Konwencja Kapsztadzka

Unia Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 15 maja br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia przez Wspólnotę Europejską do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 roku.

Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego zostały przyjęte podczas konferencji dyplomatycznej, która odbyła się w Kapsztadzie w dniach 29 października – 16 listopada 2001 roku pod łącznymi auspicjami Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) oraz Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Konwencja kapsztadzka tworzy wraz z protokołem lotniczym nowe transgraniczne ramy prawne dotyczące międzynarodowych zabezpieczeń na wyposażeniu ruchomym i związanych z tym praw, a także utworzenia w tym celu międzynarodowego systemu rejestracji mającego na celu ich ochronę. Konwencja określa zakres międzynarodowych zabezpieczeń, zawiera definicje, przewiduje formalne warunki wstępne ustanowienia międzynarodowych zabezpieczeń oraz sądowe środki zaradcze w przypadku naruszenia, porusza kwestie dotyczące międzynarodowego systemu rejestracji, wyjaśnia skutki międzynarodowego zabezpieczenia w odniesieniu do stron trzecich, zawiera postanowienia dotyczące cesji praw zabezpieczonych i międzynarodowych zabezpieczeń (prawa subrogacji), a ponadto reguluje kwestie właściwości sądu.

Konwencja kapsztadzka oraz protokół lotniczy są aktami o charakterze mieszanym, których zakres podlega częściowo wyłącznym kompetencjom Wspólnoty. Wspólnota Europejska przystąpiła do konwencji kapsztadzkiej oraz protokołu lotniczego w dniu 6 kwietnia 2009 roku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus