Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Ostrowskiego

Aeroklub Ostrowski

Zgodnie z uchwałą Zarządu Aeroklubu Ostrowskiego nr 04/03/2014 z dnia 06.03.2014 roku Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego działając na podstawie §12 punkt 3 zwołuje na dzień 06.04.2014 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Ostrowskiego. Walne Zgromadzenie odbędzie się na Lotnisku Michałków godz. 11.00 w I terminie lub o godz.11.45 w II terminie.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Ostrowskiego na dzień 6 kwietnia 2014 roku

1. Powitanie Gości i Członków Aeroklubu Ostrowskiego przez Prezesa.

2. Wybór Przewodniczącego obrad jego zastępcy i 2 protokólantów.

3. Wybór komisji mandatowej w celu stwierdzenia prawomocności obrad w I terminie.

4. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem porządku i regulaminu obrad.

5. Stwierdzenie przez przewodniczącego obrad prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i gospodarczej ( bilans ) za 2013 rok.

7. Dyskusja na sprawozdaniem z działalności statutowej i gospodarczej za 2013 rok.

8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Wniosku o nadanie godności Członka Honorowego Panu Łukaszowi Talbierzowi. Wniosek na podstawie § 7 punkt 2 Statutu Aeroklubu Ostrowskiego.

9. Głosowanie jawne w przedmiocie nadania godności Członka Honorowego.

10. Sprawozdanie Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego odnośnie rozpatrzonych wniosków. §20 punkt 6 Statutu Aeroklubu Ostrowskiego.

11. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu celem rozpoznania odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego. Zgodnie z § 8 punkt 9 Statutu Aeroklubu Ostrowskiego.

12. Powołanie Komisji skrutacyjnej.

13. Głosowanie tajne w przedmiocie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.

14. Przyjęcie rezygnacji Członków Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie.

15. Przedstawienie i zatwierdzenie w głosowaniu jawnym Regulaminu Wyborów.

16. Głosowanie tajne w przedmiocie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej.

17. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej i w przedmiocie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.

18. Podsumowanie obrad przez Przewodniczącego obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o zgłaszanie propozycji do porządku obrad maksymalnie do dnia 22 marca 2014 roku, czyli 14 dni przed terminem zgromadzenia § 12 punkt 6 Statutu Aeroklubu Ostrowskiego.

Źródło: Aeroklub Ostrowski
comments powered by Disqus