SES i EASA

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego piinformował, że Rada Unii Europejskiej, osiągnąwszy w pierwszym czytaniu kompromis z Parlamentem Europejskim, przyjęła dwa rozporządzenia zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawienia efektywności europejskiego lotnictwa.

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (rozporządzenie SES II);

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę 2006/23/WE (rozporządzenie EASA).

Ponieważ oba rozporządzenia stanowią ściśle powiązany ze sobą pakiet legislacyjny, prace nad nimi były prowadzone równolegle. Nowe regulacje wprowadzają bardzo istotne zmiany do systemu zarządzania europejskim ruchem powietrznym.

Celem pierwszej z nich jest zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, poprawienie efektywności funkcjonowania systemu zarządzania ruchem lotniczym oraz przyspieszenie procesu tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES - Single European Sky), drugiej zaś - rozszerzenie kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA - European Aviation Safety Agency). Agencja zostaje zobligowana do opracowywania, wprowadzania i monitorowania rozwiązań prawnych, specyfikacji certyfikacyjnych i przepisów w zakresie nadzoru bezpieczeństwa lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej.

Implementacja rozporządzeń zmienianych rozporządzeniem SES II ujawniła szereg postanowień pozostających w sprzeczności z postulatami zrównoważonego rozwoju. Nowa regulacja zmierza do ograniczenia negatywnego wpływu lotnictwa cywilnego na środowisko naturalne oraz poprawienia efektywności europejskiego lotnictwa. Większa wydajność i efektywność służb żeglugi powietrznej oraz zwiększona przepustowość przestrzeni powietrznej pozwolą na dynamiczny rozwój branży lotniczej, co przyczyni się tym samym do rozwoju regionów. Zaproponowane rozwiązania wpłyną także pozytywnie na przewoźników lotniczych poprzez umożliwienie korzystania przez nich z optymalnych tras lotniczych, co pozwoli na ograniczenie opóźnień oraz obniżenie kosztów działalności. Celem projektu jest przyspieszenie tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i wzmocnienie wspólnotowego rynku lotniczego oraz stworzenie systemu monitorowania wydajności w zakresie zarządzania ruchem lotniczym. Zmiana rozporządzeń przyczynić się ma do efektywnego zapewnienia infrastruktury lotniczej. Nowa regulacja ustala również ostateczny termin dla stworzenia systemu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB - functional airspace block) – na okres trzech lat od wejścia w życie II pakietu SES.

Rozporządzenie EASA dokonuje znacznego rozszerzenia kompetencji i zakresu obowiązków EASA. Nowa regulacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przelotów statków powietrznych, poprawienie zarządzania ruchem lotniczym oraz usprawnienie działania służ żeglugi powietrznej. Zgodnie z nową regulacją EASA przejmuje odpowiedzialność głównie w zakresie tworzenia regulacji i przeprowadzania inspekcji standaryzacyjnych, podczas gdy państwa członkowskie pozostają odpowiedzialne za działalność operacyjną. W przyjętym rozporządzeniu zostały zawarte upoważnienia dla Komisji, która we współpracy z Agencją będzie miała obowiązek wydania przepisów wykonawczych do rozporządzenia podstawowego w noworegulowanych obszarach. Przepisy wykonawcze wydawane przez Komisję mają zagwarantować, że w zakresie lotnisk, urządzeń lotniskowych a także organizacji i eksploatacji lotnisk oraz personelu naziemnego obowiązujące regulacje opierały się będą na stosownych normach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus