COVID-19: Odstępstwa dla pilotów zawodowych, kontrolerów, mechaników, lekarzy orzeczników, personelu pokładowego i CML

ULC

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dniu 24 marca 2020 roku Prezes ULC zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odstępstwa w zakresie spełnienia wymagań pkt FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.940 i FCL.1025 Załącznika I oraz pkt MED.A.045 i MED.C.030 Załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym oraz pkt 66.A.40 Załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.

Odstępstwa te obowiązują do dnia 23 listopada 2020 roku, na zasadach określonych w załączonych decyzjach:

Exemption_ACW_-_PL_COVID-19

Exemption_CAW_-_PL_COVID-19

Odstępstwa adresowane są w stosunku do:

 • Pilotów zawodowych (CPL) oraz liniowych (ATPL) z licencjami Part-FCL wydanymi przez Prezesa ULC, uczestniczących w operacjach zgodnych z Częścią-ORO do rozporządzenia UE nr 965/2010;
 • Personelu pokładowego w stosunku do raportów medycznych zgodnych z MED.C.030 wydanych przez polskich lekarzy orzeczników medycyny lotniczej;
 • Lekarzy orzeczników medycyny lotniczej posiadający certyfikat wydany przez Prezesa ULC;
 • Centrów Medycyny Lotniczej posiadające certyfikat wydany przez Prezesa ULC.
 • Mechaników lotniczych posiadaczy licencji na obsługę techniczną statków powietrznych Part-66 wydanych przez Prezesa ULC.

Szczegóły dot. odstępstw znajdują się w załączonych obwieszczeniach.

Lotnictwo ogólne

Dodatkowo, Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że aktualnie jest w trakcie uzgodnień z EASA kolejnych analogicznych odstępstw adresowanych tym razem w kierunku do sektora lotnictwa ogólnego. Dotyczą one między innymi przedłużenia terminu ważności badań lekarskich, uprawnień (pilotów, instruktorów, egzaminatorów), potwierdzania biegłości językowej, wydłużenia terminów na szkolenie na typ/klasę, wymagań dotyczącej bieżącej praktyki itd. w różnych kategoriach statków powietrznych.

Jednocześnie informujemy, że Departament Personelu Lotniczego ULC ze względu na wyjątkową sytuację, na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego będzie akceptował wnioski ATO i DTO na stosowanie szkoleń za pomocą wideokonferencji w miejsce wymaganych zajęć w klasie.

Egzaminy KSEJ

Uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną egzaminy KSEJ odbywają się w ograniczonym zakresie po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych pod nr. tel. +48 22 520 74 43.

Rejestr Personelu Lotniczego – wydawanie licencji

Rejestr Personelu Lotniczego ULC wznawia wydawanie licencji w Warszawie po dniu 1 kwietnia br. (prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. +48 22 520 74 51/52 oraz umawianie się na konkretne godz.). Jednocześnie informujemy że świadectwa kwalifikacji oraz pierwsze wydania licencji (na czas trwania epidemii) mogą być wysyłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany na wniosku pod warunkiem przesłania stosownej prośby na adres: rpl@ulc.gov.pl

Na stronie ULC w zakładce „personel lotniczy” w najbliższym czasie pojawi się podzakładka „COVID-19” ze stosownymi protokołami oraz wskazówkami.

Kwietniowa sesja egzaminacyjna

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) kwietniowa sesja egzaminacyjna (IV 2020 r.) (egzaminy teoretyczne) zostaje odwołana.

ULC planuje w najbliższym czasie zgłoszenie do EASA odstępstwa w zakresie przedłużenia terminów ważności rekomendacji oraz na zdawanie egzaminów (zg. z FCL.025 lit. a(3) i b(2)), o okres w którym sesje nie będą się odbywały. Na chwilę obecną trwają uzgodnienia z EASA, co do treści odstępstw w zakresie egzaminowania oraz GA. Szczegóły ww. odstępstw zostaną opublikowane na stronie Urzędu, po potwierdzeniu informacji w tym zakresie. Decyzja dotycząca kolejnych sesji zostanie podjęta w oparciu o bieżącą sytuację i pojawi się na stronie Urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem.


Informacja dla kontrolerów

W celu minimalizacji utrudnień dla kontrolerów spowodowanych przez rozprzestrzenianie się koronawirusa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udzielił odstępstwa od stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE. L Nr 63, str. 1).

Odstępstwo polega na przedłużeniu okresu ważności do 25 lipca 2020 r. niżej wymienionych uprawnień uzupełniających, certyfikatów oraz zaświadczeń, które przed tym terminem stracą ważność:

 • uprawnień uzupełniających w jednostce kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.B.020 Części ATCO;
 • uprawnień uzupełniających w zakresie biegłości językowej kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.B.035 Części ATCO;
 • uprawnień uzupełniających instruktora szkolenia operacyjnego zgodnie z pkt ATCO.C.020 Części ATCO;
 • tymczasowych upoważnień OJTI zgodnie z pkt ATCO.C.025 Części ATCO;
 • uprawnień uzupełniających instruktora szkolenia na szkoleniowych urządzeniach symulacji ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.C.040 Części ATCO;
 • uprawnień uzupełniających osoby oceniającej zgodnie z pkt ATCO.C.060 Części ATCO;
 • tymczasowych upoważnień osoby oceniającej zgodnie z pkt ATCO.C.065 Części ATCO;
 • orzeczeń lekarskich klasy 3 kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.MED.A.045 Części ATCO-MED.

Jeżeli pod koniec czteromiesięcznego okresu kończącego się 25 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzna, że powody przyznania niniejszego odstępstwa nadal obowiązują, okres ważności wyżej wymienionych uprawnień uzupełniających, certyfikatów oraz zaświadczeń może zostać przedłużony na dodatkowy okres do 4 miesięcy lub do dnia 24 listopada 2020 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznanego odstępstwa można znaleźć w załączonej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2020 r. nr LOŻ-6.0270.1.2020.ULC.1.

decyzja-na-odstepstwo-od-2015_340_2

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus