ULC: Przywrócenie egzaminów teoretycznych – sesja czerwcowa

ULC - powrót sesji egzaminacyjnej

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że czerwcowa sesja egzaminacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 9 – 19 czerwca 2020 roku zgodnie z harmonogramem. Czas trwania egzaminów zostanie wydłużony od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Dodatkowo ULC informuje, iż dzień 11 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy (święto państwowe), w związku z tym w tym dniu nie będą prowadzone egzaminy teoretyczne (Urząd będzie zamknięty).

Ze względu na nowe warunki sanitarne, w pierwszym tygodniu sesji czerwcowej do egzaminów będą mogły przystąpić jedynie osoby posiadające rezerwację oraz kandydaci, którym kończy się 18-miesięczny czas na zdawanie egzaminów (po uwzględnieniu odstępstw wynikających z decyzji Prezesa ULC z dnia 27/03/2020 r. znak: LPL.401.1.2020.ULC.2).

Jeżeli warunki pozwolą na przyjmowanie kandydatów bez rezerwacji, to w drugim tygodniu sesji czerwcowej, będzie taka możliwość. Kandydaci zostaną o tym fakcie poinformowani w osobnym komunikacie.

Odstępstwa wymienione powyżej przedłużają czas na dokończenie egzaminu o dwa miesiące (zgodnie z liczbą miesięcy z odwołanymi sesjami) czyli:
– osoby, którym 18-miesięczny czas na zdanie egzaminu skończył się w kwietniu zobowiązane są zakończyć zdawanie egzaminu w czerwcu,
– osoby, którym 18-miesięczny czas na zdanie egzaminu kończył się w maju zobowiązane są zakończyć zdawanie egzaminu do lipca, itd.

Zasady przeprowadzania egzaminów

W związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono dodatkowe zasady, umożliwiające przeprowadzenie sesji zgodnie z wymogami nowego reżimu sanitarnego wynikającymi z zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zasady te będą dostępne na stronie ULC.

Podczas sesji kandydaci będą mieli obowiązek:
• noszenia na terenie ULC maseczek i rękawiczek. Kandydaci bez maseczek i rękawiczek nie będą wpuszczani na salę egzaminacyjną.
• zajmowania co drugiego stanowiska, aby zachować wymagany przepisami odstęp.

W związku z powyższym liczba osób, która będzie mogła wejść na salę egzaminacyjną będzie mniejsza.

Mając na uwadze bezpieczeństwo egzaminowanych ULC sugeruje, aby osoby, które nie muszą podchodzić do egzaminów w czerwcu, rozważyły zdawanie w późniejszych terminach. i nie robiły rezerwacji na sesję czerwcową.

Jednocześnie ULC informuje, iż sala egzaminacyjna będzie stale wietrzona, a każde stanowisko dezynfekowane, zanim usiądzie przy nim kolejny kandydat.

Przedłużenie czasu na zdawanie egzaminów – zamknięcie granic

W przypadku osób (dot. głównie obcokrajowców), które w związku z zamknięciem granic Polski bądź innych Państw, nie będą mogły uczestniczyć w najbliższych sesjach, odstępstwo przewiduje przedłużenie czasu na zdawanie egzaminów o okres, w którym kandydat nie mógł z ww. względów uzyskać dostępu do egzaminów z wiedzy teoretycznej na terytorium Polski.

Dodatkowa sesja egzaminacyjna

Ponadto ULC informuje, że w dniach 10-28 sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzona dodatkowa (ponadplanowa), trzytygodniowa, sesja egzaminacyjna (m.in. ze względu na zmniejszoną liczbę stanowisk podczas sesji czerwcowej. W ramach sesji sierpniowej w pierwszej kolejności zostaną przyjęci kandydaci z rezerwacjami oraz osoby, którym nie udało się przystąpić do sesji czerwcowej lub lipcowej, a dla których sesje te były tzw. ostatnim podejściem.

Zasady rezerwacji oraz organizacji sesji mogą się zmienić w zależności od bieżącej sytuacji.

Jednocześnie ULC uprzejmie informuje, że Lotnicza Komisja Egzaminacyjna ULC dokłada wszelkich starań, aby sprawnie wznowić proces egzaminowania, po okresie ich wstrzymania. Sytuacja w jakiej aktualnie znaleźli się zarówno Kandydaci, jak i pracownicy LKE jest nieprzewidywalna, nietypowa i wymaga wzajemnej wyrozumiałości. Mając na uwadze powyższe, ewentualne zachowania ze strony kandydatów wyczerpujące znamiona przestępstw określonych art. 212 k.k. (zniesławienie) oraz art. 226 k.k. (znieważenie funkcjonariusza publicznego) nie pozostaną ze strony organu bez odzewu, a stosowne organy ścigania zostaną powiadomione.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus