Certyfikat typu

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej opublikował informację dotyczącą statusu prawnego i możliwości dalszego użytkowania statków powietrznych, którym cofnięto certyfikat typu (TC) wydany lub uznany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

***

W związku z zapytaniami kierowanymi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczącymi statusu prawnego i możliwości dalszego użytkowania statków powietrznych, których certyfikat typu (TC) wydany lub uznany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) został cofnięty skutkiem:

 • stwierdzenia niezgodności projektu z wymaganiami,

 • rezygnacji właściciela z posiadania certyfikatu,

 • ogłoszenia upadłości w stosunku do właściciela

lub krajowy certyfikat typu nie został uznany przez EASA informujemy użytkowników i właścicieli o konsekwencjach braku lub utraty certyfikatu EASA w zależności od kwalifikacji danego statku powietrznego.

1. Statki powietrzne, które spełniają wymagania by być zakwalifikowane do Aneksu II do Rozporzadzenia (WE) 216/2008 z dnia 20 lutego 2008r.:

1.1. Jeśli EASA TC został cofnięty, ale był uznany w oparciu o (krajowy) polski TC to:

 • statek powietrzny będzie mógł być eksploatowany zgodnie z wymaganiami ICAO, więc wydane zostanie Świadectwo Zdatności do Lotu (CofA) zgodne z Aneksem 8 ICAO,

 • statkiem takim nie będzie można wykonywać przewozów lotniczych (samoloty już od lipca 2008, śmigłowce po wejściu w życie EU-OPS 3). Eksploatację w przewozach umożliwić może jedynie zgoda Komisji Europejskiej na odstępstwo od istotnych wymagań!,

 • modyfikacje i naprawy będą mogły być wykonywane przez certyfikowane organizacje w uzgodnieniu z krajowym posiadaczem TC, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez ULC.


Taki status mają obecnie samoloty AN-2 i śmigłowce Mi-2.

1.2. Jeśli został cofnięty zarówno EASA TC jak i polski TC to:
 • statek powietrzny może przejść do kategorii "Specjalny",

 • każdy egzemplarz wówczas jest traktowany indywidualnie i musi być złożony do ULC wniosek celem wydania Pozwolenia na Lot w kategorii "Specjalny",

 • statek powietrzny w kategorii "Specjalny" nie może być użyty do szkolenia do licencji (PPL),

 • w lotach międzynarodowych statek powietrzny w kategorii "Specjalny", będzie musiał uzyskać zgodę władz lotniczych, krajów do których chce wlecieć lub gdzie chce wykonywać loty,

 • modyfikacje i naprawy może wykonywać właściciel po uzgodnieniu i pod nadzorem ULC.


Taki status mają obecnie np. samoloty PZL-101 Gawron i Jak-12, szybowce: MDM-1M FOX, SZD-54-2 Perkoz.

2. Statki powietrzne, które nie spełniają wymagań by być zakwalifikowane do Aneksu II do Rozporządzenia (WE) 216/2008, z dnia 20 lutego 2008r.:
 • statek powietrzny zostanie przeniesiony do grupy tzw. "sierot" (orphans), tzn. statków powietrznych pozbawionych aktywnego posiadacza TC,
 • będą mogły być eksploatowane na podstawie tzw. Specjalnych Wymagań Zdatności (Specific Airworthiness Specifications) wydanych przez EASA,
 • nie będą mogły otrzymać standardowego Świadectwa Zdatności (CofA), a tym samym nie będą mogły być używane do m.in. przewozów lotniczych i szkolenia chyba, że Komisja Europejskiej wyraziła zgodę na odstępstwo od istotnych wymagań!,
 • na tego typu statki powietrzne zostanie wydany Permit to Fly (PtF) zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1702/2003 Part 21 "P", upoważniający do wykonywania lotów międzynarodowych na terenie państw członkowskich UE bez konieczności uzyskiwania specjalnych zgód lokalnych władz lotniczych,
 • modyfikacje i naprawy muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez EASA (organizacje nie będą mogły robić tego samodzielnie).

Taki status mają obecnie samoloty M-20 Mewa i An-28.

Certyfikaty typu wydawane są też dla silników i śmigieł. Problemy związane z brakiem właściciela TC w całości dotyczą tych wyrobów i statków powietrznych, na których były montowane i eksploatowane.

ULC nie może pełnić roli właściciela TC.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w:
Departamencie Techniki Lotniczej Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
tel.: (22) 520 73 36, fax : (22) 520 73 73
e-mail: ltt@ulc.gov.pl
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus