ULC: Transfer certyfikatów do CA(M)O

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/700 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do danych obsługowych oraz instalacji niektórych podzespołów statku powietrznego podczas obsługi technicznej z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 przedłużono okres przejściowy dotyczący zatwierdzania organizacji zaangażowanych w zapewnianie ciągłej zdatności do lotu, w tym obsługi technicznej do 24 marca 2022 roku.

Niżej załączony przewodnik zawiera stanowisko Prezesa Urzędu dotyczące sposobu przekształcenia istniejących oraz ważnych certyfikatów wydanych zgodnie z Part M podsekcja G, Part M podsekcja F lub Part 145 do nowych certyfikatów zgodnych z Part CAO albo Part CAMO, na podstawie art. 4 i 5 Rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 zmienionego rozporządzeniami (UE) nr 2019/1383 oraz 2020/270.

Przewodnik przekształcenia certyfikatów Part MG Part MF Part 145 18.05.2021 – LINK

Aby ułatwić wydawanie nowych zatwierdzeń istniejącym organizacjom artykuł 4 i 5 rozporządzenia (EU) nr 1321/2014 umożliwia organizacjom posiadającym ważne certyfikaty Part M/F, Part M/G lub Part 145 otrzymanie certyfikatów CAO albo CAMO bez przeprowadzenia certyfikacji na zgodność z wymaganiami przepisów Part CAO albo Part CAMO.

W tym celu zatwierdzona organizacja Part 145, Part M/F albo Part M/G zwraca się do Prezesa Urzędu z wnioskiem o przekształcenie certyfikatu Part 145, Part M/F albo Part M/G w certyfikat Part CAO albo Part CAMO:

Wniosek o przekształcenie certyfikatów do Part CAO 18.05.2021 – LINK

Wniosek o przekształcenie certyfikatów do Part CAMO 18.05.2021 – LINK

Uwaga:
1. W związku z tym, że termin na przekształcenia zatwierdzeń mija 24 marca 2022 r., wniosek powinien zostać złożony wystarczająco wcześnie przed tą datą, aby umożliwić zakończenie procesu przekształcenia przed tym terminem.

2. Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (D.U. z 2020 r., poz. 1694) zakresy zatwierdzenia wydane do certyfikatów AMO i CAMO, dotyczące statków powietrznych, silników, śmigieł lub innych części, akcesoriów i wyposażenia statków powietrznych, nieobjętych nadzorem EASA, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłuższy niż do dnia 24 marca 2022 roku. Utrzymanie zakresu krajowego, zgodnie z rozporządzeniem związane jest z uzyskaniem certyfikatu krajowego, który na wniosek podmiotu może stanowić dodatek do certyfikatu unijnego CAMO/CAO/Part-145.

3. Zaleca się złożenie wniosków najpóźniej do dnia 24 listopada 2021 r.

Więcej szczegółów w zakładce "Transfer certyfikatów do CA(M)O"

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus