ULC: Oznakowanie Elektrowni Wiatrowych

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

W związku z licznymi pytaniami i zgłaszanymi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wątpliwościami dotyczącymi sposobu oznakowania elektrowni wiatrowych po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 264), ULC informuje:

–  zgodnie z przepisem § 61 rozporządzenia, podmioty obowiązane do oznakowania przeszkód lotniczych posiadających oznakowanie zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. poz. 1193 oraz z 2006 r. poz. 53) dostosują oznakowanie dzienne lub nocne tych przeszkód do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu przy najbliższej renowacji odpowiednio oznakowania dziennego lub nocnego, w związku z czym nie zachodzi konieczność natychmiastowej zmiany przedmiotowego oznakowania istniejących obiektów, stanowiących przeszkody lotnicze, w tym elektrowni wiatrowych.

–   w przypadkach, kiedy potencjalna niezgodność oznakowania dotyczy jeszcze niezainstalowanych, ale wyprodukowanych i przygotowanych do montażu elektrowni wiatrowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, i które z uzasadnionych przyczyn nie będą mogły zostać oznakowane w sposób zgodny z wymaganiami przedmiotowego rozporządzenia do czasu instalacji, będą mogły mieć zastosowanie przepisy § 40 i § 41 rozporządzenia, przewidujące możliwość wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na zmianę sposobu lub rodzaju oznakowania.

Do pobrania:
•  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus