ULC: Informacja na temat opłat lotniczych w 2020 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

14 lutego 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 180 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r.

Na podstawie art. 26a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) w załączniku do obwieszczenia ogłasza się wysokość stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r.

W tabeli nr 1 znalazły się: Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty.

Część I Koncesje i zezwolenia

 • 1.1. Koncesje
 • 1.2. Zezwolenia

Część II Licencje i świadectwa kwalifikacji

 • 2.1. Licencje i świadectwa kwalifikacji mechaników obsługi technicznej
 • 2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego 

Część III Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty

 • 3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego
 • 3.2. Rejestracja statków powietrznych
 • 3.3. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)
 • 3.4. Zdatność do lotu statków powietrznych
 • 3.5. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria
 • 3.6. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
 • 3.7. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw
 • 3.8. Certyfikacja i rejestracja lotnisk
 • 3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego oraz wydawanie zatwierdzeń szczególnych (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 965/2012/UE”)
 • 3.10. Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych
 • 3.11. Certyfikacja służb żeglugi powietrznej
 • 3.12. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty
 • 3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty wydane zgodnie z rozporządzeniem nr 965/2012/UE

W tabeli nr 2 umieszczono wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami.

Część I Egzaminy

 • 1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
 • 1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

Część II Zaświadczenia oraz poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem

 • 2.1. Zaświadczenia i poświadczenia

Tabela nr 3 zawiera Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym.

Część I Nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej

Część II
Nadzór nad eksploatacją lotnisk

Część III
Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych zgodnie z rozporządzeniem nr 3922/91/EWG oraz nad posiadaczami certyfikatu AWC i AHAC

Część IV
Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, zgodnie z rozporządzeniem nr 965/2012/UE

Część V
Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu ATO, CTO, ATCO TO, FISP TO oraz MTO

Część VI
Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO, POA, CAMO

Część VII
Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników medycyny lotniczej


Do pobrania:
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus