konsultacji to 09.10.2017 r., natomiast wprowadzenie zmian planowane jest na 04 stycznia 2018 r.


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF OBOWIĄZKOWEJ ŁĄCZNOŚCI WOKÓŁ LOTNISK  EPBY / EPLB / EPLL / EPSC / EPZG / EPSY

1.    CEL

  • zapewnienie załogom st. pow. wykonującym procedury przyrządowe do lądowania w przestrzeni niekontrolowanej klasy G informacji o ruchu innych st. pow.
  • zapewnienie użytkownikom przestrzeni niekontrolowanej informacji o innej (dodatkowej) aktywności przestrzeni kontrolowanej niż ta opublikowana w AIP Polska wokół lotnisk na których ATS nie jest zapewniana H24
  • zmiana ma nałożyć na użytkownika przestrzeni powietrznej jak najmniejsze obostrzenia (zgłoszenie telefoniczne w przypadku braku radia)

2. OPIS ZMIANY - SYTUACJA OBECNA

W chwili obecnej na 8 lotniskach kontrolowanych: EPBY, EPLB, EPLL, EPMO, EPRA, EPSC, EPSY, EPZG służba kontroli lotniska nie jest zapewniana przez H24 (patrz Tabela. 1). Zgodnie z przepisami poza godzinami zapewniania służb ATC przestrzeń kontrolowana (CTR/TMA) wyznaczona dla tych lotnisk przyjmuje klasę przestrzeni odpowiednio do przestrzeni ją otaczającej. Do FL 095 przyjmuje klasę G co oznacza, że w tej przestrzeni mogą być - w ciągu dnia - wykonywane loty VFR bez FPL i utrzymywania łączności radiowej z FIS. W przypadku potrzeby wydłużenia czasu pracy organu TWR z powodu opóźnionych przylotów/odlotów nie ma możliwości poinformowania wszystkich użytkowników wykonujących loty VFR . Dlatego w chwili obecnej NOTAM-y wydłużające czas zapewniania ATC wydawane są tylko w godzinach nocnych.

W celu podniesienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni i umożliwienia przedłużenia czasu zapewniania ATC zasadnym rozwiązaniem jest wprowadzenie stref obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) wokół tych lotnisk (poza czasem pracy organów TWR).

Zgodnie z przepisami ruchu lotniczego  strefa obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) oznacza przestrzeń powietrzną o określonych wymiarach, w której obowiązkowe jest posiadanie na wyposażeniu działających urządzeń radiowych.

Wymogi dotyczące łączności w strefie RMZ (SERA.6005)

1) Statki powietrzne wykonujące loty VFR w częściach przestrzeni powietrznej klasy E, F lub G i loty IFR w częściach przestrzeni powietrznej klasy F lub G wyznaczonych przez właściwy organ jako strefa obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) utrzymują ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia oraz w razie konieczności nawiązują dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności, chyba że alternatywne przepisy określone przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej dla tej konkretnej przestrzeni powietrznej stanowią inaczej.

2) Przed wejściem w strefę obowiązkowej łączności radiowej piloci dokonują na stosownym kanale łączności zgłoszenia początkowego ze wskazaniem wywoływanej stacji, znaku wywoławczego, typu statku powietrznego, pozycji, poziomu, celów lotu oraz innych informacji określonych przez właściwy organ.

ZAKRES ZMIANY:

Projekt zmian obejmuje wprowadzenie stref RMZ w przestrzeniach wokół lotnisk kontrolowanych (w granicach tożsamych z  granicami poziomymi i pionowymi CTR/TMA ale tylko do wysokości FL 095) w czasie poza godzinami pracy organu TWR: EPBY, EPLB, EPLL, EPSC, EPZG, EPSY, opublikowanymi w AIP Polska.

Z wyjątkiem lotniska EPZG oraz EPSY to będą godziny późno-wieczorne lub nocne.

Zmiana nie obejmuje przestrzeni wokół EPMO i EPRA:
- poza godzinami pracy TWR EPMO aktywny jest ATZ EPMO i zapewniana służba AFIS Modlin;
- poza godzinami pracy TWR EPRA aktywny jest ATZ EPRA lub MATZ EPRA z zapewnianą   służbą odpowiednio AFIS Radom lub MIL TWR Radom.Czas pracy służby publikowany jest w AIP Polska AD 2 pkt. 2.18 danego lotniska.

Planowane do wprowadzenia zapisy do AIP Polska oraz VFR AIP, MIL AIP


WYMOGI RMZ – ZAPISY DO AIP POLSKA

1)    Statki powietrzne, posiadające sprzęt radiowy, wykonujące loty w strefie obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) utrzymują ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia oraz w razie konieczności nawiązują dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności.

2)    Przed wejściem w strefę obowiązkowej łączności radiowej piloci dokonują na stosownym kanale łączności zgłoszenia początkowego ze wskazaniem wywoływanej stacji, znaku wywoławczego, typu statku powietrznego, pozycji, poziomu, celów lotu oraz innych informacji na żądanie organu FIS.

3)    Loty statków powietrznych nie posiadających sprzętu radiowego są możliwe po telefonicznym zgłoszeniu lotów do odpowiedniego organu FIS najpóźniej na 15 minut przed planowanym lotem w strefie RMZ  poprzez podanie:

  • typu statku powietrznego
  • planowanej trasy w RMZ (kierunek lotu) lub rejon lotów,
  • planowanej wysokości lotu,
  • planowanego czasu wykonania przelotu przez RMZ lub czasu lotów stałym rejonie
  • dodatkowych informacji na żądanie organu FIS

ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Organa FIS w przedmiotowych strefach RMZ mają zapewnioną łączność, gdyż radiostacje FIS są rozmieszczone na każdym lotnisku dla którego są tworzone strefy RMZ.


Rys. 1 Mapka z naniesionymi planowanymi strefami RMZ

Rys. 2 Mapka zasięgów radiowych FIS z naniesionymi planowanymi strefami RMZ

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu obciążenia pracą służb FIS w zakresie komunikacji radiowej gdyż za wyjątkiem lotniska EPZG oraz EPSY będą to godziny późno-wieczorne lub nocne. Dodatkowo należy zauważyć, że już w chwili obecnej piloci latający w pobliżu lotnisk kontrolowanych i chcący wlecieć w przestrzeń kontrolowaną  w praktyce wszyscy zgłaszają się do właściwych organów FIS celem skoordynowania wlotu lub otrzymania informacji o aktywności przestrzeni kontrolowanej.


PLANOWANY TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE - AIRAC – 04 JAN 2018


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus