AOPA – Poland zwiększa swoje szeregi

KTL AOPA Poland
Wstąp w szeregi KTL - AOPA Poland - niezależnej organizacji dla której najważniejszymi zadaniami jest upowszechnienie i ułatwienie możliwości wykorzystania lotnictwa ogólnego w Polsce. KTL - AOPA to jedyne całkowicie niezależne ciało opiniotwórcze, mające realny wpływ na brzmienie tworzonych ustaw i przepisów. Wykorzystaj tą organizację w czasach, kiedy urzędnicze pomysły biorą górę nad zdrowym rozsądkiem i nowoczesnymi potrzebami biznesowymi.

Ze swoim dwunastoletnim stażem, stowarzyszenie stało się liczące i zauważalne we wszystkich polskich urzędach. KTL - AOPA to stowarzyszenie - nie szkoła, nie prywatna firma, ani nie aeroklub. W jej szeregi może wstąpić każdy, kto posiada licencje pilota, jest uczniem pilotem po odbyciu pierwszego samodzielnego lotu, posiada pisemne prawo do użytkowania samolotu lub jest właścicielem albo współwłaścicielem samolotu lub śmigłowca.

W dniu 22 listopada 2008 członkowie KTL - AOPA na Walnym zebraniu postanowili:

- Obniżenie rocznej składki członkowskiej dla członków rzeczywistych do kwoty 45 zł za miesiąc;
- Każdy kto jest licencjonowanym instruktorem lub zdobył licencję pilota w 2008 roku, może bezpłatnie na okres jednego roku stać się członkiem rzeczywistym Krajowego Stowarzyszenia Lotniczego. Wystarczy tylko wysłać podpisaną deklarację;
- Będą częściej przyznawane członkostwa honorowe, dla osób wybitnie zasłużonych dla lotnictwa, pilotów, którzy utracili licencje ze względu na stan zdrowia, wiek czy wypadki losowe. To właśnie ich obecność jest dla stowarzyszenia szczególnie ważna. KTL - AOPA zdaje sobie sprawę że ich doświadczenie, wiedza i pomoc  wzmocni siłę całej organizacji.

Zebrane fundusze, składki i dotacje zapewniają bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia.   Wszystkie wydatki, są publikowane w corocznych raportach finansowych. Zarząd i Rada Stowarzyszenia nie pobiera żadnych korzyści finansowych z racji pełnienia swoich obowiązków. Zebrane fundusze wykorzystywane są na działalność statutową, pokrycie kosztów imprez lotniczych, szkoleń, legitymacji członkowskich, wydatki na administrację i prowadzenie biura.

Aby wstąpić w szeregi Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA, wystarczy wypełnić formularz: http://www.aopa.pl/doc/Deklaracja_czlonek_rzeczywisty.pdf

O KTL AOPA:

KRAJOWE TOWARZYSTWO LOTNICZE - AOPA POLAND to stowarzyszenie istniejące w Polsce od 1996 roku, zrzesza pilotów oraz właścicieli prywatnych samolotów i helikopterów. Jak dotąd intensywne działania organizacji przyczyniły do zmiany niektórych niekorzystnych i krzywdzących przepisów (finansowych – utrzymanie paliwa bez akcyzy dla większości operacji lotniczych, ubezpieczeniowych – zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej przy zmniejszonych składkach, technicznych – wprowadzenie pojęcia innych miejsc do startów i lądowań, doprowadzenie do rozsądnego współużytkowania przestrzeni powietrznej przez samoloty wojskowe i cywilne itd.).


KTL AOPA POLAND jest 41 krajowym członkiem IAOPA - International Aircraft Owners and Pilots Association, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 485.000 pilotów i właścicieli statków powietrznych w 64 krajach świata.

IAOPA jest jedyną organizacją lotniczą posiadającą swoich przedstawicieli w: ICAO, JAA - Europejskich Władzach Lotnictwa Cywilnego, EUROCONTROL - Europejskiej Organizacji Nadzoru Przestrzeni Powietrznej oraz Komisji Europejskiej. Intensywnie walczy o zmianę nieżyciowych przepisów utrudniających, często z powodów biurokratycznych, prowadzenie przedsiębiorstw w tej gałęzi gospodarki.

KTL -  AOPA Poland uważa za konieczność wspomaganie rozwoju firm lotniczych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na styku z lotnictwem. W związku z rozwojem naszej organizacji, jak tez usilnymi naciskami środowiska o zwiększenie jej wpływu na brzmienie przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń dotyczących szeroko pojętej branży lotniczej, wykorzystania przestrzeni powietrznej i wykorzystania lotnisk i lądowisk

KTL AOPA Poland wcieliło w życie zapis statutowy umożliwiający stworzenie grupy członków wspierających jego działania na rzecz lotnictwa cywilnego. Istnienie podmiotów gospodarczych w gronie członków organizacji znacząco zwiększa możliwości utworzenia silnie respektowanego poprzez rząd i organy ustawodawcze lobby walczącego dla wspólnego dobra, rozwoju lotnictwa w Polsce.  Zrzeszenie firm działających w branży lotniczej wspólnie, pod jednym sztandarem Krajowego Towarzystwa Lotniczego - AOPA Poland umożliwi podjecie zdecydowanych działań na rzecz zmiany niekorzystnych i krzywdzących przepisów i rozporządzeń, jak tez znacząco wpłynie na rozwój i promocje tej niezwykle przyszłościowej gałęzi gospodarczej.

Działamy w sytuacji, gdzie Polska ma najmniejszą w Europie ilość zarejestrowanych lotnisk i lądowisk, najmniejszą ilość pilotów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców i niecałe 2% europejskiej floty statków powietrznych. To jest miara naszego zacofania, którą chcemy i możemy zmienić.

Celami KTL AOPA POLAND zapisanymi w statucie są:

- Podnoszenie bezpieczeństwa latania, sprawności technicznej i ekonomicznej lotnictwa ogólnego;
- Reprezentowanie lotnictwa ogólnego na forum parlamentarnym, rządowym                    i administracyjnym w kraju i zagranicą;
- Informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z rozwoju lotnictwa ogólnego;
- Ochrona istniejących lotnisk i lądowisk, promowanie działalności lotniczej na byłych lotniskach wojskowych;
- Eliminowanie nieuzasadnionych, szkodliwych dla lotnictwa przepisów, opłat i podatków oraz ograniczeń w dostępie do przestrzeni powietrznej i lotnisk;
- Organizowanie szkoleń i doradztwa dla członków stowarzyszenia oraz zapewnienie im ochrony prawnej;
- Pogłębianie przyjaznych stosunków międzynarodowych, wymiana doświadczeń z zagranicznymi aeroklubami, organizacjami lotniczymi i pilotami;
- Organizowanie zawodów i imprez lotniczych w kraju i za granicą oraz udział w nich członków stowarzyszenia.
- Zabiegamy aby lotnictwo ogólne było dostrzegane jako równoprawny środek lokomocji
- Walczymy o powszechną dostępność do przestrzeni lotniczej
- Reprezentujemy Cię na forum międzynarodowym

Przywileje członka wspierającego KTL AOPA Poland


Członek wspierający otrzymuje poparcie ze strony KTL - AOPA Poland w przypadku występowania przed instytucjami i władzami lotniczymi, gdy pogląd lub sprawa członka wspierającego ma na celu rozwój lotnictwa i zgodna jest z punktem widzenia KTL - AOPA Poland.

Członek wspierający otrzymuje międzynarodową legitymację KTL - AOPA MEMBER honorowaną na całym świecie przez tysiące instytucji oferujące zniżki specjalne, np: w hotelach, ubepieczeniach, przy zakupie biletów lotniczych, wynajmie samochodow, itp.
 
Członek wspierający ma prawo używania znaku graficznego KTL AOPA Poland na swoim papierze firmowym z adnotacją "członek wspierający" lub AOPA MEMBER.

Członek wspierający ma zagwarantowane uczestnictwo w imprezach lotniczych organizowanych przez KTL - AOPA Poland na warunkach jak pozostali członkowie.

Członek wspierający otrzymuje zgodę na przesłanie raz w miesiącu drogą mailową do wszystkich członków KTL - AOPA Poland informacji o swojej ofercie handlowej.

Członek wspierający jest zapraszany na spotkania hangarowe KTL.

Członek wspierający znajduje się na liście adresowej do korespondencji wysyłanej do pozostałych członków KTL - AOPA Poland.

Członek wspierający ma pierwszeństwo w sponsorowaniu imprez i wylotów KTL - AOPA Poland, w zamian za promocję swojej firmy.

Członek wspierający posiada możliwość odpłatnej reklamy na stronach internetowych KTL - AOPA Poland, wychodzącej poza umieszczenie linku i krótkiej informacji pisemnej o objętości jednej strony formatu A4.

Zapoznaj się ze statutem organizacji: http://www.aopa.pl/home.php?page=statut

W naszej opinii, w skali globalnej, lotnictwo jest jednym z najważniejszych motorów rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego.

Zapraszamy,
Zarząd KTL AOPA Poland

 

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus

Komentarze

KTL - jak chcecie być traktowani jak prawdziwa krajowa AOPA to musicie się trochę bardziej postarać. I nie chodzi tylko o wysokość składek. Ale dobrze, że zaczynacie rozumieć, że Wasza dotychczasowa filozofia prowadzi donikąd i nie służy dobrze polskiemu GA.

Daleko do Wam do właściwej AOPA... poczekam aż będzie 45 zł rocznie, wtedy się zapiszę.