Kolejny etap prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze

Aeroklub Polski

W dniach 14, 15, 16 i 17 lipca 2009 r. odbyły się kolejne posiedzenia sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Aeroklub Polski, po złożeniu pisemnych uwag aktywnie uczestniczył w toku procesu legislacyjnego, reprezentowany przez SGAP Piotra Niewiarowskiego oraz radcę prawnego dr. Piotra Kasprzyka.

W toku posiedzeń przedstawiciele Aeroklubu zwracali uwagę posłów oraz strony rządowej na te propozycje zawarte w projekcie, które wymagają doprecyzowania lub zmian, uwzględniających interesy szeroko pojętego lotnictwa ogólnego, w tym aeroklubów regionalnych jako ośrodków szkolenia i użytkowników lotnisk czy lądowisk.

Przedstawiciele Aeroklubu Polskiego zwracali uwagę na konieczność bardziej precyzyjnych i zrozumiałych podstawowych definicji i pojęć Prawa lotniczego (przewóz, usługi lotnicze, lot handlowy oferowany niepublicznie, etc.) oraz konieczność zapewnienia spójności prawa krajowego z prawem UE (kategoria specjalna i Aneks II EASA).

Na skutek propozycji przedłożonych pisemnie przez AP Podkomisja przyjęła m.in. poprawkę zwiększającą zakres ulg w opłatach za egzaminy dla młodzieży (do 25 roku życia), czy poprawkę umożliwiającą wykonywanie z lądowisk także lotów na potrzeby własne użytkownika statku powietrznego (projekt rządowy nie przewidywał takiej możliwości, co jest sprzeczne z ideą lądowiska). Ponadto przedstawiciele Aeroklubu wielokrotnie wnosili uwagi do innych przepisów projektowanej nowelizacji (np. dotyczących wymagań ochrony p-poż na lotniskach czy zmian dot. lotnisk użytku wyłącznego), jak i wskazywali na konieczność zmian przepisów obowiązujących, a nieobjętych projektem (np. zakres uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego wokół lotnisk).

Z punktu widzenia środowiska lotniczego, najważniejszym postulatem zgłoszonym w trakcie obrad komisji, była propozycja umożliwienia przekazania niektórych kompetencji władzy lotniczej z ULC do organizacji pozarządowych. Chodzi głównie o te rodzaje lotnictwa, które nie podlegają przepisom europejskim (spadochrony, paralotnie, motolotnie, ULM, klasa specjalna). Pomysł ten spotkał się z przychylnością Posłów oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Co więcej, wstępną zgodę na przygotowanie stosownych przepisów (precyzujących obecną regulację dotyczącą tego zakresu) wyraził także Prezes ULC. Wobec zaistniałej szansy na wejście w życie przepisów umożliwiających przekazanie nadzoru nad lotnictwem sportowym jeszcze w wyniku obecnie procedowanej nowelizacji Prawa lotniczego, Aeroklub Polski złożył własny projekt w tym zakresie. Projekt ten został przekazany do ULC celem dalszych prac i uzgodnień. Ponadto Aeroklub rozważa zorganizowanie „okrągłego stołu” z udziałem przedstawicieli innych organizacji lotnictwa sportowego celem przyjęcia wspólnego stanowiska i wypracowania dalszych propozycji.

Korzystając z okazji prac legislacyjnych Aeroklub Polski złożył do Komisji także wniosek o dokonanie istotnych zmian w zakresie licencji AFIS. Projekt ten po doprecyzowaniu i skonsultowaniu ze specjalistami zostanie przedstawiony Komisji podczas kolejnych posiedzeń Komisji. W trakcie tych posiedzeń Aeroklub nadal będzie zabiegał o wprowadzenie zmian uwzględniających postulaty środowiska lotniczego w zakresie regulacji prawnych dot. np. lądowań w terenach przygodnych, zasad wykorzystania materiałów PKBWL, czy licencjonowania personelu lotniczego.

Następne posiedzenia Komisji zaplanowano w dniach 25-28 sierpnia.
 

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus