Przejdź do treści
IV Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE - samolot Wilga i robot pirotechniczny na lotnisku (fot. Zespół Prasowy Komendanta NwOSG)
Źródło artykułu

IV Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE

W ramach tegorocznych IV Ogólnopolskich Warsztatów POLON CBRNE zorganizowanych w Bydgoszczy w dniach 21-22 czerwca 2023 roku odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Zagrożenia CBRNE w Lotnictwie Cywilnym - świadomość, edukacja, ochrona".

Konferencja odbyła się w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy a ćwiczenia praktyczne dot. sytuacji kryzysowej spowodowanej przez niezidentyfikowany bezzałogowy statek powietrzny, który wtargnął w strefę kontrolowaną lotniska – CTR, mogący zawierać urządzenie wybuchowe zawierające środki niebezpieczne – chemiczne, biologiczne, radiacyjne na terenie Portu Lotniczego w Bydgoszczy.

Konferencja Naukowa pt. "Zagrożenia CBRNE w Lotnictwie Cywilnym - świadomość, edukacja, ochrona"

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przewodniczącym Komitetu Naukowego został Pan prof. dr hab. inż. Sławomir NEFFE, natomiast przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został kpt. SG dr Mariusz URBAN.

Podczas pierwszego dnia konferencji kilkudziesięciu prelegentów wygłosiło referaty w czterech panelach dotyczących m. in. przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE, ochronie lotnictwa cywilnego, świadomości, edukacji i ochronie oraz poszukiwaniu dobrych praktyk. 

W konferencji wzięli udział goście reprezentujący instytucje oraz wyspecjalizowane jednostki  działające na rzecz bezpieczeństwa  kraju  podczas ewentualnego zagrożenia terrorystycznego CBRN oraz z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego m.in: Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Warszawski, Akademię Sztuki Wojennej, Komendę Główną Straży Granicznej, Nadwiślańskiego Oddziału SG, 8 Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, Centrum  Reagowania Epidemiologicznego SZ, 1 Brygadę Logistyczną w Bydgoszczy, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, Biura Operacji Antyterrorystycznych, Państwową Straż Pożarną, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy, Port Lotniczy Bydgoszcz, Aeroklub Bydgoski, Państwową Wojewódzką Inspekcję Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszcz, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Aviation Technik, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne – BELMA, Aerospace Industries, Jakusz, IBKOL, Raytech, MBU, Arpol.

Konferencję wspierali studenci zrzeszeni w Kole Naukowym „Pogranicznik” działającym przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz uczniowie z klas o profilu technik lotniskowych służb operacyjnych z Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy.

Ćwiczenia na terenie Portu Lotniczego w Bydgoszczy

Drugiego dnia w ramach IV Ogólnopolskich Warsztatów POLON CBRN, Naziemny Zespół Poszukiwawczo Ratowniczy z 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zaprezentował działania poszukiwawcze w sytuacji katastrofy statków powietrznych. 

Głównym elementem warsztatów były ćwiczenia dotyczące współdziałania służb militarnych i niemilitarnych w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej przez niezidentyfikowany bezzałogowy statek powietrzny, który wtargnął w strefę kontrolowaną lotniska - CTR (ang. Control Zone) - mogący zawierać urządzenie wybuchowe zawierające środki niebezpieczne – chemiczne, biologiczne, radiacyjne. W ćwiczeniach wzięły udział m.in. Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy, Placówka Straży Granicznej w Łodzi, Port Lotniczy Bydgoszcz, Aeroklub Bydgoski, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Aviation Technik, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Warsztatom na terenie Portu Lotniczego towarzyszył pokaz sprzętu do zastosowania w sytuacjach zagrożenia czynnikami CBRN-E i ochrony lotnictwa cywilnego reprezentowane głównie przez Polską Grupę Zbrojeniową.

W wydarzeniu udział wzięły formacje mundurowe, które zaprezentowały sprzęt wykorzystywany do działań w ochronie lotnictwa cywilnego oraz zagrożeń CBRNE.

Zainteresowanie budził Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń ZEUS-2, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E, który został zaprezentowany przez funkcjonariuszy z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz pojazd DECON przeznaczony do dekontaminacji będący na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Ponadto wydarzeniu towarzyszyło wystawienie stoisk promocyjnych, w tym Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, gdzie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy promowali m.in. nabór do formacji wśród uczniów z klasy mundurowej z Zespołu z Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, którzy również byli uczestnikami wydarzenia.

Opracował: kpt. SG dr Mariusz URBAN
Film i zdjęcia: Zespół Prasowy Komendanta NwOSG

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony