Ciągła zdatność do lotu – ważne informacje

ULC - ciągła zdatność do lotu - ważne

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dniu 2 kwietnia 2020 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) tymczasowe zwolnienie dotyczące ważności ARC statków powietrznych pozostających w środowisku kontrolowanym w zakresie spełnienia wymagań pkt. M.A.901(a), (c), (e) i (f) Załącznika I (Part-M) oraz pkt. ML.A.901(a) i (c) Załącznika Vb (Part-ML) do rozporządzenia Komisji (UE) NR 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1, z póżn. zm.).

Zwolnienie adresowane jest do Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAMO) oraz Organizacji Kompleksowej Zdatności do Lotu (CAO), do których mają zastosowanie wyżej wymienione przepisy i które podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu.

Zwolnienie obowiązuje do dnia 30 listopada 2020 roku, na zasadach określonych w załączonej decyzji:

•  Treść obwieszczenia

•  Decyzja o zwolnieniu

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus