Przejdź do treści
Źródło artykułu

Wytyczne Prezesa ULC wspr. uwzględniania czynnika ludzkiego podczas projektowania, tworzenia i stosowania programu obsługi technicznej operatora statku powietrznego

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 70, 13 grudnia 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 19/2023 Prezesa ULC z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uwzględniania czynnika ludzkiego podczas projektowania, tworzenia i stosowania programu obsługi technicznej operatora statku powietrznego.

§ 1. Zaleca się uwzględnienie wpływu czynnika ludzkiego przy przygotowaniu projektu programu obsługi technicznej, zwanego dalej: „POT”, zgodnie z:

1) pkt M.A.302 załącznika I (Part-M) oraz pkt ML.A.302 załącznika Vb (Part-ML) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.1));

2) pkt 8.2.2 załącznika nr 2 (Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązki ich użytkowników (PL-6)) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 2609);

3) Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzoną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), w szczególności załącznikiem 6:
a) pkt 8.3.1 Części I „Eksploatacja Statków Powietrznych – Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy – samoloty”,
b) pkt 3.8.3.1 Części II „Eksploatacja Statków Powietrznych – Międzynarodowe lotnictwo ogólne – samoloty” w rozdziale 3.8 „Obsługa techniczna samolotu”,
c) pkt 6.3.1 Sekcji II w Części III – ,,Eksploatacja Statków Powietrznych – Operacje międzynarodowe –
Śmigłowce”.

§ 2. Zaleca się realizację uwzględnienia czynnika ludzkiego, o którym mowa w § 1, poprzez zastosowanie elementów określonych w pkt 1.4.31 Doc 9683-AN/950 „Human factors training manual” (ICAO).

§ 3. Do POT, który został zatwierdzony przed dniem wejścia w życie wytycznych, wytyczne stosuje się po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

§ 4. Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełny tekst wytycznych nr 19/2023 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony