Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Transportu

Aeroklub Polski

Aeroklub Polski informuje, iż w związku ze skierowaniem w dniu 10 maja 2011 r. przez Minister Infrastruktury do konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprosił Aeroklub Polski do udziału w ww. konsultacjach.

Strategia jest jednym z 9 nowych, zintegrowanych dokumentów strategicznych, mających tworzyć spójny system planowania rozwoju, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów 27 listopada 2009 r. "Planem uporządkowania strategii rozwoju".

Strategia Rozwoju Transportu odnosi się do jednego z najważniejszych narzędzi realizacji celów średnio- i długookresowej strategii rozwoju kraju. Określono w niej główne cele i kierunki rozwoju najważniejszych sektorów transportu w Polsce - drogowego, kolejowego, żeglugi śródlądowej i morskiej, lotniczego, miejskiego oraz systemów transportowo-logistycznych - w obecnej dekadzie, z uwzględnieniem perspektywy 2030 roku.

W Strategii wyznacza się 2 główne cele strategiczne:

  • cel infrastrukturalny, ukierunkowany na stworzenie nowoczesnej i wydajnej infrastruktury transportowej w Polsce (dokończenie budowy autostrad i dróg ekspresowych, modernizacja infrastruktury kolejowej i budowa kolei dużych prędkości, rewitalizacja śródlądowych dróg wodnych, modernizacja i rozbudowa portów morskich oraz lotniczych) oraz
  • cel systemowy, ukierunkowany na stworzenie efektywnych systemów przewozowych i sprawnych rynków transportowych (m.in. poprzez wdrażanie rozwiązań intermodalnych w przewozie towarów oraz ludzi).


Obecnie projekt Prognozy poddawany jest wraz z projektem Strategii procedurze konsultacji społecznych. Obowiązek przeprowadzenia takich konsultacji wynika z zapisów Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacje mają charakter otwarty, tak aby każdy zainteresowany miał możliwość podzielenia się własną opinią nt. zapisów Strategii, a w szczególności środowiskowych i społeczno-gospodarczych realizacji Strategii, a także odnośnie ustaleń i wniosków płynących z opracowanej Prognozy.

Uwagi można zgłaszać od 10 maja do 1 czerwca br. w różnorodny sposób:

  • osobiście na specjalnym formularzu uwag dostępnym w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury,
  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie identycznego formularza dostępnego na witrynie internetowej Ministerstwa lub
  • ustnie, podczas jednego z 4 spotkań konsultacyjnych, które zorganizowane będą w drugiej połowie maja. Jako miejsca spotkań konsultacyjnych wybrano Kraków, Szczecin, Lublin oraz Warszawę, co powinno pozwolić na udział w nich mieszkańców różnych regionów Polski.

Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych oraz dokumenty poddawane opiniowaniu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury

Serdecznie zapraszamy środowisko lotnicze Aeroklubu Polskiego do czynnego udziału w powyższych konsultacjach, jednocześnie zwracając się z uprzejmą prośba o przesyłanie Państwa ewentulanych uwag/opinii do ww. dokumentów do Ministerstwa infrastruktury również do wiadomości Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz do Prezesa Aeroklubu Polskiego.

Czytaj również:

Konsultacje społeczne: SRT do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) i POŚ SRT


 

 

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus