Przejdź do treści
Źródło artykułu

Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Białostockiego

Zarząd Aeroklubu Białostockiego zwołuje w dniu 8 grudnia 2013r. (niedziela) o godzinie 9:00 w pierwszym terminie oraz 9:15 w drugim terminie Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Białostockiego. Obrady odbędą się w Klubie Granizonowym przy ulicy Kawaleryjskiej 70/78.

Poponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Aeroklubu Białostockiego w dniu 8 grudnia 2013 roku

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia. 
3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia. 
4. Powołanie przewodniczącego, zastępcy i sekretarza którzy tworzą 3 osobowe Prezydium kierujące przebiegiem Walnego Zgromadzenia oraz protokołujące przebieg posiedzenia. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przyjęcie regulaminu obrad. 
7. Powołanie komisji roboczych posiedzenia: 
a. Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej
b. Komisji Mandatowej, 
c. Komisji Uchwał i Wniosków. 
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Przedstawienie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Białostockiego.
10. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Białostockiego.
11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Aeroklubu Białostockiego.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Przyjęcie regulaminu wyboru na Walne Zgromadzenie AP.
14. Zgłaszanie Kandydatów na Delegatów na Walne Zgromadzenie Aeroklubu Polskiego.
15. Prezentacja - pytania do zgłoszonych kandydatów.
16. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie AP*
17. Ogłoszenie wyników przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną
18. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków.
19. Głosowanie nad przyjęciem proponowanych uchwał.
20. Dyskusja i wolne wnioski.
21. Przedstawienie przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną wyników głosowania.
22. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

*Jeżeli zostanie przez KRS Warszawa przyjęty Statut Aeroklubu Polskiego jako Polskiego Związku Sportu Lotniczego Aeroklub Polski punkt zostanie zmieniony na: „Wybór delegatów na Kongres Aeroklubu Polskiego Związku Sportów Lotniczych” 


Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Aeroklubu Białostockiego w dniu 8 grudnia 2013 roku

§.1
Walne Zgromadzenie Aeroklubu Białostockiego działa w oparciu o Statutu Aeroklubu Polskiego*
§ 2.
Walne Zgromadzenie ustala się na godzinę 9:00. W przypadku niedostatecznej określonej Statutem frekwencji Walne Zgromadzenie rozpoczyna swe obrady 15 minut później tj. o godzinie 9:15 w terminie drugim z postanowieniem o jego ważności bez względu na ilość obecnych członków Aeroklubu Białostockiego w chwili rozpoczęcia obrad.
§ 3.
Walne Zgromadzenie Aeroklubu Białostockiego powołuje przewodniczącego, zastępcę i sekretarza którzy tworzą 3 osobowe Prezydium kierujące obradami i protokołujące przebieg posiedzenia.
§ 4.
Obecność uczestników Walnego Zgromadzenia stwierdza się na podstawie podpisanej listy obecności.
§ 5.
Zgodnie ze Statutem w Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym udział biorą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 6.
Walne Zgromadzenie przeprowadza się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz niniejszym regulaminem.
§ 7.
1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym. W razie konieczności chwilowo może go zastąpić inny członek Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący udziela głosu w dyskusji wg kolejności zgłoszeń na czas 5 min. Zasady te nie dotyczą gości zaproszonych. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu:
a. w sprawach formalnych,
b. dla udzielenia wyjaśnień i sprostowań ( na czas do 3 min.),
c. przedstawicielom władz statutowych Aeroklubu. 
3. Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo do:
a. ustalenia kolejności głosowania nad wnioskami,
b. przywołania mówcy do porządku, bądź odebranie głosu gdy przemawia on w sposób nie licujący z powagą zebrania, 
c. udzielanie głosu osobie, która już raz wypowiadała się na dany temat na okres 3 min. jako czas na replikę, 
d. nie udzielenia głosu w danej sprawie po przystąpieniu do głosowania nad przyjęciem uchwały, bądź zgłoszonego wniosku, 
e. wnoszenia propozycji zmian w porządku obrad.
§ 8.
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 50% + 1 osoba z uprawnionych i podpisanych na listach obecności.
§ 9.
Walne Zgromadzenie spośród uczestników obrad powołuje trzyosobowe komisje: 
1. mandatową - której zadaniem jest stwierdzenie ilości przysługujących mandatów oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
2. wyborczo-skrutacyjną- której zadaniem jest przygotowanie kart do głosowania wg kolejności alfabetycznej, w ilości zgodnej z listą obecności na WZ oraz techniczne przeprowadzenie wyborów,
3. uchwał i wniosków - której zadaniem jest przygotowanie projektu uchwał w oparciu o zgłoszone wnioski i dyskusje.
§ 10.
Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego są wybierane w głosowaniu tajnym.
§ 11.
Sprawy porządkowe nie przewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia. O wszystkich innych sprawach dotyczących obrad a nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują uczestnicy posiedzenia na wniosek przewodniczącego obrad zwykłą większością głosów.
§ 12.
Regulamin po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie obowiązuje wszystkich jego uczestników. 

 

Regulamin wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Aeroklubu Polskiego na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Aeroklubu Białostockiego w dniu 8 grudnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Białostockiego wybiera 2 delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w ilości 2 delegatów + 1 rezerwowy 
2. Delegaci wybierani są w głosowaniu tajnym.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym i honorowym. Osoby nieobecne mogą być zgłaszane do władz stowarzyszenia pod warunkiem przedstawianie pisemnej zgody danej osoby na kandydowanie. 
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje obecnym na posiedzeniu członkom zwyczajnym i honorowym. 
5. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna ogłasza listę kandydatów w alfabetycznej kolejności wg nazwisk. 
6. Kandydaci mogą zrezygnować z kandydowania w każdej fazie wyborów. Ostatnia faza wyborów to moment, kiedy każdy obecny na zgromadzeniu członek mający czynne i bierne prawo wyborcze odda swój głos a komisja skrutacyjna poda informację przewodniczącemu o zakończeniu fazy głosowania (wrzucania głosów do skrzynki).
7. Członkowie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Delegatów na WZDAP.
8. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie z kart wyborczych nazwisk tych kandydatów, na których się nie głosuje. Głosy z większą nieskreśloną liczbą członków niż 2 są nieważne. Nazwiska osób wpisanych na karty spoza listy kandydatów nie są brane do obliczania. Karta przekreślona – głos nieważny.
9. Na Delegatów zostaną wybrane osoby które uzyskały kolejno największe liczby głosów ważnych.
10. Jeżeli głosowanie wg ustaleń powyższych nie da wyniku rozstrzygającego ze względu na uzyskanie przez kandydatów takiej samej liczby głosów, zostanie przeprowadzone tylko pomiędzy tymi kandydatami głosowanie powtórne.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony