Sprawozdanie finansowe AP za 2009 zostało przyjęte

Aeroklub Polski

W sobotę 9 kwietnia 2011 roku w siedzibie AP odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego, poświęcone w dużym stopniu przygotowaniom do XXVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego., które odbędzie się w Warszawie 16 kwietnia 2011 roku.

Wśród wielu zagadnień posiedzenia do najważniejszych należało przyjęcie wersji końcowej Sprawozdania Finansowego Aeroklubu Polskiego za 2009 rok. Sprawozdanie to będzie zaprezentowane delegatom wraz z opinią biegłego rewidenta, wybranego przez Komisję Rewizyjną AP, który przez szereg miesięcy uczestniczył w procesie przygotowania tego opracowania. Badanie sprawozdania finansowego AP przez biegłego rewidenta ma miejsce po raz pierwszy na przestrzeni dwóch ostatnich dekad. Jest to dowód na podnoszenie standardów pracy Aeroklubu Polskiego. Od tego momentu będzie to miało miejsce w odniesieniu do każdego następnego roku obrachunkowego. Przyjęta końcowa wersja sprawozdania finansowego została podpisana i przygotowana do dostarczenia delegatom na XXVIII WZD AP oraz Komisji Rewizyjnej AP.

Zgodnie z polityką jawności prowadzoną przez władze AP, sprawozdanie finansowe AP zostało opublikowane na Intranecie AP, co sprawia, że jest dostępne również dla każdego członka Aeroklubu Polskiego.

Wśród wielu innych zagadnień sobotniego posiedzenia ZAP miały miejsce również inne istotne prace i zapadły między innymi następujące decyzje:

  • przyjęto pakiet kolejnych celów do realizacji przez ZAP w perspektywie krótko- i długoterminowej, które opierają się w dużym stopniu na deklaracjach wyborczych obecnego Zarządu AP,

  • przyjęto stanowisko ZAP w sprawie wysokości składki członkowskiej na okres od 1 lipca 2011,

  • zatwierdzono system legitymacji członkowskiej AP wyposażony w opcje ubezpieczenia,

  • zobowiązano Sekretarza Generalnego do opracowania i wdrożenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń pracowników Biura ZAP,

  • zatwierdzono zmiany do Regulaminu Biura ZAP w tym do jego struktury organizacyjnej,

  • zapoznano się z wynikami prac grupy studentów Szkoły Głównej Handlowej, poświęconych analizie efektywności pracy Działu Sportu AP i dyskutowano nad możliwością wdrażania rekomendowanych rozwiązań w celu podniesienia efektywności DS AP.

Dyskutowano również nad stanem prac dotyczących sprawozdania finansowego AP za kolejny 2010 rok i możliwości jego przedstawienia wraz z opinią biegłego rewidenta na XXIX WZD AP w ciągu najbliższych miesięcy.
 

Pismo do Komisji Rewizyjnej AP

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus