KTL AOPA, ULC, PAŻP i KZPP w sprawie minimów VFR

VFR minima, fot. Paweł Korzec

W dniu 17 maja 2012 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przewodniczący Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną v-ce Prezes ULC T. Kądziołka, Sekretarz KZPP P. Kołoszczyk, przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: L. Kołakowski i J. Koć oraz przedstawiciele KTL AOPA Poland: M. Stan, W. Kapitan oraz S. Kubiak. Spotkanie zostało zaaranżowane przez prezesa Kądziołkę w celu wyjaśnienia kwestii związanych z wprowadzanym przez PAŻP rozwiązaniem dotyczącym minimów wykonywania lotów VFR.

Przypomnijmy chronologię wydarzeń:

27 styczeń 2012 – KTL AOPA Poland otrzymuje pismo z prośbą o konsultacje społeczne minimów wykonywania lotów VFR w FIR Warszawa z wyznaczoną datą odpowiedzi na 3 lutego 2012 roku. (Propozycja AOPA znajduje się tutaj)

3 lutego 2012 roku – w siedzibie PAŻP odbywa się spotkanie w sprawie redukcji minimalnych warunków meteorologicznych dla wykonywania lotów VFR z udziałem przedstawicieli Aeroklubu Polskiego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Policji, Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych oraz KTL AOPA Poland.

6 lutego 2012 - zostaje sporządzona notatka podsumowująca wynik spotkania, która zostaje zatwierdzona przez Tomasza Różyńskiego (PAŻP) a następnie przekazana uczestnikom spotkania. (Pełna treść notatki znajduje się tutaj).

W notatce tej znajdują się istotne zapisy:

Punkt 9 – „Większość uczestników spotkania (Aeroklub, AOPA, LPR, MSW, wojsko) za bardziej elastyczne uznała propozycję AOPA.

Punkt10 - … „Dyrektor AP podjął decyzję o wykorzystaniu w Zarządzeniu Prezesa PAŻP (władza ATS) zapisów zaproponowanych przez AOPA. Przypomniał również, że wypracowana propozycja zostanie zaprezentowana na najbliższym KZPP.”

Ustalenia końcowe – „1. Przygotować zarządzenie Prezesa PAŻP w sprawie redukcji minimalnych warunków VMC dla przelotów statków powietrznych z uwzględnieniem propozycji uczestników spotkania.”

29 lutego 2012 roku – 71 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną – na które nie zostają zaproszeni przedstawiciele środowiska w tym KTL AOPA Poland. Na posiedzeniu tym pan Tomasz Różyński (PAŻP) przedstawia informację o aktualnych i proponowanych regulacjach – Zapisy zyskują pozytywną oceną KZPP i rekomendacje do umieszenia ich w AIP Polska.

23 marca 2012 – Ukazuje się Decyzja nr 2 Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która nie jest zgodna z wynikiem uzgodnień środowiskowych. 

16 kwietnia 2012 rokuKTL AOPA Poland zwraca się do przewodniczącego KZPP o wstrzymanie wejścia w życie niezgodnej z ustaleniami decyzji prezesa PAŻP. KTL AOPA wyraża w ten sposób swoje niezadowolenie z faktu, że decyzja Prezesa PAŻP nie uwzględnia uzgodnionego stanowiska środowiska lotniczego GA (przewaga operacji VFR) i sposobu prowadzenia konsultacji społecznych przez PAŻP.


Przedstawiciele KTL AOPA Poland podnieśli, że PAŻP przeforsował swoją koncepcję rozwiązania problemu minimów VFR w przestrzeniach klas G i F, mimo iż wynik konsultacji społecznych sugerował inne rozwiązania. Takie działanie stawia pod znakiem zapytania sens prowadzania konsultacji ze stroną społeczną skoro w rozwiązaniach finalnych uzgodnione i rekomendowane zapisy zostają pominięte. Przedstawiciele PAŻP odrzucili takie zarzuty stwierdzając, że Prezes PAŻP (jako władza ATS) ma prawo wybrać rozwiązanie, które jest jego zdaniem najlepsze. L. Kołakowski stwierdził, że przyjęte rozwiązania są poprawne w sensie prawnym i nie są niezgodne z propozycjami AOPA-y, a ustawione progi prędkości podnoszą bezpieczeństwo wykonywania lotów i stanowią istotną poprawę względem aktualnych regulacji. Z takim stanowiskiem nie zgodzili się przedstawiciele KTL AOPA zwracając uwagę, że przepisy powinny być proste, jednoznaczne i życiowe. Powtarzając pytanie o sens zwracania się do środowiska lotniczego, pilotów, instruktorów, egzaminatorów. Zdaniem KTL AOPA, ustalenia wypracowane w gronie uczestników spotkania zwołanego z inicjatywy PAŻP, winy leżeć u podstawy wprowadzanych rozwiązań.

Przedstawiciele AOPA zwrócili uwagę, że dużo łatwiej zapamiętać jedną wartość (np. 40 sekund) niż proponowaną przez PAŻP tabelkę. PAŻP stanął na stanowisku, że rozwiązanie posługujące się parametrem czasowym jest zbyt dowolne i uznaniowe. Z takim stanowiskiem nie zgodzili się nie tylko przedstawiciele KTL AOPA, ale również T. Kądziołka podkreślając, że w dynamicznych warunkach lotu w trudnych warunkach atmosferycznych jedynym obiektywnym parametrem jest czas – co daje szansę na zastosowanie zapisu równoległego regulacji.

Z takim stwierdzeniem nie zgodził się L. Kołakowski twierdząc, że posługiwanie się czasem pozostawia zbyt wiele dowolności i nie jest poprawne. Nadmienił jednak, że rozwiązania oparte o parametr czasowy są stosowane w Europie, podobnie jak rozwiązania definiowane odległością. Z kolei przedstawiciele KTL AOPA argumentowali, że każdy pilot wie, że ocena widzialności w locie jest zawsze subiektywna, a regulacje zawarte w Załączniku 2 do konwencji stosują zapisy „z dala od chmur”, które w swej naturze są uznaniowe.

W emocjonującej dyskusji padały ze strony PAŻP dość zaskakujące stwierdzenia, że rolą PAŻP jest bycie policjantem w polskiej przestrzeni powietrznej i takie zapisy temu służą (J.Koć -PAŻP). Z takim stwierdzeniem gwałtownie nie zgodzili się pozostali uczestnicy spotkania podkreślając, że z definicji rolą organów powoływanych przez PAŻP jest służba i pomoc pilotom wykonującym loty w FIR Warszawa. Dość zaskakujące stwierdzenie padło z ust pana P. Kołoszczyka, że przecież to PAŻP odpowiada za bezpieczeństwo i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. Przedstawiciel KTL zareagowali - zwracając uwagę, że to pilot dowódca statku powietrznego ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stosowanie się do zasad i przepisów obowiązujących w przestrzeni powietrznej FIR-u i to on jest karany za ich przekroczenie zgodnie z zapisami w ustawie prawo lotnicze.

Gorącą dyskusję starał się schładzać T. Kądziołka, który zasugerował ponowne rozważenie przez PAŻP adekwatności wprowadzanych rozwiązań, mając na względzie wynik spotkania konsultacyjnego oraz fakt funkcjonowania w obszarze legislacyjnym Europy rozwiązań opartych na parametrze czasowym.
Przedstawiciele PAŻP przychylili się do tej sugestii zauważając, że w chwili obecnej PAŻP ma wiele innych niecierpiących zwłoki zajęć. KTL AOPA po raz kolejny zwróciła się z apelem o wsłuchanie się w głos środowiska, bo to właśnie piloci muszą zrobić z zapisów użytek praktyczny. A dobre prawo jest po prostu przestrzegane.

PAŻP obiecał powtórnie przeanalizować zagadnienie w możliwie nieodległej przyszłości - tak, aby ewentualne skorygowane lub doprecyzowane zapisy mogły wejść w życie przed sezonem jesienno-zimowym.

W toku dyskusji przedstawiciele KTL AOPA zwrócili uwagę, że od ponad dwóch lat PAŻP zaniechał spotkań roboczych ze środowiskiem lotniczym, które odbywały się regularnie w latach ubiegłych. W trakcie tych spotkań przeprowadzano analizę między innymi stopnia wykorzystania elastycznych struktur przestrzeni powietrznej, konsekwencji wprowadzonych zmian oraz przedstawiano plany na przyszłość. Wiele wniosków przeprowadzonych w toku dyskusji było wprowadzanych w życie poprawiając w ten sposób istniejący stan rzeczy. Niestety od pewnego czasu nie odbyły się żadne spotkania robocze. Drobnym wyjątkiem są spotkania, na których omawiano zakres ograniczeń na czas Euro 2012 i wspomnianych powyżej minimów dla lotów VFR.

KTL AOPA  Poland


Od redakcji

Regulowana materia dotyczy zapisów na poziomie krajowym. Piloci wykonujący loty w ośrodkach, posiadacze AWC itp. zobowiązani są do wykonywania lotów w oparciu o zatwierdzone instrukcje operacyjne, które mogą nakładać bardziej szczegółowe lub rygorystyczne warunki wykonywania lotów VFR.

29 grudnia 2009 roku w Dzienniku Urzędowym ULC ukazało się obwieszczenie nr 16 prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Minister Infrastruktury rozporządzeniem z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie przepisów ruchu lotniczego w §2 określił, że kompetencje i obowiązki „właściwej władzy ATS”, o której mowa w załączniku 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów.

Od tego dnia z uwagi na brak określonych minimalnych warunków meteorologicznych wszystkie loty cywilnych statków powietrznych wykonywane w przestrzeniach klas G i F na wysokościach do 3000 ft AMSL lub1000 ft GND, w zależności od tego co jest wyższe w warunkach poniżej 500m/5km, były niezgodne z prawem. Od 2008 roku czekamy na sensowne uregulowanie tej materii zgodnie z delegacjami.

Czytaj również:
ULC nie może wstrzymywać wejścia w życie decyzji Prezesa PAŻP
Przepisy wykonywania lotów z widocznością - nowe
Odpowiedź PAŻP na zarzuty KTL AOP 
 

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus

Komentarze

To prawda. Prezes PAŻP z premedytacją lekceważy użytkowników przestrzeni powietrznej. Prezes Banaszek uważa, że wie już wszystko. Musi jednak jeszcze sporo popracować nad przygotowaniem merytorycznym oraz kulturą osobistą, która jest u niego poniżej poziomu krytyki. Jeśli się nie ma kultury wrodzonej, to trzeba mieć nabytą. Mam nadzieję, że ULC wyciągnie wnioski z ostatnich działań prezesa PAŻP. To, że nie potrafi dokończyć żadnego projektu i potrafi zepsuć nawet rzeczy, które dobrze funkcjonowały - to już wiemy. Nie można jednak pozwalać na to aby wdrażane operacyjne rzeczy kompromitowały PAŻP i zagrażały bezpieczeństwu.

Dlaczego PAŻP nie spotyka się z przedstawicielami personelu latającego różnych rodzajów lotnictwa? Bo Dyrektorem Biura odpowiedzialnego za przestrzeń nie jest już Leszek Gołąb. Za niego takie praktyki były czynione. A teraz niestety jego następcą jest ktoś, kto w ogóle nie czuje lotnictwa.
A to przykre.
Przykładem tego jest właśnie wypracowana decyzja dotycząca mimimów.
Wróci Gołąb na swoje miejsce - wróci wszystko do normalności.

Zobaczcie jak to robią Czesi
http://www.vletectvi.cz/image/prostor.png
W wizualizacji macie zawarte wszystkie przepisy.Odnośnie widzialności w przestrzeni klasy G (1000ft AGL)-5km, można zmniejszyć do 1,5km dla samolotów,0,8km dla śmigłowców jeżeli stosunek JAS do Widzialności jest mniejsze lub równe 100

Polecamy fachowcom z PAŻP z nadzieją, że wreszcie zrozumieją o co KTL AOPA'ie chodziło.

A w szczególności Panu MINISTEROWI Banaszkowi Prezesowi Różyńskiemu.

Proszę z szacunkiem do Pana Ministra dr Banaszka

Witam

Jako jeden z uczestników spotkania chciałbym sprecyzować stwierdzenia, które zaprezentowałem jako przedstawiciel PAŻP.

1. Decyzja o redukcji minimów widzialności w lotach VFR UWZGLĘDNIAŁA stanowisko AOPA. Uwzględnienie czyjegoś poglądu nie jest jednoznaczne z dosłownym jego cytowaniem. Uwzględnienie polegało na przeliczeniu zaproponowanego przez AOPA czasu 40 sekund na zależne od prędkości lotu wartości widzialności.
Rozliczanie widzialności na czas lotu należy do dziedziny metodyki latania, a nie tworzenia prawa.
2. Formułując przepis, jakim jest redukcja wartości widzialności z 5 km określonych w Aneksie 2, PAŻP uznała, że należy go sformułować jednoznacznie i możliwie prosto. Z tego powodu wprowadzono 4 progi prędkości i odpowiadające im granice widzialności.
3. Zdaniem PAŻP wartości odległości (jak np widzialność) należy w przepisach podawać w jednostkach długości, a nie czasu.
4. Wychodząc na przeciw sugestii Prezesa Tomasza Kądziołki, jako przedstawiciel "appropriate ATS authority" obiecałem, że dokonamy w PAŻP prawnej analizy możliwości zastosowania metody oceny widzialności opartej o przewidywany czas lotu.

Wykraczając poza meritum sprawy, zwracam uprzejmie uwagę Czytelników, że słowa o "braku sensu konsultacji", "forsowaniu swojej koncepcji", "nie uwzględnianiu uzgodnionego stanowiska środowiska lotniczego" stosowane PO WPROWADZENIU Z INICJATYWY PAŻP znacznej liberalizacji przepisów wyraźnie pokazują intencje uczestników spotkań.

Pozdrawiam
JK

Szanowny Panie Janie,

1. Czy dobrze czytam? Że posługiwanie się parametrem czasowym (w celu zapewnienia separacji) jest obce służbom ATC?
Skoro daje się czas przeliczyć na odległość w celach separacji to na pewno daje się go przeliczyć w celu zachowania adekwatnej widzialności.

2. Czy Istotne uproszczenie polega na wygenerowaniu czterech progów prędkości zamiast jednej wartości 40 sek jak w propozycji AOPA?

3. W notatce ze spotkania jest sformułowanie "wykorzystaniu w Zarządzeniu Prezesa PAŻP (władza ATS) zapisów zaproponowanych przez AOPA" moim skromny zdaniem czasownik wykorzystać ma inne znaczenie niż czasownik uwzględnić. Jesli istotnie inne był intencje to proszę jednoznacznie pisać notatki z takich spotkań a nie je dowolnie interpretować bo to trąci manipulacją.

4. cyt. "Po wprowadzeniu znacznej Liberalizacji przepisów przez PAŻP" - od kiedy to PAŻP jest organem prawotwórczym? Zgodnie z Aneksem 2 władza ATS rozciąga się na określenie minimów wykonywania lotów VFR i taka delegacja jest zawarta w obowiązujących aktach prawnych ( o co chodzi z tą inicjatywa? PAŻP powinien to zrobić w momencie wprowadzenia Aneksu 2 do stosowania). O jakich innych "liberalizacjach" pan mówi bo tego wymaga użycie słowa "znaczna".

5. Jeśli dobrze czytam to od 2008 roku operacje np. LPR czy innych operatorów w warunkach gorszych niż 500m / 5 km były niezgodne z prawem. Czy czyją się panowie spełnieni że trzeba było czekać 5 lat (PIĘĆ LAT) na zalegalizowanie lotów ratujących ludzkie życie? Czy wszyscy, którzy łamiąc przepisy ratowali ofiary wypadków zostaną przez PAŻP (Władze ATS) przeproszeni za zaniedbanie?

Mam jeszcze kilka uwag ale nie wiem czy warto. Wy i tak tego nie zrozumiecie.

Ludzie ludziom zgotowali ten los.
Szkoda.

To prawda, że sprawa jest niezałatwiona od 2008r. My w PAŻP znamy przyczynę. Jest identyczna w stosunku do wielu spraw. Przydzielane zadań przez Banaszka Pracownikom którzy nie mają kompetencji w danym zakresie. Następnie, w wyniku braku postępu, przekazywanie kolejnemu, aż do skutku. Trwa to niestety bardzo długo. Niestety Banaszek to Prezes, który zamiast zajmować się strategią firmy, jej rozwojem, sili się na kreowanie obrazu Prezesa fachowca od wszystkiego.

Ta cała sytuacja jest jak guma z majtek, kiedyś strzeli i da po oczach

Fachowość Kołakowskiego wyraźnie widać w jego wypowiedzi podczas spotkania 'twierdząc, że posługiwanie się czasem pozostawia zbyt wiele dowolności i nie jest poprawne. Nadmienił jednak, że rozwiązania oparte o parametr czasowy są stosowane w Europie' - BRAWOOOOO w Europie stosują metody nie zgodne z prawem, a PAŻP przeprowadzi analizę ich wdrożenia w Polsce.
BRAWOOOOO

Panie Kołakowski, nie próbuj uczyć ojca dzieci robić, samolatem to Ty latałeś tylko jako pasażer

"...politykom tylko o to chodzi,
abyś sam nie mógł myśleć,
abyś sam nie mógł chodzić..."

To się chłopy z PAŻP zobowiązali do zmiany Decyzji? Pewnie będzie jak z serwisem AIM?