Rozporządzenie EU odnośnie wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych

Rozporządzenie EU odnośnie dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych, 08.2020

W internecie zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Komisja Europejska, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspól¬nych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchyla¬jące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (1), w szczególności jego art. 58 i 61, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Systemy bezzałogowych statków powietrznych (SBSP), których eksploatacja stwarza niskie ryzyko i w odniesieniu do których operator SBSP może przedłożyć oświadczenie na podstawie standardowego scenariusza wymienionego w dodatku 1 do załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 (2), nie powinny podlegać standardowym lotniczym procedurom zgodności. W przypadku tych SBSP należy skorzystać z możliwości ustano¬wienia unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, o którym mowa w art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/1139. Należy zatem określić wymogi dotyczące ryzyka związanego z operacjami tych SBSP, w pełni uwzględ¬niając inne mające zastosowanie przepisy unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. W związku z tym należy stworzyć dwie nowe odrębne klasy SBSP z odrębnymi zbiorami wymogów odnoszących się do różnych rodzajów ryzyka. Rozdział II rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 (3) powinien więc objąć te nowe klasy.

(2)SBSP wykorzystywane w ramach standardowych scenariuszy zdefiniowanych w dodatku 1 do załącznika do rozpo¬rządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 powinny spełniać wymogi dotyczące produktów określone w rozdziale II rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i w związku należy je usunąć z zakresu rozdziału III.

(3) Wymogi te powinny być zgodne z zasadniczymi wymogami przewidzianymi w art. 55 rozporządzenia (UE) 2018/1139, w szczególności w odniesieniu do konkretnych cech i funkcji niezbędnych do ograniczenia ryzyka związanego z operacjami wykonywanymi przez te SBSP w zakresie: bezpieczeństwa lotu, prywatności i ochrony danych osobowych, ochrony lub środowiska.

(4)Kiedy producent wprowadza na rynek SBSP z zamiarem udostępnienia ich na potrzeby operacji zgodnych z zasa¬dami i warunkami mającymi zastosowanie do kategorii „otwartej” lub objętych oświadczeniem o operacji i w związku z tym umieszcza na nich etykietę identyfikacyjną danej klasy, zobowiązany jest zapewnić zgodność tych SBSP z wymogami dotyczącymi tej klasy. Podobnie, w przypadku gdy producenci wprowadzają na rynek zestawy akcesoriów umożliwiające przekształcenie SBSP klasy C3 na C5, są oni zobowiązani zapewnić zgodność SBSP wyposażonych w zestaw akcesoriów ze wszystkimi wymogami klasy C5.

(5)W celu wsparcia zdalnej identyfikacji, będącej jednym z elementów niezbędnych do funkcjonowania opracowywa¬nego obecnie systemu zarządzania SBSP U-space, wszystkie systemy bezzałogowych statków powietrznych eksploa¬towane w danej kategorii należy wyposażyć w system zdalnej identyfikacji.

(6)SBSP eksploatowane w danej kategorii, które nie wymagają rejestracji zgodnie z art. 14 rozporządzenia wykona¬wczego (UE) 2019/947, powinny posiadać niepowtarzalny numer seryjny, chyba że zostały skonstruowane do użytku prywatnego.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii nr 05/2019 (4) wydanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia (U 2018/1139)

Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Komisja Europejska
comments powered by Disqus