Wymóg wykształcenia gimnazjalnego do licencji

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w przypadkach, w których ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, stawia wymóg posiadania przez kandydata ubiegającego się o wydanie licencji, wykształcenia co najmniej gimnazjalnego lub równorzędnego, za spełnienie tego wymogu uznaje się również wykazanie przez kandydata za pomocą świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, wykształcenia podstawowego.

Rozwiązanie takie ma zastosowanie wyłącznie do tych kandydatów na członków personelu lotniczego, którzy ukończyli szkołę podstawową przed 1999 r. Od tego czasu bowiem ponownie funkcjonują w polskim systemie oświaty gimnazja.

Urząd Lotnictwa Cywilnego stoi na stanowisku, że niecelowym jest żądanie wykazania się wykształceniem gimnazjalnym przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają, bowiem w czasie ukończenia przez nich edukacji na poziomie podstawowym gimnazja nie były przewidziane w polskim systemie oświaty. Dodatkowo, porównanie zajęć edukacyjnych występujących w planie nauczania obecnych szkół gimnazjalnych i dawnych 8-letnich szkół podstawowych, wskazuje na ich zbieżność, a zatem pozwala uznać „dawne” wykształcenie podstawowe za wykształcenie równorzędne, o którym stanowi ustawa Prawo lotnicze.

Powyższe ustalenia nie stoją na przeszkodzie przedłożeniu przez kandydata na członka personelu lotniczego, który nie został objęty gimnazjalnym systemem szkolenia, świadectwa ukończenia szkoły średniej lub wyższej.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus