Przejdź do treści
Samolot na wysokości przelotowej, fot. climatechangenews
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2023 roku

W dniu 17 listopada br. Prezes Urzędu Lotnictwa cywilnego skierował do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2023 r. wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji.

Rozporządzenie określa wysokość wpłaty z tytułu kosztów realizowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zadań państwowej władzy nadzorującej związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej, o której mowa w art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „wpłatą lotniczą”.

Określona w przepisach projektowanego rozporządzenia kwota wpłaty lotniczej uiszczanej przez instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej, w roku 2023 wyniesie 13 871 823 zł.

Na tę kwotę składają się koszty Prezesa Urzędu związane ze służbami żeglugi powietrznej planowane na 2023 r., stanowiące tzw. koszty ustalone, określone w treści planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020–2024 ), zwanego dalej „Planem”, w wysokości 14 451 180,41 zł. Kwota ta została skalkulowana zgodnie z przepisami rozporządzenia 2019/317/UE przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1627 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nadzwyczajnych środków w trzecim okresie odniesienia (2020–2024) systemu skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w związku z pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 366 z 04.11.2020, str. 7), zwanego dalej „rozporządzeniem 2020/1627/UE”, i odzwierciedla koszty planowane do poniesienia przez Prezesa Urzędu w związku z realizowaniem przez Prezesa Urzędu zadań państwowej władzy nadzorującej związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej.

Kalkulację planowanych na 2023 r. kosztów realizowania przez Prezesa Urzędu zadań państwowej władzy nadzorującej związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej (kosztów ustalonych) opracowano biorąc pod uwagę zaangażowanie pracowników Urzędu w zadania związane ze służbami żeglugi powietrznej, z uwzględnieniem planowanego kształtowania się w roku 2023 czynników zewnętrznych wpływających na nakład pracy pracowników Urzędu w obszarze służb żeglugi powietrznej (do czynników tych należą m.in. liczba instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, liczba organów zapewniających te służby, liczba licencjonowanego przez Prezesa Urzędu personelu kontroli ruchu lotniczego, liczba ośrodków szkolenia personelu służb ruchu lotniczego) oraz o ogólny budżet Urzędu. Przyjęty w tym zakresie sposób określania kosztów odpowiada stosowanemu w latach ubiegłych dla określenia wysokości wpłaty lotniczej. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bip.ulc.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony