Nowe wspólne przepisy europejskie dla bezzałogowych statków powietrznych stały się faktem

EASA Drones, fot. dlapilota.pl

No i stało się. 11 czerwca Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego opublikowała rozporządzenie delegowane i wykonawcze komisji w sprawie bezzałogowych statków powietrznych. Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po publikacji, a państwa członkowskie będą miały rok do ich wdrożenia i wskazania ew. odstępstw tak aby do czerwca 2021 roku zunifikowane europejskie przepisy zaczęły obowiązywać w całej zjednoczonej Europie.

Nadrzędnym celem wprowadzenia nowych regulacji jest zapewnienie wspólnego bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych oraz ochrona prywatności obywateli UE, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do przestrzeni powietrznej dla dronów.

Nowe zasady obejmują wymagania techniczne (w tym nadzór nad producentami) i operacyjne. Z jednej strony definiują cechy jakie musi posiadać dron aby nie stanowił zagrożenia. Z drugiej, przepisy określają rodzaje operacji, od tych dla których nie będzie wymagana uprzednia zgoda, do tych z udziałem certyfikowanych statków powietrznych i operatorów, a także minimalne wymagania dotyczące szkolenia pilotów.


Od pierwszego lipca 2020 roku przepisy te nakładają obowiązek rejestracji dronów o masie powyżej 250 gramów.


Pojawią się 3 nowe kategorie: „otwarta", „szczególna" i „certyfikowana" zdefiniowane według cech drona i celu jego użycia.

Kategoria „otwarta" (ang. Open)

Operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii „otwartej" nie będą wymagały uzyskania zezwolenia na operację ani złożenia przez operatora bezzałogowego systemu powietrznego. Uogólniając w tej kategorii znajdzie się większość dronów poniżej 250gr, wykorzystywanych do celów rekreacyjnych które ze względu na charakter operacji nie będa wymagały analizy ryzyk.

Kategoria „szczególna" (ang. Specific)


W tej kategorii operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego będą wymagały uzyskania zezwolenia na operację wydanego przez właściwy organ. Będzie wymagana analiza ryzyka przez operatora. W tej kategorii najprawdopodobniej znajdą się wszystkie firmy usługowe, które dzisiaj wykonują płatne usługi na podstawie Świadectwa Kwalifikacji wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Kategoria „certyfikowana" (ang. Certified)

W tej kategorii wymagana będzie certyfikacja bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i certyfikacji operatora oraz, w stosownych przypadkach, uzyskania licencji przez pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Certyfikat LUC

Przepisy wykonawcze wprowadzają również certyfikat operatora lekkich bezzałogowych systemów powietrznych („certyfikat LUC") wydany operatorowi bezzałogowego systemu powietrznego przez właściwy organ. Ważne, aby nie mylić LUC z jego dzisiejszym odpowiednikiem: świadectwem kwalifikacji. LUC będzie czymś w rodzaju certyfikatu upoważniającego do wykonywania danego typu operacji, np. BVLOS.

Z kolei, Urząd Lotnictwa Cywilnego planuje migrację dotychczasowych zdobytych uprawnień na nowe europejskie świadectwo kwalifikacji. Więcej szczegółów niebawem.

Nowe przepisy zastąpią docelowo istniejące przepisy krajowe w państwach członkowskich UE.

Przepisy w istocie są dość obszerne i dodatkowo odnoszą się do obowiązków producentów, dystrybutorów. Polecamy lekturę, a my z czasem będziemy publikować kolejne artykuły w temacie.


Harmonogram wprowadzania regulacji można sprawdzić na stronie Civil Drones EASA (LINK)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich (LINK)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947
z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus