Przejdź do treści
Źródło artykułu

21. rocznica powstania Urzędu Lotnictwa Cywilnego

W dniu 17 listopada, mija 21 lat od powstania Urzędu Lotnictwa Cywilnego sprawującego nadzór nad lotnictwem cywilnym w Polsce.

Początki władzy lotniczej w Polsce sięgają 1919 roku. Wówczas uchwałą Rady Ministrów sprawy komunikacji lotniczej powierzono Ministerstwu Kolei Żelaznych, a kwestie lotnicze załatwiano wraz z innymi, będącymi w zakresie Wydziału Kolejek Wąskotorowych i Miejskich Ministerstwa Kolei Żelaznych. To już przeszłość. Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju lotnictwa w Polsce i na świecie, a lotnictwo ma własny organ administracji rządowej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego został powołany Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, po zniesieniu Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego oraz Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury. Pracownicy obu jednostek stali się pracownikami ULC. Do zadań i kompetencji Prezesa ULC, jako organu administracji państwowej, należy sprawowanie nadzoru lotniczego, w tym wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo lotnicze oraz pełnienie funkcji władzy lotniczej w rozumieniu przepisów międzynarodowych. Od grudnia 2016 roku prezesem ULC jest Piotr Samson.

Do zadań i kompetencji Prezesa Urzędu należy m. in. przyznawanie uprawnień przewoźnikom lotniczym i użytkownikom statków powietrznych, wydawanie zgód i decyzji w sprawach lotnictwa cywilnego, certyfikacja lotnisk i lądowisk, oraz prowadzenie rejestru statków powietrznych.

Obecną strukturę ULC tworzy jedenaście departamentów oraz kilka biur a także zlokalizowane w całej Polsce delegatury i jednostki terenowe, które razem nadzorują:

  • transport lotniczy,
  • infrastrukturę lotniskową,
  • operacje lotnicze,
  • technikę i eksploatację sprzętu,
  • żeglugę powietrzną,
  • bezpieczeństwo lotów,
  • szkolenie i licencjonowanie personelu lotniczego,
  • ochronę w lotnictwie cywilnym,
  • bezzałogowe statki powietrzne,
  • prawa pasażerów.

ULC współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, m.in. z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i EUROCONTROL.

Kierownictwo i pracownicy Urzędu dziękują wszystkim Klientom, osobom związanym z lotnictwem oraz sympatykom awiacji za dotychczasową współpracę. Zachęcają również do dalszego działania na rzecz bezpieczeństwa w lotnictwie i rozwoju całego rynku usług lotniczych w Polsce.

Codzienną działalność ULC przybliża poniższy film.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony