Uzgadnianie stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, farm wiatrowych

ulc_logo

W związku z licznie wpływającymi wnioskami dotyczącymi uzgadniania stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, farm wiatrowych itp., uprzejmie informujemy o sposobie postępowania i załatwiania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzgadnia decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczące obiektów na lotniskach i w ich otoczeniu, natomiast nie zajmuje stanowiska w sprawie możliwości ustalenia warunków zabudowy.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) decyzje o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta i projekt tej decyzji podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.). Dotyczy to terenów pod planowane inwestycje, które nie mają uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W projekcie decyzji powinna znaleźć się maksymalna całkowita wysokość (budowli) budynku (wraz z urządzeniami na dachu), dołączony załącznik mapowy w skali 1:10 000 ÷ 1:25 000 z widocznymi warstwicami terenu lub rzędnymi punktowymi oraz zaznaczonym miejscem projektowanej inwestycji.

Wnioskodawca powinien samodzielnie ustalić, u właściwego miejscowo wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub zarządu powiatu, czy na terenie planowanej inwestycji istnieją ograniczenia wysokości zabudowy oraz ich ewentualne wartości. Jeżeli na terenie gminy takie ograniczenia występują, u wyżej wymienionych organów powinny znajdować się mapy z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy.

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1273 z późn. zm), obowiązek dostarczenia wskazanych map z płaszczyznami ograniczającymi wysokości zabudowy należy do Zarządzających lotniskami.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus