Informacja dla Właścicieli/Użytkowników statków powietrznych

ULC

W związku z pełnym wdrożeniem przepisów europejskich (Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003 Załącznik 1 – Part-M) dla lotnictwa nie wykorzystywanego w zarobkowym przewozie lotniczym (CAT) Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że po dniu 28 września br. nie ma podstaw prawnych do stosowania Biuletynu Eksploatacyjnego Aeroklubu RP nr DT-O/1/97 oraz Biuletynu IKCSP nr 1/97 zmiana 2.

Dokumenty te nie spełniają kryteriów określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1702/2003 załącznik 1 (Part-21) oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) 2042/2003 załącznik 1 (Part-M).

Posiadacze certyfikatów Typu (TCH) statków powietrznych, których dotyczyły te Biuletyny powinni, w porozumieniu z EASA, wprowadzić do Instrukcji Obsługi Technicznej oraz Instrukcji Użytkowania w Locie odpowiednie zapisy:

- wskazujące na sposób dalszej eksploatacji zabudowanych przyrządów lub wymiany na nowe;
- określające zasady dalszej eksploatacji szybowców „drewnianych” w zakresie ograniczeń ich żywotności.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji w tej sprawie powinny kontaktować się z panem Zbigniewem Chmielem Naczelnikiem Inspektoratu Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej ULC, tel. (22) 520 73 24.

Polecamy:

Part M już za cztery tygodnie

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Witam, ULC wcale nie MUSi wprowadzać bo jest na to otwarta furtka z której skorzystają bogatsi od nas, mianowicie w dokumencie na który się powołuje (Rozporządzeniu Komisji (WE) 2042/2003 załącznik 1 Part-M)istnieje bezpieczny dla wszystkich zapis (pkt3):

Artykul 3
Wymogi nieprzerwanej zdatności do lotu

1. Nieprzerwana zdatność do lotu statków powietrznych i ich podzespolów zapewniana jest zgodnie z przepisami zalącznika I.

2. Instytucje i personel zaangażowane w zapewnianie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych i ich podzespolów, obejmujące obslugę techniczną, postępuje zgodnie z przepisami zalącznika I, a w miarę potrzeb także z przepisamiart. 4 i 5.

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, nieprzerwanazdatność do lotu statków powietrznych posiadających zezwolenie
na loty zapewniana jest, bez uszczerbku dla prawawspólnotowego, na podstawie krajowych regulacji w państwie rejestracji statku powietrznego.

Żródło:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:07:07:32003R204...

Pozdrawiam
Wojtek

Kolega ma nieaktualną już wersję owego rozporządzenia. Zostało ono zmienione m.in. Rozporządzeniem Komisji(WE) NR 376/2007 z dnia 30 marca 2007 r. i obecnie pkt 3 posiada brzmienie:

„3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, nieprzerwana zdatność do lotu statków powietrznych posiadających zezwolenie na lot zapewniana jest na podstawie szczegółowych
ustaleń w zakresie nieprzerwanej zdatności do lotu, określonych w zezwoleniu na lot wydanym zgodnie z załącznikiem (część 21) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003.”.